fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Kobiety piją w ciąży. Przerażające dane

Naukowcy alarmują, że spo­ży­wanie alkoholu w czasie ciąży naraża dziecko na poważne zabu­rzenia obja­wiające się nawet wiele lat po naro­dzinach. Podczas kon­fe­rencji pra­sowej online eks­perci ujawnili, ile kobiet w ciąży spożywa alkohol.

W więk­szości kobiety wiedzą, że alkohol szkodzi ich nie­na­ro­dzonemu dziecku. Nato­miast zda­rzają się osoby, które nie mają świa­do­mości, czym kon­kretnie może skut­kować picie w ciąży. Nadal słychać zgubne mity, że czerwone wino jest wskazane w nie­do­krwi­stości cią­żowej (anemii) lub tra­dy­cyjne napoje alko­holowe można zamienić w ciąży na piwo bez­al­ko­holowe. Przy­po­minamy, że kie­liszek wina nie poprawia mor­fo­logii krwi, a napoje rekla­mowane jako bez­al­ko­holowe mogą zawierać do ok. 0,5 proc. alkoholu. Dlatego ich picie nie jest bez­pieczne dla roz­wi­ja­jącego się dziecka.

Jak wynika z przed­sta­wionych wyników aż 80 proc. Polek spożywa alkohol, a 15 proc. pije również w czasie ciąży nara­żając swoje dziecko na poważne zabu­rzenia.

Prof. Robert Śmigiel z Uni­wer­sytetu Medycznego we Wro­cławiu przed­stawił na kon­fe­rencji online wyli­czenia, z których wynika, że tok­syczne dzia­łanie alkoholu na dziecko w łonie matki występuje zwykle, gdy kobieta spożywa osiem lub więcej porcji alkoholu w tygodniu przez dwa lub więcej tygodni ciąży. Nie­zwykle ryzy­kowne stają się również dwa epizody wypicia przy jednej okazji czterech lub więcej porcji alkoholu, takich jak szklanka piwa o zawar­tości 5 proc. alkoholu, kie­liszek wina o zawar­tości 100 ml i 12 proc. obję­tości alkoholu lub kie­liszek (30 ml) 40-pro­cen­towej wódki.

Należy zauważyć, że nie ma bez­piecznej dawki alkoholu dla dziecka w łonie matki. FASD można zapobiec, tylko i wyłącznie rezy­gnując ze spo­życia alkoholu.

FASD – Spektrum Pło­dowych Zaburzeń Alko­ho­lowych jest nie­ule­czalnym, nie­ge­ne­tycznym zespołem cho­ro­bowym wystę­pu­jącym u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. Alkohol wpływa na budowę i rozwój mózgu dziecka, może zmo­dy­fi­kować nie­które jego struktury, powo­dować opóź­nienia rozwoju fizycznego i psy­chicznego, odpo­wiada za nad­po­bu­dliwość psy­cho­ru­chową i wady roz­wojowe (m.in.: serca i stawów). Dr hab. Agnieszka Maryniak z Uni­wer­sytetu War­szaw­skiego zazna­czyła, że skutkiem spo­ży­wania alkoholu w czasie ciąży są także zmiany w funk­cjo­no­waniu układu ner­wowego, obja­wiające się nawet wiele lat po naro­dzinach. Objawy u dziecka są zróż­ni­cowane, może ono wyka­zywać zabu­rzenia snu, kłopoty z jedzeniem, nie­sprawność ruchową, a w póź­niejszym wieku – kłopoty z roz­wojem mowy, trud­ności w nauce oraz pro­blemy z moty­wacją.

Polskie reko­men­dacje dia­gno­styczne FASD zostały opu­bli­kowane na łamach pisma „Medycyna Prak­tyczna”. Są też dostępne na stronie inter­ne­towej Pań­stwowej Agencji Roz­wią­zy­wania Pro­blemów Alko­ho­lowych.

JB
Źródło: parpa.pl, tvp.info

%d bloggers like this: