Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

II Rajd Rowerowy Za Życiem

Ma­ciej Ko­mo­row­ski z dzieć­mi – 12-let­nią Ma­ją i 14-let­nim Ka­ro­lem pla­nu­ją prze­je­chać ro­we­ra­mi dru­gi od­ci­nek Raj­du – od Gdań­ska do Bia­łe­go­sto­ku. Łącz­nie to ok. 700 km. A to wszyst­ko, aby po­ka­zać że ze­spół Do­wna, to nie jest wyrok.

Ce­lem raj­du jest ewan­ge­li­za­cja i po­ka­za­nie lu­dziom ro­dzin­nej po­sta­wy pro-li­fe, gdyż ich 4‑letnia cór­ka We­ro­ni­ka uro­dzi­ła się z ze­spo­łem Do­wna. Jest ona dla nich ogrom­ną ra­do­ścią i da­rem. Dzię­ki niej roz­wi­ja­ją swo­ją miłość.

Od 2 do 10 lip­ca b.r. żo­na Ma­cie­ja ra­zem z naj­młod­szą cór­ką, We­ro­ni­ką, bę­dą na tur­nu­sie re­ha­bi­li­ta­cyj­nym roz­wo­ju mo­wy w Ro­ze­wiu. W tym sa­mym cza­sie Ma­ciej ra­zem z po­zo­sta­ły­mi dzieć­mi – Ma­ją i z Ka­ro­lem pla­nu­ją prze­je­chać ro­we­ra­mi dru­gi od­ci­nek Raj­du – od Gdań­ska, przez Kry­ni­cę Mor­ską, Pia­ski, Tolk­mic­ko, From­bork, Pie­nięż­no, Bar­to­szy­ce, Wę­go­rze­wo, Wi­gry i Au­gu­stów do Bia­łe­go­sto­ku (łącz­nie ok. 700 km).

„W ubie­głym ro­ku ra­zem z cór­ką Ma­ją i sy­nem Ka­ro­lem prze­je­cha­li­śmy ro­we­ra­mi pierw­szy od­ci­nek, od Świ­no­uj­ścia do Gdań­ska. Pra­gnie­my kon­ty­nu­ować Rajd i je­śli Bóg po­zwo­li w ko­lej­nych la­tach prze­je­chać w in­ten­cji za ży­ciem ca­łą Pol­skę do­oko­ła, wzdłuż gra­nic” – opo­wia­da Maciej.

Du­cho­wym Pa­tro­nem Raj­du Za Ży­ciem jest bł. Ks. Ste­fan Wy­szyń­ski, Obroń­ca ży­cia. Każ­de­go dnia Ma­ciej z dzieć­mi pla­nu­ją uczest­ni­czyć we Mszy świę­tej, mo­dląc się o od­kry­cie w su­mie­niach lu­dzi świę­to­ści ży­cia i po­wrót do war­to­ści Ślu­bów Ja­sno­gór­skich oraz za wszyst­kie oso­by, któ­re otrzy­mu­ją trud­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną o po­dej­rze­niu nie­peł­no­spraw­no­ści swo­je­go dziecka.

W cza­sie Raj­du Ro­we­ro­we­go Za Ży­ciem bę­dą pro­wa­dzić zbiór­kę na zrzutka.pl na po­kry­cie kosz­tów przy­szło­rocz­ne­go tur­nu­su re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go dla Werki.

Mi­sją Raj­du Za Ży­ciem jest dzie­le­nie się wia­rą i tym, jak wy­glą­da co­dzien­ność od cza­su po­ja­wie­nia się dziec­ka z ze­spo­łem Do­wna. Bę­dą dzie­lić się swo­im do­świad­cze­niem Bo­żej mi­ło­ści, dba­ło­ścią o bu­do­wa­nie re­la­cji w mał­żeń­stwie i w ro­dzi­nie oraz tym, że po­ja­wie­nie się dziec­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią w ro­dzi­nie wca­le nie mu­si ozna­czać wy­co­fa­nia ro­dzi­ny z ży­cia spo­łecz­ne­go czy styg­ma­ty­za­cji, a je­dy­nie za­pra­sza do za­an­ga­żo­wa­nia na no­wych, wcze­śniej nie­zna­nych polach.

W ten spo­sób chcą wpły­wać na po­sze­rza­nie świa­do­mo­ści w spo­łe­czeń­stwie o na­le­ży­tym, na­tu­ral­nym miej­scu dla osób z ze­spo­łem Do­wna i dla wszyst­kich osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz dzie­lić się po­sta­wą za ży­ciem. Każ­de ży­cie po­cho­dzi od Bo­ga i jest rów­nie cenne.

Re­la­cje z Raj­du i z tur­nu­su re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go bę­dą do­stęp­ne na fanpage’u fa­ce­bo­oko­wym i na In­sta­gra­mie – @SoWeLove – Tak Więc Kochamy.

 

JB, MK

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj