fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Kościół nie może milczeć w kwestii aborcji

– Kościół nie może milczeć, kiedy państwa chlu­biące się swoją demo­kracją mówią, że aborcja jest prawem przy­na­leżnym czło­wiekowi i że takie są war­tości euro­pejskie. To są anty­war­tości – powie­dział abp Marek Jędra­szewski w Bazylice Mariackiej podczas Uro­czy­stości Zwia­sto­wania Pań­skiego, która jest zarazem Dniem Świę­tości Życia. 

Metro­politę kra­kow­skiego oraz wszystkich zebranych przy­witał ks. dr Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Dusz­pa­sterstwa Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej oraz archi­pre­zbiter Bazyliki Mariackiej ks. inf. Dariusz Raś. O. Konrad Cholewa OFM, kustosz Sank­tu­arium Pasyjno-Maryjnego w Kal­warii Zebrzy­dow­skiej popro­wadził Ado­rację Naj­święt­szego Sakramentu.

Przed Mszą św. Woj­ciech Zięba prez. Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka ape­lował, by na różne sposoby przy­go­to­wywać młodych ludzi na ewen­tualną trudną dia­gnozę doty­czącą choroby dziecka, bo jak pod­kreślił, opie­rając się na własnym doświad­czeniu, infor­macja o nie­ule­czalnej cho­robie dziecka jest jednym z naj­trud­niej­szych doświadczeń życiowych. – Chciałbym państwa prosić, żebyśmy byli obrońcami życia każdego dnia. Żebyśmy sku­tecznie bronili życia tak jak mój ojciec (zmarły w ubiegłym roku śp. dr inż. Antoni Zięba, zasłużony obrońca życia czło­wieka). Nie usta­wajmy w modlitwie, bądźmy apo­stołami miłości. Opo­wia­dajmy historie, które będą budować odwagę i przy­go­to­wywać ludzi na ewen­tualną trudną dia­gnozę pre­na­talną, a także bądźmy otwarci na pomoc dru­giemu człowiekowi.

W wygło­szonej homilii abp Marek Jędra­szewski zwrócił uwagę na fakt, iż przyjście Chry­stusa na świat zależało od decyzji trzech osób, po pierwsze musiał się na to zgodzić On sam, po drugie Matka Naj­świętsza, a po trzecie św. Józef. – Nie dziwmy się więc, że Ci, od których posłu­szeństwa woli Bożej zależała pełnia czasów czyli nasze zba­wienie, że Ci wszyscy są i będą obda­rzani szcze­gólnym bło­go­sła­wień­stwem ze strony ludzkości.

Metro­polita pod­kreślił jednak, że bło­go­sła­wieni są także ci wszyscy, którzy uwie­rzyli, dlatego nie są już nie­wol­nikami lecz dziedzicami.

W dal­szych słowach arcy­biskup zaznaczył, że każde przyjście na świat nowego czło­wieka jest odbla­skiem i odbiciem narodzin Chry­stusa. – Ale przyszło nam żyć w świecie, który wiele czyni, aby tej radości nie było, aby została stłu­miona, aby w ogóle nie zaist­niała. Znajduje to swój wyraz w prze­ra­ża­jącej praktyce aborcji, która w wielu demo­kra­tycznie usta­no­wionych usta­wo­daw­stwach jawi się jako prawo czło­wieka, zwłaszcza kobiety – prawo do zabijania.

Metro­polita przy­po­mniał, że Jan Paweł II w ency­klice „Evan­gelium Vitae”, powo­łując się na swój papieski auto­rytet, jed­no­znacznie potępił jaką­kolwiek formę pod­no­szenia ręki na życie bez­bronnego, pod­kre­ślając, że zabicie nie­winnej istoty jest zawsze moralnie złe i nie może być trak­towane jako środek do osią­gnięcia dobrego celu. Żadna władza nie ma prawa na to przy­zwalać. – Jedyną odpo­wiedzią wobec cywi­li­zacji śmierci, która chce zagarnąć także nasze sumienia i naszą wraż­liwość, która chce żebyśmy przy­zwalali na to wszystko w imię tak zwanej tole­rancji, jest uświa­do­mienie sobie raz jeszcze czym jest życie czło­wieka i jaka jest jego wartość.

Za Janem Pawłem II arcy­biskup przy­po­mniał, że życie ludzkie jest święte, nie­na­ru­szalne oraz że od samego początku aż do końca należy do Boga. Dopiero w świetle Ewan­gelii możemy zro­zumieć, że naj­większą zbrodnią jaką człowiek może wyrządzić dru­giemu czło­wiekowi jest ode­branie mu życia. – Dzisiaj chodzi o to żeby pozbawić Kościół auto­rytetu tak nie­zbędnego, aby bronić każdego ludz­kiego życia. I wyko­rzy­stuje się nie­które grzechy ludzi Kościoła, grzech a więc zło, po to, aby dopro­wadzić do tego, by Kościół przestał mówić, by już nie bronił, by już nie upo­minał się o ludzkie życie. Zło jest złem, grzech jest grzechem. W przy­padku ludzi Kościoła powo­łanych, by świadczyć o miłości Boga do czło­wieka tym bar­dziej jest to zło wołające do nieba, ale przecież nie wolno zapo­mnieć nam, że naj­większym złem jest zabicie nie­winnej istoty ludzkiej. Kościół nie może tu milczeć nawet wtedy, kiedy państwa chlu­biące się swoją demo­kracją mówią, że aborcja jest prawem przy­na­leżnym czło­wiekowi i że to są war­tości euro­pejskie. To są anty­war­tości. Europa została zbu­dowana na chrze­ści­jań­skiej wierze, na krwi męczen­ników, na świadkach wiary miłości Boga i dru­giego czło­wieka. To jest praw­dziwa Europa!

Metro­polita przy­wołał także wystą­pienie papieża Fran­ciszka z 24 lutego wygło­szone na zakoń­czenie spo­tkania prze­wod­ni­czących epi­sko­patów całego świata, w którym Ojciec św. upo­mniał się o krzyw­dzone dzieci na całym świecie – krzyw­dzone także z powodu aborcji.

Na zakoń­czenie homilii arcy­biskup pod­kreślił, że konieczna jest nasza głęboka soli­darność z bez­bronnymi istotami roz­wi­ja­jącymi się pod sercami matek i nasza nie­ustanna modlitwa, aby były kochane, szczę­śliwe i by ocalały.

Po Ewan­gelii dyrektor Wydziału Dusz­pa­sterstwa Rodzin uro­czyście poprosił metro­politę kra­kow­skiego o przy­jęcie przy­rzeczeń Duchowej Adopcji. Następnie wspólnie odśpiewano Hymn do Ducha Świętego. Po homilii miało miejsce zło­żenie przy­rzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagro­żonego Zagładą oraz prze­ka­zanie światła Chrystusa.

Justyna Walicka, diecezja.pl

Woj­ciech Zięba, Dzień Świę­tości Życia, Kraków 25 marca 2019 r.. Fot.: Joanna Adamik
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj