Tylko życie ma przyszłość!

Karta Rodziny na straży małżeństwa

Pre­zy­dent An­drzej Du­da pod­pi­sał Kar­tę Ro­dzi­ny, w któ­rej znaj­du­je się wie­le pro­gra­mów pro­ro­dzin­nych oraz za­pi­sy do­ty­czą­ce ochro­ny in­sty­tu­cji małżeństwa.

Kar­ta Ro­dzi­ny jest zbio­rem za­sad, któ­ry­mi bę­dzie się kie­ro­wał An­drzej Du­da po­dej­mu­jąc de­cy­zje w spra­wie pod­pi­sy­wa­nia ustaw uchwa­la­nych przez par­la­ment. Pre­zy­dent za­zna­czył, że ro­dzi­na jest fun­da­men­tem ist­nie­nia Pań­stwa. Ro­dzi­na two­rzy i bu­du­je spo­łe­czeń­stwo, a bez spo­łe­czeń­stwa Pań­stwo nie mo­że ist­nieć: „Nie mam żad­nych wąt­pli­wo­ści ja­ko Pre­zy­dent, że wła­śnie ro­dzi­na, jak słusz­nie sta­no­wi kon­sty­tu­cja, wy­ma­ga szcze­gól­nej opie­ki ze stro­ny pań­stwa – po­wie­dział An­drzej Duda.

Wspar­cie fi­nan­so­we dla rodzin

Pre­zy­dent za­gwa­ran­to­wał kon­ty­nu­ację już ist­nie­ją­cych pro­gra­mów ta­kich jak: pro­gram Ma­ma+ i 500+, a tak­że wy­praw­kę szkol­ną 300 +. Za­de­kla­ro­wał wpro­wa­dze­nie bo­nu wa­ka­cyj­ne­go w wy­so­ko­ści 500 zł na każ­de dziec­ko, aby wes­przeć bran­żę tu­ry­stycz­ną po­przez ro­dzi­nę. Za­pew­niał rów­nież ob­ję­cie szcze­gól­ną opie­ką ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­ce dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi: „To wspar­cie, w mia­rę jak pol­skie pań­stwo bę­dzie się co­raz le­piej roz­wi­ja­ło, mu­si być pod­no­szo­ne, bo to kwe­stia wy­mia­ru cywilizacyjnego”.

Obro­na in­sty­tu­cji małżeństwa

Pre­zy­dent pod­kre­ślił z ca­łą sta­now­czo­ścią, że nie go­dzi się na ad­op­cję dzie­ci przez pa­ry ho­mo­sek­su­al­ne, a mał­żeń­stwo to zwią­zek ko­bie­ty i męż­czy­zny: „Nie mam wąt­pli­wo­ści, że ta­kie roz­wią­za­nie nie mo­że być wpro­wa­dzo­ne. To jest ob­ca ide­olo­gia, ona wzbu­dza ogrom­ne wątpliwości”.

Ochro­na dzie­ci przed ide­olo­gią LGBT

W pod­pi­sa­nej Kar­cie Ro­dzi­ny jest tak­że za­kaz pro­pa­go­wa­nia ide­olo­gii LGBT w in­sty­tu­cjach pu­blicz­nych. An­drzej Du­da zwró­cił uwa­gę na ko­niecz­ność zwięk­sze­nia ro­li ro­dzi­ców przy pra­wie do de­cy­do­wa­nia o edu­ka­cji i przy­szło­ści ich dzie­ci: „Nikt nie ma pra­wa na­rzu­cać ro­dzi­com, w ja­ki spo­sób ma­ją wy­cho­wać swo­je dzie­ci, a tym bar­dziej na­rzu­cać tre­ści, któ­re zda­niem ro­dzi­ców są szko­dli­we. To ro­dzi­ce są od­po­wie­dzial­ni za edu­ka­cję sek­su­al­ną swo­ich dzie­ci. Pań­stwo mu­si usza­no­wać ro­dzi­nę (…) Ro­dzi­ce ma­ją pra­wo do we­ry­fi­ko­wa­nia te­go co ma­ją do za­pro­po­no­wa­nia pro­gra­my przez róż­ne­go ro­dza­ju in­sty­tu­cje, tak­że in­sty­tu­cje szkolne”.

Wspar­cie dla seniorów

Pre­zy­dent za­de­kla­ro­wał kon­ty­nu­ację wspar­cia wszyst­kich pro­gra­mów spo­łecz­nych dla se­nio­rów i utrzy­ma­nia ob­ni­żo­ne­go wie­ku emerytalnego.

Po­moc ro­dzi­com sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­cym dzie­ci i bez­piecz­na rodzina

Kar­ta Ro­dzi­ny nie­sie po­moc ro­dzi­com sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­cym dzie­ci, po­przez kwe­stię ochro­ny praw­nej i ma­te­rial­nej. Tak­że po­pra­wia funk­cjo­no­wa­nie fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go. An­drzej Du­da za­zna­czył, że prze­moc w ro­dzi­nie mu­si być eli­mi­no­wa­na, a ro­lą pań­stwa jest wzmac­nia­nie ochro­ny dzie­ci przed pornografią.

Pre­zy­dent RP pod­kre­ślił, że ro­dzi­na sta­no­wi pod­sta­wo­wą war­tość pol­skie­go pań­stwa. Ro­dzi­na, tak jak sta­no­wi kon­sty­tu­cja, wy­ma­ga szcze­gól­nej ochro­ny i wspar­cia. To ro­dzi­ce są ty­mi szcze­gól­ny­mi człon­ka­mi spo­łecz­no­ści, któ­rzy po­przez wy­cho­wa­nie swo­ich dzie­ci przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju RP.

 

JB

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj