Tylko życie ma przyszłość!

Litwa legalizuje aborcję farmakologiczną do 9 tygodnia ciąży

USG, pigułki i test. Fot.: pl.123rf.com

Od 2023 ro­ku Li­twa umoż­li­wi uśmier­ca­nie swo­ich dzie­ci do 9 ty­go­dnia cią­ży ko­rzy­sta­jąc z środ­ków far­ma­ko­lo­gicz­nych, tak ogło­si­ło Mi­ni­ster­stwo Zdrowia.

Far­ma­ko­lo­gicz­ne prze­rwa­nie cią­ży, bę­dzie do­stęp­ne do 9 ty­go­dnia cią­ży, po prze­pro­wa­dze­niu nie­zbęd­nych ba­dań i kon­sul­ta­cji le­kar­skich. Li­tew­ski bu­dżet ka­sy obo­wiąz­ko­we­go ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go po­kry­je kosz­ty za­bi­cia dziec­ka tyl­ko ze wska­zań me­dycz­nych, np. gdy mat­ka lub dziec­ko ma cho­ro­bę za­gra­ża­ją­cą ży­ciu jed­ne­go z nich. Je­śli wska­za­nia me­dycz­ne nie wy­stę­pu­ją, a ko­bie­ta zde­cy­du­je się na abor­cję, bę­dzie zo­bo­wią­za­na za­pła­cić za ten zabieg.

Abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na w Pol­sce jest nie­le­gal­na, jest to za­bi­cie dziec­ka przy uży­ciu środ­ków far­ma­ko­lo­gicz­nych po­da­nych do­ust­nie lub do­po­chwo­wo. Pol­skie pra­wo okre­śla do­kład­nie co gro­zi za po­moc ko­bie­cie, któ­ra chce uśmier­cić wła­sne dziec­ko. In­for­ma­cja o tym znaj­du­je się w Ko­dek­sie kar­nym z 1997 roku.

War­to za­zna­czyć, że abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na mo­że za­koń­czyć się me­to­dą chi­rur­gicz­ną, gdy na­stą­pią po­wi­kła­nia. Abor­cja ni­gdy nie jest i nie bę­dzie bez­piecz­na. Dla dziec­ka koń­czy się śmier­cią a dla or­ga­ni­zmu mat­ki nie­sie po­waż­ne ry­zy­ko wy­ni­ka­ją­ce z po­wi­kłań. Za­li­cza­my do nich za­bu­rze­nia płod­no­ści, po­ród przed­wcze­sny w na­stęp­nej cią­ży, pęk­nię­cie ścian­ki ma­ci­cy i nie­peł­ną abor­cję. Sto­su­jąc abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną wy­stę­pu­je spo­re praw­do­po­do­bień­stwo, że dziec­ko czę­ścio­wo po­zo­sta­nie i bę­dzie się da­lej roz­wi­ja­ło. Ta­ki no­wo­ro­dek bę­dzie miał wi­docz­ne wa­dy roz­wo­jo­we. Naj­now­sze ba­da­nia do­wo­dzą, że ko­bie­ty, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na abor­cję, są zde­cy­do­wa­nie bar­dziej na­ra­żo­ne na sta­ny lę­ko­we, de­pre­sję, ob­ni­że­nie po­czu­cia wła­snej war­to­ści i brak za­ufa­nia do siebie.

To bar­dzo smut­ne roz­po­rzą­dze­nie li­tew­skich władz, ze wzglę­du na po­stę­pu­ją­cą w tym kra­ju de­mo­gra­ficz­ną ka­ta­stro­fę. Każ­de dziec­ko od po­cząt­ku swe­go ist­nie­nia ma pra­wo do ży­cia, któ­re­go ni­ko­mu nie wol­no na­ru­szyć. Każ­de ludz­kie ży­cie od po­czę­cia po­win­no być szanowane.

 

JB
Źró­dło: lrt.lt

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj