fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Legalizacja aborcji w Irlandii Północnej

17 czerwca w Irlandii Pół­nocnej bry­tyjski par­lament zale­ga­li­zował aborcję do 24. tygodnia ciąży. Przepisy abor­cyjne stały się tak libe­ralne jak na terenie Wielkiej Brytanii.

Od trzech lat w Irlandii Pół­nocnej nie funk­cjonuje rząd ani par­lament. W obliczu braku władzy usta­wo­dawczej, bry­tyjski par­lament mógł zrównać przepisy w tym kraju ze swoimi.

„To nie­sa­mo­wicie tra­giczny dzień dla całej Irlandii Pół­nocnej, dla nie­na­ro­dzonych dzieci i dla każdego, kto popiera prawo do życia”– mówi Catherine Robinson, rzecz­niczka grupy Right to Life UK.

Nie­stety bry­tyj­skich posłów nie prze­konały apele ruchów pro-life, którzy wska­zywali na sprzeczność z zasadami demo­kra­tycznymi, ponieważ Irlandia Pół­nocna nie miała moż­li­wości zabrania głosu w pro­cesie wpro­wa­dzeniu zmian w prze­pisach doty­czących aborcji.

Ten kraj dotychczas nie był objęty bry­tyjską ustawą abor­cyjną z 1967 roku, a przepisy cał­ko­wicie zabra­niały zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci, także tych ze śmier­telnymi wadami. Wyjątkiem było jedynie bez­po­średnie zagro­żenie życia lub poważny uszczerbek na zdrowiu matki.

Teraz aborcję będzie można prze­pro­wadzać w ciągu pierw­szych 12 tygodni ciąży, a w przy­padku gdy istnieć ma zagro­żenie dla zdrowia psy­chicznego lub fizycznego matki – aż do 24 tygodnia.

Pra­gniemy zauważyć, że aborcja jest czynem nie­godnym w każdym wypadku i nosi znamiona

zabójstwa. Nie ma zatem i nigdy nie będzie żadnego racjo­nalnego uspra­wie­dli­wienia tego zbrod­ni­czego czynu.

 

JB

Źródło: jedenznas.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj