Tylko życie ma przyszłość!

Norweskie prawo krzywdzi dzieci

Nor­we­ski par­la­ment uchwa­lił kon­tro­wer­syj­ną usta­wę, któ­ra umoż­li­wia sa­mot­nym ko­bie­tom za­płod­nie­nie in vi­tro. Ze­zwa­la tak­że na te­sty pre­na­tal­ne, któ­re ma­ją na ce­lu se­lek­cję i eli­mi­na­cję po­czę­tych dzie­ci cho­rych lub o nie­chcia­nej płci.

Usta­wa w nor­we­skim par­la­men­cie prze­szła przy 89 gło­sach „za” i 80 „prze­ciw”. Pra­wo to otwie­ra furt­kę do mor­do­wa­nia dzie­ci cho­rych lub ze wzglę­du na płeć dziec­ka, któ­ra jest nie­zgod­na z ocze­ki­wa­niem ro­dzi­ców. Ze­zwo­lo­no tak­że, aby ko­bie­ty mo­gły prze­ka­zy­wać swo­je ko­mór­ki jajowe.

Eks­per­ci die­ce­zji Oslo Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go z dez­apro­ba­tą od­nie­śli się do uchwa­lo­nej ustawy:

„To de­cy­zja, któ­ra dep­cze pra­wa dzie­ci, pod­ję­ta bez sze­ro­kiej i po­głę­bio­nej dys­ku­sji na te­mat tak waż­ny etycz­nie, jak ten do­ty­czą­cy ży­cia i śmierci”.

Eks­per­ci pod­kre­śli­li rów­nież, że opie­ra­nie się na po­stu­la­cie po­stę­pu i ko­niecz­no­ści za­stą­pie­nia sta­rych prze­pi­sów, nie jest żad­nym ar­gu­men­tem. Czy­ta­my w do­ku­men­cie: „Mó­wi się o po­trze­bie wyj­ścia na­prze­ciw pra­gnie­niom lu­dzi oraz o pra­wie do świa­do­me­go wy­bo­ru przy­szłe­go po­tom­stwa, a prze­cież nikt nie ma pra­wa do po­sia­da­nia dzie­ci, bo one są darem.”

No­we nor­we­skie pra­wo umoż­li­wia ko­bie­tom prze­ka­zy­wa­nie swo­ich ko­mó­rek ja­jo­wych. Ta­kie przy­zwo­le­nie wy­klu­cza pra­wo dzie­ci do po­zna­nia swo­ich bio­lo­gicz­nych ro­dzi­ców. Przy­po­mi­na­my, że dą­że­nia do po­sia­da­nia dziec­ka za wszel­ką ce­nę jest etycz­nie nie­do­pusz­czal­ne. Dziec­ko sta­je się wte­dy przed­mio­tem i mó­wi się wów­czas o pra­wie do je­go po­sia­da­nia, za­po­mi­na­jąc o je­go człowieczeństwie.

Nor­we­gia przy­zwa­la na po­czę­cie dziec­ka po­za mał­żeń­stwem przez oso­by sa­mot­ne. Jest to du­że wspar­cie dla par ho­mo­sek­su­al­nych. Oso­bą, któ­ra naj­bar­dziej na tym tra­ci jest nie­ste­ty dziec­ko, przy­cho­dzą­ce na świat po­za na­tu­ral­ną rodziną.

 

JB

Źró­dło: fronda.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj