Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Hiszpania wprowadziła obowiązek edukacji seksualnej dla 6‑latków

Dzieci. Fot.: pixabay.com / Alicja

Skraj­nie le­wi­co­wy rząd Pe­dro Sán­che­za przy­jął usta­wę wpro­wa­dza­ją­cą obo­wiąz­ko­wą edu­ka­cję sek­su­al­ną dzie­ci od 6 ro­ku ży­cia. Wie­lo­ty­sięcz­ne tłu­my wzię­ły udział w pro­te­stach w Hisz­pa­nii prze­ciw tej reformie.

1,5 mln pod­pi­sów ze­bra­no pod pe­ty­cją prze­ciw­ko pro­jek­to­wi usta­wy re­for­my hisz­pań­skiej oświa­ty. Prze­ciw­ko usta­wie opo­wie­dzie­li się tak­że po­sło­wie cen­tro­pra­wi­co­wej Par­tii Lu­do­wej oraz kon­ser­wa­tyw­ne­go Vox. W usta­wie edu­ka­cyj­nej zna­la­zło się wie­le kon­tro­wer­syj­nych za­pi­sów. No­we pra­wo wy­ma­ga, by w szko­le pod­sta­wo­wej ucznio­wie po­zna­li i oce­ni­li „ludz­ki wy­miar sek­su­al­no­ści w ca­łej swo­jej różnorodności”.

Prze­ciw­ni­cy wy­ja­śnia­ją, że re­for­ma oświa­ty wpro­wa­dza in­dok­try­na­cję dzie­ci i do­ma­ga­ją się pra­wa do de­cy­do­wa­nia o tre­ściach, ja­kie wcho­dzą w za­kres szkol­nych pro­gra­mów. Usta­wa w spo­sób zna­czą­cy ogra­ni­cza pra­wa ro­dzi­ców kon­tro­lo­wa­nia za­kre­su pro­gra­mu na­ucza­nia. Kry­ty­cy usta­wy za­rzu­ca­ją de­mo­ra­li­za­cję naj­młod­szych dzie­ci przez tak wcze­sne roz­po­czę­cie edu­ka­cji seksualnej.

Usta­wa wzbu­dza tak­że nie­zgod­ność od­no­śnie zmniej­sze­nia fi­nan­so­wa­nia szkół pu­blicz­no-pry­wat­nych oraz ogra­ni­cza licz­bę szkół spe­cjal­nych. W znacz­nym stop­niu ude­rza tak­że w szko­ły ka­to­lic­kie: „W rę­kach Ko­ścio­ła jest 60 pro­cent szkół sub­sy­dio­wa­nych, co sta­no­wi 15 pro­cent w ca­łym hisz­pań­skim sys­te­mie edu­ka­cyj­nym. Uczęsz­cza do nich po­nad 1 mi­lion 200 ty­się­cy uczniów, a pra­cu­je po­nad 80 tys. na­uczy­cie­li. Po­pu­li­stycz­na le­wi­ca kry­ty­ku­je to, że pań­stwo pła­ci Ko­ścio­ło­wi, za­miast po­sta­wić na edu­ka­cję pu­blicz­ną i la­ic­ką. Tym­cza­sem to wła­śnie szko­ły ka­to­lic­kie za­osz­czę­dza­ją pań­stwu mi­lio­ny eu­ro i dba­ją o po­ziom na­ucza­nia. Na­wet le­wi­co­wi po­li­ty­cy wy­sy­ła­ją do nich swo­je dzie­ci – po­wie­dział o. prof. Ma­rek Racz­kie­wicz, re­demp­to­ry­sta po­słu­gu­ją­cy w Hiszpanii.

Za usta­wą na­zwa­ną od na­zwi­ska mi­ni­ster oświa­ty „pra­wem Ce­laa” za­gło­so­wa­ło 177 de­pu­to­wa­nych z le­wi­co­wej ko­ali­cji, ka­ta­loń­skich i ba­skij­skich ugru­po­wań se­pa­ra­ty­stycz­nych oraz kil­ku mniej­szych par­tii le­wi­co­wych. Prze­ciw by­ło 148 de­pu­to­wa­nych z Par­tii Lu­do­wej oraz kon­ser­wa­ty­ści z Vox. 17 de­pu­to­wa­nych wstrzy­ma­ło się od głosu.

Dzia­ła­nia rzą­du Pe­dro Sán­che­za zmie­rza­ją­ce do istot­nych zmian w pod­sta­wach pro­gra­mo­wych hisz­pań­skich szkół, bu­dzą ogrom­ny nie­po­kój. Szko­ła po­win­na sta­no­wić na­rzę­dzie po­mo­cy ro­dzi­com, za po­mo­cą któ­re­go mo­gli­by le­piej dbać o wy­cho­wa­nie swo­ich dzie­ci. Rząd w two­rze­niu usta­wy po­wi­nien uwzględ­niać war­to­ści ja­ki­mi kie­ru­je się ro­dzi­na. Obo­wią­zu­ją­ca w Pol­sce edu­ka­cja ty­pu A, czy­li Abs­ti­nen­ce Edu­ca­tion, to za­ję­cia Wy­cho­wa­nia Do Ży­cia w Ro­dzi­nie. W pro­gra­mie tych za­jęć, za­gad­nie­nia zwią­za­ne z sek­su­al­no­ścią i płod­no­ścią umiesz­czo­ne są w kon­tek­ście mi­ło­ści i od­po­wie­dzial­no­ści mał­żeń­skiej. Pa­mię­taj­my, że do­pusz­cza­nie wyż­sze­go mo­de­lu edu­ka­cji sek­su­al­nej bę­dzie pro­wa­dzić do sek­su­ali­za­cji i de­mo­ra­li­za­cji dzie­ci i młodzieży.

 

JB
Źró­dło: radiomaryja.pl, polskieradio24.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj