Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

„Korzenie przemocy skierowanej przeciw życiu”

Webinar Klubów Pro-Life 07-08

Za­pra­sza­my na ko­lej­ny LIVE Klu­bów Pro-Li­fe. Pod­czas spo­tka­nia za­sta­no­wi­my się nad przy­czy­na­mi za­ma­chów na ludz­kie ży­cie i tym czym są one „uspra­wie­dli­wia­ne”. Po­roz­ma­wia­my tak­że o na­szej od­po­wie­dzial­no­ści za ży­cie dru­gie­go czło­wie­ka oraz o tym, co my mo­że­my zro­bić aby nie po­paść w obo­jęt­ność wo­bec najsłabszych.
Punk­tem wyj­ścia bę­dzie bi­blij­na hi­sto­ria Ka­ina i Abla. Prze­czy­ta­my w niej skąd wzię­ło się zło, ja­ką „mo­ty­wa­cję” do swo­jej zbrod­ni miał Ka­in i czy je­ste­śmy ska­za­ni na cią­głe po­wta­rza­nie lo­su pierw­szych braci?

Za­pra­sza­my w śro­dę, 26 paź­dzier­ni­ka o godz. 19.00. LIVE po­pro­wa­dzą o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap i Mar­cin No­wak z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj