fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

„Nadzieja nigdy nie umiera” – relacja z Pielgrzymki Rodzin Dzieci Utraconych

Już po raz drugi w Dzień Dziecka, 1 czerwca, rodziny prze­ży­wające żałobę po śmierci dziecka piel­grzy­mowały do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach. Orga­ni­za­torami spo­tkania modli­tewnego było Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie, Wydział Dusz­pa­sterstwa Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej oraz Dusz­pa­sterstwo Rodzin Dzieci Utra­conych dzia­łające od wielu lat przy łagiew­nickim sank­tu­arium. Patronat nad wyda­rzeniem spra­wował metro­polita kra­kowski, abp Marek Jędra­szewski. Piel­grzymka miała cha­rakter ogól­no­polski.

Przy­byłych rodziców powitał kustosz sank­tu­arium, ks. prałat Fran­ciszek Ślu­sarczyk. Wspólną modlitwę roz­począł śpiew antyfony wiel­ka­nocnej Regina coeli. Cen­tralnym punktem wyda­rzenia była Msza święta spra­wowana pod prze­wod­nictwem bpa Janusza Mastal­skiego, sufragana archi­die­cezji kra­kow­skiej. Na początku liturgii odczytano prze­słanie abpa Marka Jędra­szew­skiego. Metro­polita kra­kowski zwra­cając się w swoim liście do piel­grzymów stwierdził: Wielu z Was przybywa dzisiaj na to miejsce z sercem prze­nik­niętym bólem i cier­pieniem, zwią­zanym z utratą dziecka. W sercach wielu z Was zro­dziło się jakże dra­ma­tyczne pytanie o obecność Boga, o Jego miłość i miło­sierdzie. Jedyną odpo­wiedzią na nie pozo­staje wiara. Arcy­biskup odwołał się w komu­ni­kacie do prze­mó­wienia Jana Pawła II skie­ro­wanego do chorych dzieci i ich rodzin w Szpitalu Uni­wer­sy­teckim w Pro­ko­cimiu podczas czwartej piel­grzymki do Polski: Cóż jest bar­dziej oczysz­cza­jącego i przy­bli­ża­jącego do wszech­mocnego i świętego Boga, jak nie cier­pienie i ofiara nie­winnego czło­wieka? By wypo­wie­dzieć te słowa, trzeba mieć głęboko w sercu Osobę Chry­stusa, Syna Bożego, Jego tajemnicę pas­chalną. Z kolei bp Janusz Mastalski w homilii prosił rodziny, aby otwarły się na uzdra­wiającą łaskę sakra­mentu Eucha­rystii, która w obliczu śmierci jest nie­za­wodnym źródłem chrze­ści­jań­skiej nadziei: Proszę Was o to, abyście z tej Eucha­rystii wyszyli umoc­nieni. Z taką świa­do­mością: to dziecko jest z nami. Ten synek, ta córka jest z nami. Jest we mnie.  W sercu, w pamięci. W prawdzie go już nie dotknę, nie pogłaskam, ale go kocham. A jak go kocham, to nigdy o nim nie zapomnę.

W pro­cesji z darami człon­kowie Soda­licji Świętej Jadwigi złożyli na ręce cele­bransa karty z imionami zmarłych dzieci, które zostały wpisane do Księgi Dzieci Utra­conych pro­wa­dzonej w sank­tu­arium. W przy­go­to­wanie liturgii zaan­ga­żowały się również Siostry Jadwi­żanki. Oprawę muzyczną zapewnił chór sank­tu­aryjny pod dyrekcją dr. Krzysztofa Michałka, wykła­dowcy Aka­demii Muzycznej w Kra­kowie.

Po zakoń­czeniu Mszy świętej dyrektor Wydziału Dusz­pa­sterstwa Rodzin, ks. dr Paweł Gałuszka, spra­wował spe­cjalne nabo­żeństwo zawie­rzenia zmarłych dzieci Bożemu Miło­sierdziu. W ramach nabo­żeństwa rodzice wysłu­chali roz­wa­żania wpro­wa­dza­jącego Księdza Dyrektora. Żegnali swoje dzieci przez śpiew pieśni poże­gnalnej Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam. W Koronce do Bożego Miło­sierdzia przy­zywali miło­siernej miłości Boga. W litanii do Wszystkich Świętych przy­wo­ływali wsta­wien­nictwa patronów zmarłych dzieci. Przy zapa­lonych od pas­chału świecach wspólnie odmówili akt zawie­rzenia. Uro­czystym Magni­ficat dzię­kowali za dar życia utra­conych dzieci.

Na zakoń­czenie piel­grzymki Piotr Guzdek, koor­dy­nator ds. pogrzebów dzieci martwo uro­dzonych w Polskim Sto­wa­rzy­szeniu Obrońców Życia Czło­wieka, podzię­kował zgro­ma­dzonym rodzinom za przy­bycie i przed­stawił pasto­ralne ini­cjatywy wsparcia rodzin w żałobie po śmierci dziecka. Sto­wa­rzy­szenie wraz z Dusz­pa­ster­stwem Rodzin Dzieci Utra­conych, dzia­ła­jącym przy sank­tu­arium, orga­nizuje dla rodziców po stracie dwu­krotnie w ciągu roku czte­ro­dniowe reko­lekcje w ter­minie wio­sennym i jesiennym. Obecnie powstaje także grupa wsparcia z sze­ścio­mie­sięcznym pro­gramem towa­rzy­szenia rodzicom w żałobie. W każdy drugi piątek mie­siąca w bazylice łagiew­nickiej jest cele­browana Msza święta z indy­wi­du­alnym bło­go­sła­wień­stwem Naj­świętszym Sakra­mentem. Rodziny mają także moż­liwość spra­wo­wania w sank­tu­arium w usta­lonym ter­minie Mszy świętej na pogrzeb dziecka nie­ochrz­czonego, z czego korzy­stają rodzice, którzy nie mieli moż­li­wości pocho­wania ciała swojego dziecka, jak również rodzice z doświad­czeniem przemocy pre­na­talnej. Uczestnicy piel­grzymki otrzymali mate­riały edu­ka­cyjne Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie.

Piel­grzymka jest adre­sowana do wszystkich rodzin, które przed­wcześnie utraciły swoje dzieci, nie­na­ro­dzone i naro­dzone, bez względu na wiek dziecka i oko­licz­ności jego śmierci. Uczest­nikami spo­tkania są osie­roceni rodzice, rodzeństwo i dziad­kowie z całej Polski.

Piotr Guzdek, „Źródło”

%d bloggers like this: