fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w sprawie rozprawy Trybunału Konstytucyjnego

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z zanie­po­ko­jeniem przyjęło infor­mację o odwo­łaniu przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny rozpraw zapla­no­wanych na 20 paź­dziernika br.

Wyrażamy nadzieję, że roz­prawa zapla­nowana na 22 paź­dziernika, podczas której Try­bunał będzie orzekał w sprawie nie­zgod­ności z Kon­sty­tucją tzw. prze­słanki euge­nicznej, zezwa­la­jącej na zabi­janie nie­na­ro­dzonych dzieci podej­rze­wanych o nie­peł­no­sprawność, odbędzie się w wyzna­czonym ter­minie.

Przy­po­minamy, że art. 37 Ustawy o orga­ni­zacji i trybie postę­po­wania przed Try­bu­nałem Kon­sty­tu­cyjnym jasno wskazuje, że aby odbyła się roz­prawa Try­bunału w pełnym składzie, a taki zapo­wiadano w przy­padku badania prze­słanki euge­nicznej, konieczna jest obecność 11 z 15 sędziów Try­bunału. Zatem choroba jednego z sędziów nie może być powodem odwo­łania roz­prawy.

Ufamy, że na tak ważną spo­łecznie roz­prawę przy­będzie 22 paź­dziernika br. minimum 11 sędziów i że wydadzą oni wyrok chro­niący ludzkie życie.

Prze­słanka euge­niczna dopusz­czająca uśmier­cenie czło­wieka, u którego podej­rzewa się chorobę czy nie­peł­no­sprawność w stadium pre­na­talnym, jest sprzeczna z prze­pisami Kon­sty­tucji Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej z 2 kwietnia 1997 r., gwa­ran­tu­jącymi ochronę życia czło­wieka (art. 38), posza­no­wanie i ochronę god­ności osoby ludzkiej (art. 30) oraz ochronę przed dys­kry­mi­nacją (art. 32).

Ocze­kujemy na uznanie tego faktu przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny. Przy­po­minamy, że napra­wienie wadliwego prawa (czyli korekta nie­zgodnej z Kon­sty­tucją RP prze­słanki euge­nicznej) jest ważne także z powodów spo­łecznych m.in. troski o kształ­to­wanie pozy­tywnych postaw wobec osób z nie­peł­no­spraw­nością.

 

Za zarząd Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka

 

Woj­ciech Zięba, prezes zarządu

Mag­dalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu

 

Kraków, 20 paź­dziernika 2020 r.

 

 

%d bloggers like this: