Tylko życie ma przyszłość!

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w sprawie rozprawy Trybunału Konstytucyjnego

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z za­nie­po­ko­je­niem przy­ję­ło in­for­ma­cję o od­wo­ła­niu przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny roz­praw za­pla­no­wa­nych na 20 paź­dzier­ni­ka br.

Wy­ra­ża­my na­dzie­ję, że roz­pra­wa za­pla­no­wa­na na 22 paź­dzier­ni­ka, pod­czas któ­rej Try­bu­nał bę­dzie orze­kał w spra­wie nie­zgod­no­ści z Kon­sty­tu­cją tzw. prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej, ze­zwa­la­ją­cej na za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci po­dej­rze­wa­nych o nie­peł­no­spraw­ność, od­bę­dzie się w wy­zna­czo­nym terminie.

Przy­po­mi­na­my, że art. 37 Usta­wy o or­ga­ni­za­cji i try­bie po­stę­po­wa­nia przed Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym ja­sno wska­zu­je, że aby od­by­ła się roz­pra­wa Try­bu­na­łu w peł­nym skła­dzie, a ta­ki za­po­wia­da­no w przy­pad­ku ba­da­nia prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej, ko­niecz­na jest obec­ność 11 z 15 sę­dziów Try­bu­na­łu. Za­tem cho­ro­ba jed­ne­go z sę­dziów nie mo­że być po­wo­dem od­wo­ła­nia rozprawy.

Ufa­my, że na tak waż­ną spo­łecz­nie roz­pra­wę przy­bę­dzie 22 paź­dzier­ni­ka br. mi­ni­mum 11 sę­dziów i że wy­da­dzą oni wy­rok chro­nią­cy ludz­kie życie.

Prze­słan­ka eu­ge­nicz­na do­pusz­cza­ją­ca uśmier­ce­nie czło­wie­ka, u któ­re­go po­dej­rze­wa się cho­ro­bę czy nie­peł­no­spraw­ność w sta­dium pre­na­tal­nym, jest sprzecz­na z prze­pi­sa­mi Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z 2 kwiet­nia 1997 r., gwa­ran­tu­ją­cy­mi ochro­nę ży­cia czło­wie­ka (art. 38), po­sza­no­wa­nie i ochro­nę god­no­ści oso­by ludz­kiej (art. 30) oraz ochro­nę przed dys­kry­mi­na­cją (art. 32).

Ocze­ku­je­my na uzna­nie te­go fak­tu przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. Przy­po­mi­na­my, że na­pra­wie­nie wa­dli­we­go pra­wa (czy­li ko­rek­ta nie­zgod­nej z Kon­sty­tu­cją RP prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej) jest waż­ne tak­że z po­wo­dów spo­łecz­nych m.in. tro­ski o kształ­to­wa­nie po­zy­tyw­nych po­staw wo­bec osób z niepełnosprawnością.

 

Za za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

 

Woj­ciech Zię­ba, pre­zes zarządu

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, se­kre­tarz zarządu

 

Kra­ków, 20 paź­dzier­ni­ka 2020 r.

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj

Polecamy podobne artykuły: