fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Norweskie prawo krzywdzi dzieci

Nor­weski par­lament uchwalił kon­tro­wer­syjną ustawę, która umoż­liwia samotnym kobietom zapłod­nienie in vitro. Zezwala także na testy pre­na­talne, które mają na celu selekcję i eli­mi­nację poczętych dzieci chorych lub o nie­chcianej płci.

Ustawa w nor­weskim par­la­mencie przeszła przy 89 głosach „za” i 80 „przeciw”. Prawo to otwiera furtkę do mor­do­wania dzieci chorych lub ze względu na płeć dziecka, która jest nie­zgodna z ocze­ki­waniem rodziców. Zezwolono także, aby kobiety mogły prze­ka­zywać swoje komórki jajowe.

Eks­perci die­cezji Oslo Kościoła kato­lic­kiego z dez­aprobatą odnieśli się do uchwa­lonej ustawy:

„To decyzja, która depcze prawa dzieci, podjęta bez sze­rokiej i pogłę­bionej dys­kusji na temat tak ważny etycznie, jak ten doty­czący życia i śmierci”.

Eks­perci pod­kre­ślili również, że opie­ranie się na postu­lacie postępu i koniecz­ności zastą­pienia starych prze­pisów, nie jest żadnym argu­mentem. Czytamy w doku­mencie: „Mówi się o potrzebie wyjścia naprzeciw pra­gnieniom ludzi oraz o prawie do świa­domego wyboru przy­szłego potomstwa, a przecież nikt nie ma prawa do posia­dania dzieci, bo one są darem.”

Nowe nor­weskie prawo umoż­liwia kobietom prze­ka­zy­wanie swoich komórek jajowych. Takie przy­zwo­lenie wyklucza prawo dzieci do poznania swoich bio­lo­gicznych rodziców. Przy­po­minamy, że dążenia do posia­dania dziecka za wszelką cenę jest etycznie nie­do­pusz­czalne. Dziecko staje się wtedy przed­miotem i mówi się wówczas o prawie do jego posia­dania, zapo­mi­nając o jego człowieczeństwie.

Nor­wegia przy­zwala na poczęcie dziecka poza mał­żeń­stwem przez osoby samotne. Jest to duże wsparcie dla par homo­sek­su­alnych. Osobą, która naj­bar­dziej na tym traci jest nie­stety dziecko, przy­cho­dzące na świat poza natu­ralną rodziną.

 

JB

Źródło: fronda.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj