fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Polska Fede­racja Ruchów Obrony Życia i Rodziny wydała oświad­czenie w związku ze zba­daniem przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny nie­zgod­ności z ustawą zasad­niczą prze­słanki euge­nicznej do aborcji.

Fede­racja oczekuje z wielką nadzieją i naj­wyższą uwagą, że TK opowie się za prawem do życia dla każdego czło­wieka bez względu na jego stan zdrowia. Wskazuje na fakt bio­lo­giczny i nie­pod­wa­żalny, że człowiek jest osobą ludzką od poczęcia.

Zwraca także uwagę, że polskie prawo, w tym Kon­sty­tucja RP, gwa­rantuje już ochronę ludz­kiego życia także w okresie pre­na­talnym. Przy­tacza fragment z fun­da­men­talnego w tej sprawie orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96): „Wartość kon­sty­tu­cyjnie chro­nionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie roz­wi­jające się w fazie pre­na­talnej, nie może być róż­ni­cowana. (…) Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc war­tością chro­nioną kon­sty­tu­cyjnie. Dotyczy to także fazy pre­na­talnej.”

Pod­kreśla, że prze­pro­wa­dzane u nie­na­ro­dzonych dzieci badania pre­na­talne są bardzo ważne i pomocne. Wczesne wykrycie wad i chorób dzieci skutkuje szyb­kiemu wdro­żeniu odpo­wied­niego leczenia jeszcze przed ich naro­dzeniem: „Takie dzia­łania, które sta­wiają nie­na­ro­dzone dziecko w roli pacjenta, potwier­dzają jego godność i prawo do życia od samego poczęcia, i to one powinny być jedyną odpo­wiedzią na tzw. „nie­po­myślną dia­gnozę pre­na­talną”- czytamy w oświad­czeniu.

Jed­no­cześnie apeluje o pod­jęcie przez państwo polskie działań mających na uwadze zapew­nienie wszelkiej moż­liwej pomocy rodzicom, których dziecko jest chore czy nie­peł­no­sprawne.

Poniżej pełna treść Oświad­czenia PFROŻiR:

 

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

przed posie­dzeniem Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w dniu 22 paź­dziernika 2020 roku

w sprawie prawnej ochrony dzieci pre­na­talnie chorych

 

Polska Fede­racja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w imieniu zrze­szonych orga­ni­zacji pro­ro­dzinnych pro­pa­gu­jących i czu­wa­jących nad posza­no­waniem pod­sta­wowego prawa czło­wieka do życia i rozwoju od poczęcia do natu­ralnej śmierci, z wielką nadzieją i naj­wyższą uwagą oczekuje roz­strzy­gnięcia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego doty­czącego reali­zacji tego prawa wobec dzieci w fazie pre­na­talnej, u których podej­rzewa się wystą­pienie choroby lub nie­peł­no­spraw­ności. Przy­po­mnijmy, obecnie ustawa dopuszcza aborcję w trzech przy­padkach: gdy ciąża stanowi zagro­żenie dla życia lub zdrowia kobiety cię­żarnej; gdy badania pre­na­talne lub inne prze­słanki medyczne wskazują na duże praw­do­po­do­bieństwo cięż­kiego i nie­od­wra­calnego upo­śle­dzenia płodu albo nie­ule­czalnej choroby zagra­ża­jącej jego życiu; oraz gdy zachodzi uza­sad­nione podej­rzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabro­nionego. Debata w tej sprawie toczy się w Polsce od wielu lat. Choć sta­no­wiska są zróż­ni­cowane, nie sposób jednak zaprzeczyć pod­sta­wowym faktom bio­lo­gicznym i prawnym:

  • człowiek jest osobą ludzką od poczęcia;
  • polskie prawo, w tym Kon­sty­tucja RP, gwa­rantuje ochronę ludz­kiego życia także w okresie pre­na­talnym. Pra­gniemy przy­toczyć tylko nie­wielki fragment z fun­da­men­talnego w tej sprawie orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96):

Pod­sta­wowym prze­pisem, z którego należy wypro­wadzać kon­sty­tu­cyjną ochronę życia ludz­kiego, jest art. 1 prze­pisów kon­sty­tu­cyjnych utrzy­manych w mocy, w szcze­gól­ności zaś zasada demo­kra­tycznego państwa prawnego. (…) Demo­kra­tyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia czło­wieka i dobra dla niego naj­cen­niejsze. Dobrem takim jest życie, które w demo­kra­tycznym pań­stwie prawa musi pozo­stawać pod ochroną kon­sty­tu­cyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość kon­sty­tu­cyjnie chro­nionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie roz­wi­jające się w fazie pre­na­talnej, nie może być róż­ni­cowana. Brak jest bowiem dosta­tecznie pre­cy­zyjnych i uza­sad­nionych kry­teriów pozwa­la­jących na doko­nanie takiego zróż­ni­co­wania w zależ­ności od fazy roz­wo­jowej ludz­kiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc war­tością chro­nioną kon­sty­tu­cyjnie. Dotyczy to także fazy pre­na­talnej.

Ocze­kujemy, że orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, badając zgodność dopusz­czal­ności aborcji euge­nicznej z Kon­sty­tucją RP (szcze­gólnie zaś z art. 30, 32 i 38) nawiąże do ducha i istoty orze­czenia TK z 1997 roku i jed­no­znacznie opowie się za prawem do życia każdego czło­wieka bez względu na jego stan zdrowia. Jed­no­cześnie ape­lujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o pod­jęcie wszelkich działań mających na celu posza­no­wanie prawa czło­wieka do życia i rozwoju. Obo­wiązkiem zarówno państwa, jak i spo­łe­czeństwa oby­wa­tel­skiego jest zapew­nienie wszelkiej moż­liwej pomocy rodzicom, których dziecko jest chore czy nie­peł­no­sprawne. Taka jest również misja naszych orga­ni­zacji: wsparcie kobiet, męż­czyzn i całych rodzin w trudnych oko­licz­no­ściach towa­rzy­szącym infor­macji o ciąży, a także w całym póź­niejszym życiu dziecka. Innym naszym celem jest życzliwe nie­sienie prze­słania o god­ności każdego czło­wieka nie­za­leżnie od jego kon­dycji zdro­wotnej i w każdym okresie jego życia. Bez dys­kry­mi­nacji naj­młod­szych członków spo­łe­czeństwa znaj­du­jących się jeszcze w fazie pre­na­talnej.

Warto w tym miejscu jednak wyraźnie pod­kreślić, że prze­pro­wa­dzane u nie­na­ro­dzonych dzieci badania pre­na­talne mogą przy­czynić się do wcze­snego wykrycia wad i chorób i dzięki temu szyb­kiego wdro­żenia odpo­wied­niego leczenia jeszcze przed naro­dzeniem, a kiedy nie jest ono możliwe – oto­czenia dziecka i jego rodziny opieką per­ina­talną. Takie dzia­łania, które sta­wiają nie­na­ro­dzone dziecko w roli pacjenta, potwier­dzają jego godność i prawo do życia od samego poczęcia, i to one powinny być jedyną odpo­wiedzią na tzw. „nie­po­myślną dia­gnozę pre­na­talną”.

Dzisiaj, gdy pan­demia COVID-19 wzbudza nie­pokój o ludzkie życie i uwraż­liwia nas na jego wartość, stańmy soli­darnie w jego obronie zarówno w wymiarze prawnym, jak i pomo­cowym czy edu­ka­cyjnym nie zanie­dbując kon­kretnych – nawet naj­drob­niej­szych – czynów wspie­ra­jących ludzkie życie.

W imieniu PFROŻIR:

Jakub Bał­tro­szewicz – Prezes

Człon­kowie Pre­zydium:

Ewa Kowa­lewska

Ks. Tomasz Kan­ce­larczyk

 

%d bloggers like this: