Tylko życie ma przyszłość!

Konkursy

Konkurs dla dzieci

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny dla Dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja rodzina” 

Konkurs dla młodzieży

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu” 

Konkurs akademicki

Kon­kurs na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie z za­kre­su pro­ble­ma­ty­ki pro-life 
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj

Polecamy artykuły: