Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Letnia Akademia Pro-life 2022

Letnia Akademię Pro-Life 2021

W sierp­niu po raz dru­gi wy­star­tu­je Let­nia Aka­de­mia Pro-li­fe – 5‑dniowe warsz­ta­ty dla mi­ło­śni­ków ludz­kie­go ży­cia. To czas na po­głę­bia­nie wie­dzy przez mło­dych pro­li­fe­rów, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi i za­wie­ra­nie przyjaźni.

Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe od­bę­dzie się w dniach 10–14 sierp­nia 2022 r. w Kra­ko­wie. Do udzia­łu w niej za­pro­szo­ne są oso­by w wie­ku 18–40 lat, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia. Pierw­sza edy­cja od­by­ła się rok temu.

Chce­my, by Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe by­ła prze­strze­nią spo­tka­nia pro­li­fe­rów z ca­łej Pol­ski. Ma­my na­dzie­ję, że wie­dza i umie­jęt­no­ści, któ­re w jej cza­sie zdo­bę­dą uczest­ni­cy oraz na­wią­za­ne mię­dzy ni­mi re­la­cje bę­dą dla nich cen­nym ka­pi­ta­łem do czy­nie­nia do­bra. Mo­że to być roz­mo­wa z ma­mą, któ­ra jest w nie­ocze­ki­wa­nej cią­ży, prze­pro­wa­dze­nie lo­kal­ne­go spo­tka­nia z dzieć­mi czy mło­dzie­żą na te­ma­ty pro-li­fe lub też zor­ga­ni­zo­wa­nie wy­sta­wy pro-li­fe o roz­wo­ju ży­cia człowieka.

Pro­li­fe­rzy bę­dą zdo­by­wać wie­dzę w cza­sie warsz­ta­tów i wy­kła­dów. Bę­dzie­my oma­wiać za­gad­nie­nia bio­etycz­ne bę­dą­ce pod­sta­wą dzia­ła­nia w ru­chu pro-li­fe. Przyj­rzy­my się po­cząt­ko­wi ży­cia czło­wie­ka, by po­znać cud je­go roz­wo­ju pod ser­cem mat­ki. Po­ru­szy­my te­ma­ty do­ty­czą­ce an­ty­kon­cep­cji, abor­cji, in vi­tro i eu­ta­na­zji. Po­dob­nie jak wszyst­kie dzia­ła­nia po­dej­mo­wa­ne przez na­sze sto­wa­rzy­sze­nie, tak­że i Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe od­bę­dzie się w du­chu po­zy­tyw­nej edu­ka­cji, któ­ra ma po­ka­zy­wać pięk­no ży­cia. Nie bę­dzie­my uni­kać trud­nych te­ma­tów, ale chce­my je po­dej­mo­wać w opar­ciu o rze­tel­ne opra­co­wa­nia na­uko­we i w du­chu wza­jem­ne­go szacunku.

Każ­dy uczest­nik aka­de­mii po­zna wia­ry­god­ne źró­dła, dzię­ki któ­rym bę­dzie mógł po­sze­rzać zdo­by­tą wie­dzę. Ce­lem aka­de­mii jest rów­nież do­star­cze­nie mi­ło­śni­kom ży­cia ar­gu­men­tów do dys­ku­sji na te­ma­ty pro-li­fe oraz po­ka­za­nie im spo­so­bów, w ja­kie mo­gą wy­ko­rzy­sty­wać zdo­by­tą wie­dzę w prak­ty­ce. Let­nią Aka­de­mię Pro-Li­fe wzbo­ga­cą spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi. Dla chęt­nych co­dzien­nie od­bę­dzie się Msza św. Nie za­brak­nie rów­nież cza­su na po­god­ne wie­czo­ry i wspól­ne wy­ciecz­ki. Opie­kę du­cho­wą nad uczest­ni­ka­mi bę­dzie spra­wo­wał o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFMCap.

Za­pew­nia­my uczest­ni­kom aka­de­mii za­kwa­te­ro­wa­nie, peł­ne wy­ży­wie­nie (trzy po­sił­ki dzien­nie), prze­rwy ka­wo­we oraz ma­te­ria­ły do pra­cy. Część kosz­tów po­by­tu, któ­rą po­kry­wa uczest­nik, to 280 zł (do za­pła­ty w dniu roz­po­czę­cia aka­de­mii). Kosz­ty prze­jaz­dów ko­mu­ni­ka­cją miej­ską oraz do­dat­ko­wych atrak­cji tu­ry­stycz­nych (bi­le­ty wstę­pów itd.) po­no­szą uczest­ni­cy (bę­dzie to ok. 100 zł). Wię­cej in­for­ma­cji, re­gu­la­min i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy: www.warsztaty.pro-life.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj