fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski błogosławi Nowennę Życia

Metro­polita Kra­kowski ks. abp Marek Jędra­szewski z całego serca prosi, aby podczas paź­dzier­ni­kowego różańca modlić się w intencji obrony życia.

Jed­no­cześnie bło­go­sławi ini­cjatywę Nowenny Życia za wsta­wien­nictwem św. Jana Pawła II Wiel­kiego, która jest właśnie teraz roz­syłana na parafie. Nowenna roz­pocznie się w dzień fatimski, 13 paź­dziernika br. Wspólną modlitwę zakoń­czymy 21 paź­dziernika, w przed­dzień wspo­mnienia litur­gicznego św. papieża Jana Pawła II, jednego z naj­więk­szych obrońców życia dzieci nienarodzonych.

 

Metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski błogosławi Nowennę Życia

Do pobrania plik PDF: Metro­polita Kra­kowski ks. abp Marek Jędra­szewski bło­go­sławi Nowennę Życia

22 paź­dziernika br., Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny zbada nie­zgodność z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej, tzw. prze­słanki euge­nicznej do prze­pro­wa­dzania aborcji.

Zachęcamy wszystkich do włą­czenia się w Nowennę Życia za sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, by z odwagą stanęli na straży prawa do życia i god­ności dzieci zabi­janych obecnie w szpi­talach z powodu nie­ko­rzystnej dia­gnozy prenatalnej.

Do modlitwy może włączyć się każdy poprzez wyda­rzenie na Face­booku https://tiny.pl/7ldlh oraz stronę inter­netową www.pro-life.pl/nowenna

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj