fbpx

Kiedy dziecko zaczyna czuć?

Czuje i reaguje. Wie, że lubi hamak. Uczy się, zapa­miętuje. Jednym słowem: niby w brzuchu, a już pełnia życia.

Wszystkie nasze zmysły są już aktywne w okresie pre­na­talnym. Słuch: dziecko rusza się, gdy usłyszy donośny dźwięk; smak: roz­różnia smaki wód pło­dowych (zbadano, że gdy są słodkie, połyka ich więcej); wzrok: zmianą rytmu serca reaguje na nagłe oświe­tlenie brzucha matki; węch: jest zdolne do roz­róż­niania przy­jemnych i nie­przy­jemnych zapachów; dotyk: już w siódmym tygodniu podraż­nienie skóry w oko­licach warg powoduje reakcję całego ciała.

Co czuje dziecko w brzuchu?

Dziecko przed naro­dzeniem można prze­straszyć, gdy np. jego mama kichnie. Prze­pro­wa­dzono badania, które wykazały, że gdy kobiety oglądały horrory, ich nie­na­ro­dzone dzieci po 20 minutach zaczynały inten­sywnie kopać. Także tętno dzieci gwał­townie rosło. „Silne napięcie emo­cjo­nalne matki może wpływać na aktywność płodu, co wyraża się przy­spie­szeniem pracy jego serca” – pisze prof. A. Mala­rewicz w pod­ręczniku położ­nictwa i gine­ko­logii. Dzieje się tak, gdyż naj­praw­do­po­dobniej hormony stresu od matki prze­nikają przez łożysko do orga­nizmu dziecka.

Dlaczego lubimy hamak?

Już w brzuchu u mamy uczymy się świata. Pamięć pre­na­talna kształtuje nasze reakcje w póź­niejszym życiu. Roz­luźnia nas przy­jęcie pozycji pło­dowej, przy­ciem­nione światło (przy­po­mi­nające półmrok i przy­tulność macicy, koły­sanie (podobne do rytmu oddechu i ruchów ciała matki) czy ryt­miczne dźwięki (przy­po­mi­nające bicie jej serca).

„Wyrazem pamięci z pre­na­talnego okresu życia jest przyj­mo­wanie przez nowo­rodka pozycji pło­dowej zaraz po uro­dzeniu, w póź­niejszym zaś okresie życia pozycja ta (zwi­nięcie w kłębek) daje roz­luź­nienie we śnie i w chwilach stresu” – pisze dr n. med. J. Deszcz. „Pamięć ogra­ni­czonej prze­strzeni wokół ciała w okresie pło­dowym odzwier­ciedla się także w relaksie, jaki daje odpo­czynek w dużym i miękkim fotelu. Dochodzi do tego jeszcze pamięć śro­do­wiska wodnego, wyra­żająca się ulu­bionym przez wielu odpo­czynkiem w wannie wypeł­nionej ciepłą wodą” – dodaje naukowiec.

Co słyszy dziecko w brzuchu?

Naukowcy z Wydziału Neu­rop­sy­cho­logii pary­skiego Uni­wer­sytetu Kar­te­zjusza zaob­ser­wowali, że mie­sięczne nie­mowlę pamięta muzykę, której słu­chało w okresie pre­na­talnym (w trzecim try­me­strze). Badaniom poddano 25 kobiet w ciąży, z tylu też kobiet składała się grupa kon­trolna. Kobietom w ciąży pusz­czano dwa razy dziennie muzykę graną na pia­ninie. Po naro­dzinach dzieci obser­wowano ich reakcję na tę samą melodię oraz reakcję dzieci z grupy kon­trolnej. U wszystkich nie­mowląt pod­danych eks­pe­ry­mentowi stwier­dzono zmiany w rytmie bicia serca, wska­zujące na to, że pamiętają muzykę słu­chaną przed naro­dzeniem.

Gdy kobiety oglądały horrory, ich nie­na­ro­dzone dzieci po 20 minutach zaczynały inten­sywnie kopać.

Ciekawą historię zawarł prof. Wło­dzi­mierz Fijał­kowski w książce pt. „Jestem od poczęcia. Pamiętnik dziecka w pierwszej fazie życia” (Czę­sto­chowa 2012). „Lekarz [w szkole rodzenia – przyp. red.] opo­wie­dział o nie­zwykłej przy­godzie młodego dyry­genta, który pewnego dnia ćwiczył z orkiestrą po raz pierwszy Koncert na skrzypce i wio­lon­czelę Jana Brahmsa. Na pul­picie miał roz­łożoną par­tyturę. Już na początku wyko­ny­wania utworu zauważył, że zna nuty, które jakby wyska­kiwały mu z par­tytury, zanim prze­wróci kartę. Nie mógł pojąć, skąd się to bierze, skoro dotychczas nie miał okazji zetknąć się bliżej z tym utworem. Po skoń­czeniu próby udał się do domu i opo­wie­dział matce o tym nie­zwykłym zda­rzeniu. Jego mama była wio­lon­cze­listką. Dowie­dziawszy się, jaki utwór był przy­czyną tego zasko­czenia, zamy­śliła się przez chwilę. Nagły błysk w jej oczach zaświadczył, że roz­wiązała tę zagadkę. Był to utwór, który całymi godzinami, z wielkim uporem ćwi­czyła przed występem na kon­cercie. Działo się to wówczas, gdy jej syn miał sześć mie­sięcy (życia pło­dowego – przyp. red.). Pamięć go nie zawiodła”.

Czy w brzuchu słychać głos matki?

W artykule prze­glą­dowym opu­bli­ko­wanym w 2012 roku w cza­so­piśmie „Seminars in Fetal & Neo­natal Medicine” przed­sta­wiono wyniki badań doty­czących rozwoju dzieci przed naro­dzeniem: „Reakcje płodu na bardzo głośny dźwięk zaob­ser­wowano od 26. tygodnia. Pod koniec ciąży (od 36. tygodnia) płód reaguje na zewnętrzny hałas takimi odru­chami jak skrę­cenie głowy czy przy­spie­szenie bicia serca. Na tym etapie ciąży płód nie tylko jest w stanie odbierać dźwięki, ale także je odróżniać. Ponadto reaguje na głos matki”.

Czy dziecko przed narodzeniem czuje emocje?

Psy­cholog roz­wojowy prof. Emma Werner (Uni­wer­sytet Kali­fornia) badała na Hawajach kobiety w ciąży i ich dzieci po porodzie. Stwier­dziła, że te z kobiet, które miały nega­tywny sto­sunek do ciąży lub które w czasie ciąży przeszły traumę, czę­ściej doświad­czały kom­pli­kacji w czasie porodu. Co więcej: ich dzieci czę­ściej rodziły się z nie­dowagą niż u matek bez podobnych doświadczeń!

 

Kamila Gałuszka

%d bloggers like this: