fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Karta Rodziny na straży małżeństwa

Pre­zydent Andrzej Duda pod­pisał Kartę Rodziny, w której znajduje się wiele pro­gramów pro­ro­dzinnych oraz zapisy doty­czące ochrony insty­tucji małżeństwa.

Karta Rodziny jest zbiorem zasad, którymi będzie się kie­rował Andrzej Duda podej­mując decyzje w sprawie pod­pi­sy­wania ustaw uchwa­lanych przez par­lament. Pre­zydent zaznaczył, że rodzina jest fun­da­mentem ist­nienia Państwa. Rodzina tworzy i buduje spo­łe­czeństwo, a bez spo­łe­czeństwa Państwo nie może istnieć: „Nie mam żadnych wąt­pli­wości jako Pre­zydent, że właśnie rodzina, jak słusznie stanowi kon­sty­tucja, wymaga szcze­gólnej opieki ze strony państwa – powie­dział Andrzej Duda.

Wsparcie finansowe dla rodzin

Pre­zydent zagwa­ran­tował kon­ty­nuację już ist­nie­jących pro­gramów takich jak: program Mama+ i 500+, a także wyprawkę szkolną 300 +. Zade­kla­rował wpro­wa­dzenie bonu waka­cyjnego w wyso­kości 500 zł na każde dziecko, aby wes­przeć branżę tury­styczną poprzez rodzinę. Zapewniał również objęcie szcze­gólną opieką rodziny wycho­wujące dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ściami: „To wsparcie, w miarę jak polskie państwo będzie się coraz lepiej roz­wijało, musi być pod­no­szone, bo to kwestia wymiaru cywilizacyjnego”.

Obrona insty­tucji małżeństwa

Pre­zydent pod­kreślił z całą sta­now­czością, że nie godzi się na adopcję dzieci przez pary homo­sek­sualne, a mał­żeństwo to związek kobiety i męż­czyzny: „Nie mam wąt­pli­wości, że takie roz­wią­zanie nie może być wpro­wa­dzone. To jest obca ide­ologia, ona wzbudza ogromne wątpliwości”.

Ochrona dzieci przed ide­ologią LGBT

W pod­pi­sanej Karcie Rodziny jest także zakaz pro­pa­go­wania ide­ologii LGBT w insty­tu­cjach publicznych. Andrzej Duda zwrócił uwagę na konieczność zwięk­szenia roli rodziców przy prawie do decy­do­wania o edu­kacji i przy­szłości ich dzieci: „Nikt nie ma prawa narzucać rodzicom, w jaki sposób mają wychować swoje dzieci, a tym bar­dziej narzucać treści, które zdaniem rodziców są szko­dliwe. To rodzice są odpo­wie­dzialni za edu­kację sek­sualną swoich dzieci. Państwo musi usza­nować rodzinę (…) Rodzice mają prawo do wery­fi­ko­wania tego co mają do zapro­po­no­wania pro­gramy przez różnego rodzaju insty­tucje, także insty­tucje szkolne”.

Wsparcie dla seniorów

Pre­zydent zade­kla­rował kon­ty­nuację wsparcia wszystkich pro­gramów spo­łecznych dla seniorów i utrzy­mania obni­żonego wieku emerytalnego.

Pomoc rodzicom samotnie wycho­wu­jącym dzieci i bez­pieczna rodzina

Karta Rodziny niesie pomoc rodzicom samotnie wycho­wu­jącym dzieci, poprzez kwestię ochrony prawnej i mate­rialnej. Także poprawia funk­cjo­no­wanie fun­duszu ali­men­ta­cyjnego. Andrzej Duda zaznaczył, że przemoc w rodzinie musi być eli­mi­nowana, a rolą państwa jest wzmac­nianie ochrony dzieci przed pornografią.

Pre­zydent RP pod­kreślił, że rodzina stanowi pod­stawową wartość pol­skiego państwa. Rodzina, tak jak stanowi kon­sty­tucja, wymaga szcze­gólnej ochrony i wsparcia. To rodzice są tymi szcze­gólnymi członkami spo­łecz­ności, którzy poprzez wycho­wanie swoich dzieci przy­czy­niają się do rozwoju RP.

 

JB

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj