Tylko życie ma przyszłość!

Legalizacja aborcji w Irlandii Północnej

17 czerw­ca w Ir­lan­dii Pół­noc­nej bry­tyj­ski par­la­ment za­le­ga­li­zo­wał abor­cję do 24. ty­go­dnia cią­ży. Prze­pi­sy abor­cyj­ne sta­ły się tak li­be­ral­ne jak na te­re­nie Wiel­kiej Brytanii.

Od trzech lat w Ir­lan­dii Pół­noc­nej nie funk­cjo­nu­je rząd ani par­la­ment. W ob­li­czu bra­ku wła­dzy usta­wo­daw­czej, bry­tyj­ski par­la­ment mógł zrów­nać prze­pi­sy w tym kra­ju ze swoimi.

„To nie­sa­mo­wi­cie tra­gicz­ny dzień dla ca­łej Ir­lan­dii Pół­noc­nej, dla nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci i dla każ­de­go, kto po­pie­ra pra­wo do ży­cia”– mó­wi Ca­the­ri­ne Ro­bin­son, rzecz­nicz­ka gru­py Ri­ght to Li­fe UK.

Nie­ste­ty bry­tyj­skich po­słów nie prze­ko­na­ły ape­le ru­chów pro-li­fe, któ­rzy wska­zy­wa­li na sprzecz­ność z za­sa­da­mi de­mo­kra­tycz­ny­mi, po­nie­waż Ir­lan­dia Pół­noc­na nie mia­ła moż­li­wo­ści za­bra­nia gło­su w pro­ce­sie wpro­wa­dze­niu zmian w prze­pi­sach do­ty­czą­cych aborcji.

Ten kraj do­tych­czas nie był ob­ję­ty bry­tyj­ską usta­wą abor­cyj­ną z 1967 ro­ku, a prze­pi­sy cał­ko­wi­cie za­bra­nia­ły za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, tak­że tych ze śmier­tel­ny­mi wa­da­mi. Wy­jąt­kiem by­ło je­dy­nie bez­po­śred­nie za­gro­że­nie ży­cia lub po­waż­ny uszczer­bek na zdro­wiu matki.

Te­raz abor­cję bę­dzie moż­na prze­pro­wa­dzać w cią­gu pierw­szych 12 ty­go­dni cią­ży, a w przy­pad­ku gdy ist­nieć ma za­gro­że­nie dla zdro­wia psy­chicz­ne­go lub fi­zycz­ne­go mat­ki – aż do 24 tygodnia.

Pra­gnie­my za­uwa­żyć, że abor­cja jest czy­nem nie­god­nym w każ­dym wy­pad­ku i no­si znamiona

za­bój­stwa. Nie ma za­tem i ni­gdy nie bę­dzie żad­ne­go ra­cjo­nal­ne­go uspra­wie­dli­wie­nia te­go zbrod­ni­cze­go czynu.

 

JB

Źró­dło: jedenznas.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj