fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

III Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych

6 czerwca 2020 w Kra­kowie – Łagiew­nikach, odbyła się III Ogól­no­polska Piel­grzymka Rodzin Dzieci Utra­conych do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia.

Piel­grzymka roz­po­częła się wspólną modlitwą Anioł Pański o godz. 12:00. Mszy świętej prze­wod­niczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach.

Rodzice przy­wieźli ze sobą karty z imieniem swojego dziecka oraz świecę. Imiona dzieci zapisali na kartach, które później złożyli na ołtarzu podczas Eucha­rystii.

W homilii Ksiądz Biskup wyjaśnił przy­czynę i sens cier­pienia: „Pytamy się wprost: po co cier­pienie? Nie zawsze wystarczy stwierdzić, że cier­pienie to wielka tajemnica. Trudno nam wyjaśnić do końca jego sens. Cier­pienie pozornie czyni wielkie spu­sto­szenie w czło­wieku, w różnych jego sferach. Może nawet nad­wy­rężyć więź z Bogiem, gdyż człowiek buntuje się przeciw wszech­mo­gącemu Bogu. (…) Wobec cier­pienia wła­snego, ale i dru­giego czło­wieka, koniecznym jest stanąć wobec Jezusa Miło­siernego i wpa­trując się w Jego rany, usłyszeć słowa: „Oto Ja jestem z tobą! Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”.

Ks. bp. Jan Zając zachęcał, aby rodziny pogrążone w bólu, nie bały się przy­chodzić do Jezusa miło­siernego. Miłość wykracza poza grób i sprawia, że między osobami na ziemi, a zmarłymi ciągle trwa nie­zwykła więź.

Piel­grzymka odbyła się pod patro­natem Księdza Arcy­bi­skupa Marka Jędra­szew­skiego. Metro­polita Kra­kowski do zgro­ma­dzonych piel­grzymów przesłał list, w którym zauważył, że piel­grzymka rodzin dzieci utra­conych ubo­gacona została szcze­gólną obec­nością i wsta­wien­nictwem św. Jana Pawła Wiel­kiego: „Nasze myśli biegną do wado­wic­kiego domu, w którym 18 maja 1920 roku przy­szedł na świat Karol Józef Wojtyła. Te jakże ocze­kiwane i radosne naro­dziny poprze­dziła nie­stety śmierć siostry papieża, która zmarła tuż po uro­dzeniu. To trudne i wyma­gające doświad­czenie Sług Bożych Emilii i Karola Woj­tyłów jest dzisiaj także i waszym doświad­czeniem”.

Zapra­szamy do obej­rzenia skrótu wia­do­mości TV Trwam z uro­czy­stości III Ogól­no­pol­skiej Piel­grzymki Rodzin Dzieci Utra­conych do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia.

 

JB

fot.: milosierdzie.pl

 

%d bloggers like this: