Tylko życie ma przyszłość!

III Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych

6 czerw­ca 2020 w Kra­ko­wie – Ła­giew­ni­kach, od­by­ła się III Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych do Sank­tu­arium Bo­że­go Miłosierdzia.

Piel­grzym­ka roz­po­czę­ła się wspól­ną mo­dli­twą Anioł Pań­ski o godz. 12:00. Mszy świę­tej prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. bp Jan Za­jąc, ku­stosz ho­no­ro­wy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Ro­dzi­ce przy­wieź­li ze so­bą kar­ty z imie­niem swo­je­go dziec­ka oraz świe­cę. Imio­na dzie­ci za­pi­sa­li na kar­tach, któ­re póź­niej zło­ży­li na oł­ta­rzu pod­czas Eucharystii.

W ho­mi­lii Ksiądz Bi­skup wy­ja­śnił przy­czy­nę i sens cier­pie­nia: „Py­ta­my się wprost: po co cier­pie­nie? Nie za­wsze wy­star­czy stwier­dzić, że cier­pie­nie to wiel­ka ta­jem­ni­ca. Trud­no nam wy­ja­śnić do koń­ca je­go sens. Cier­pie­nie po­zor­nie czy­ni wiel­kie spu­sto­sze­nie w czło­wie­ku, w róż­nych je­go sfe­rach. Mo­że na­wet nad­wy­rę­żyć więź z Bo­giem, gdyż czło­wiek bun­tu­je się prze­ciw wszech­mo­gą­ce­mu Bo­gu. (…) Wo­bec cier­pie­nia wła­sne­go, ale i dru­gie­go czło­wie­ka, ko­niecz­nym jest sta­nąć wo­bec Je­zu­sa Mi­ło­sier­ne­go i wpa­tru­jąc się w Je­go ra­ny, usły­szeć sło­wa: „Oto Ja je­stem z to­bą! Je­śli kto chce pójść za Mną, niech się za­prze sa­me­go sie­bie, weź­mie krzyż swój i niech mnie naśladuje”.

Ks. bp. Jan Za­jąc za­chę­cał, aby ro­dzi­ny po­grą­żo­ne w bó­lu, nie ba­ły się przy­cho­dzić do Je­zu­sa mi­ło­sier­ne­go. Mi­łość wy­kra­cza po­za grób i spra­wia, że mię­dzy oso­ba­mi na zie­mi, a zmar­ły­mi cią­gle trwa nie­zwy­kła więź.

Piel­grzym­ka od­by­ła się pod pa­tro­na­tem Księ­dza Ar­cy­bi­sku­pa Mar­ka Ję­dra­szew­skie­go. Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski do zgro­ma­dzo­nych piel­grzy­mów prze­słał list, w któ­rym za­uwa­żył, że piel­grzym­ka ro­dzin dzie­ci utra­co­nych ubo­ga­co­na zo­sta­ła szcze­gól­ną obec­no­ścią i wsta­wien­nic­twem św. Ja­na Paw­ła Wiel­kie­go: „Na­sze my­śli bie­gną do wa­do­wic­kie­go do­mu, w któ­rym 18 ma­ja 1920 ro­ku przy­szedł na świat Ka­rol Jó­zef Woj­ty­ła. Te jak­że ocze­ki­wa­ne i ra­do­sne na­ro­dzi­ny po­prze­dzi­ła nie­ste­ty śmierć sio­stry pa­pie­ża, któ­ra zmar­ła tuż po uro­dze­niu. To trud­ne i wy­ma­ga­ją­ce do­świad­cze­nie Sług Bo­żych Emi­lii i Ka­ro­la Woj­ty­łów jest dzi­siaj tak­że i wa­szym doświadczeniem”.

Za­pra­sza­my do obej­rze­nia skró­tu wia­do­mo­ści TV Trwam z uro­czy­sto­ści III Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych do Sank­tu­arium Bo­że­go Miłosierdzia.

 

JB

fot.: milosierdzie.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj