fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Ochrona nienarodzonych dzieci przed matką pijącą w ciąży

Rzecznik Praw Dziecka domaga się zmiany Kodeksu Karnego. Jego zdaniem, kobiety pijące alkohol w ciąży, powinny ponosić za ten czyn odpo­wie­dzialność karną.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, powołał się na badania sta­ty­styczne z których wynika, że wiele kobiet nad­używa trunków. Picie pro­centów w ciąży szkodzi w każdych ilo­ściach. Nega­tywny wpływ na dziecko może mieć nawet nie­wielka ilość wypitego alkoholu. „Nie­po­kojący jest wysoki odsetek kobiet spo­ży­wa­jących alkohol w trakcie ciąży. Może to pro­wadzić do nie­pra­wi­dło­wości neu­ro­be­ha­wio­ralnych oraz innych trwałych uszkodzeń orga­nizmu dziecka. Należy podjąć dzia­łania edu­ka­cyjne, pro­fi­lak­tyczne i prawne, by pomóc dziecku i matce. W szcze­gól­ności wpro­wadzić ochronę praw­no­karną dziecka poczętego i odpo­wie­dzialność karną matki spo­ży­wa­jącej alkohol w trakcie ciąży”. – zaznaczył Rzecznik.

Sta­ty­styki wskazują, że w ciąży aż 81 proc. Polek pije alkohol od czasu do czasu, a 54 proc. raz w mie­siącu. Spo­ży­wanie pro­centów jest szcze­gólnie groźne do 8. tygodnia ciąży. Rzecznik Praw Dziecka pro­ponuje więc, by nie­na­ro­dzone dzieci włączyć w ochronę z tytułu art. 160. Zgodnie z tymi planami zostanie wpro­wadza odpo­wie­dzialność karna dla osoby nara­ża­jącej dru­giego czło­wieka na nie­bez­pie­czeństwo utraty życia lub cięż­kiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 3 lat pozba­wienia wol­ności. Jeżeli na sprawcy ciąży obo­wiązek opieki nad osobą narażoną na nie­bez­pie­czeństwo, podlega karze pozba­wienia wol­ności nawet do 5 lat.

Alkohol wypity przez kobietę dostaje się do orga­nizmu dziecka, poprzez łożysko, wpły­wając nega­tywnie na jego rozwój. Pół godziny po wypiciu alkoholu przez matkę, stę­żenie we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki. Skutkiem spo­ży­wania alkoholu przez kobiety w ciąży może być FASD (spektrum pło­dowych zaburzeń alko­ho­lowych). Co roku w Polsce odno­to­wujemy ponad 9 tys. urodzeń dzieci z tym syn­dromem. Są to wady wro­dzone serca, ośrod­kowego układu ner­wowego, kończyn, zespół ADHD, wady nerek, pro­blemy z widzeniem i ze sły­szeniem. Alkohol hamuje też wzrost dziecka w łonie matki i może przy­czynić się do poro­nienia.

Liczne naukowe badania potwier­dzają duży wpływ alkoholu na dziecko w życiu pło­dowym, który dopro­wadza do zaburzeń w zakresie pra­wi­dłowego i zdrowego rozwoju dziecka. Kobieta nosząca pod swoim sercem dziecko, nie­wąt­pliwie powinna zmienić swoje wcze­śniejsze przy­zwy­cza­jenia. Poczucie odpo­wie­dzial­ności powinno stać się jej prio­ry­tetem.

 

JB
Źródło: jedenznas.pl

 

%d bloggers like this: