Tylko życie ma przyszłość!

Co to jest bioetyka i jak o niej rozmawiać? – prof. Błażej Kmieciak zainauguruje cykl spotkań Bioethics Lab

In­ter­dy­scy­pli­nar­na Aka­de­mia Bio­ety­ki uru­cha­mia Bio­ethics Lab – cykl spo­tkań opar­ty o wy­kła­dy wy­bit­nych eks­per­tów ma­ją­ce na ce­lu bie­żą­cą iden­ty­fi­ka­cję i wy­pra­co­wa­nie od­po­wie­dzi na ak­tu­al­ne za­gro­że­nia bio­etycz­ne zwią­za­ne z roz­wo­jem cy­wi­li­za­cyj­nym, a tak­że dys­ku­sję na go­rą­ce te­ma­ty w bio­ety­ce i nauce.

28 wrze­śnia wy­kład in­au­gu­ru­ją­cy „Bio­ety­ka. Spo­tkaj­my się” wy­gło­si prof. Bła­żej Kmie­ciak – pe­da­gog spe­cjal­ny, so­cjo­log pra­wa i bio­etyk, prze­wod­ni­czą­cy Pań­stwo­wej Ko­mi­sji ds. Pedofilii.

„Ma­ło jest te­ma­tów tak istot­nych i tak emo­cjo­nu­ją­cych jak te­ma­ty bio­etycz­ne – do­ty­czą­ce po­cząt­ku ży­cia, je­go trwa­nia, a tak­że umie­ra­nia czło­wie­ka” – mó­wi dr hab. n. praw. Bła­żej Kmie­ciak, prof. UM w Ło­dzi, któ­ry za­in­au­gu­ru­je cykl Bio­ethics Lab. W cza­sie wy­kła­du „Bio­ety­ka. Spo­tkaj­my się” bę­dzie pró­bo­wał wy­ja­śnić, że „bio­ety­ka to nie tyl­ko dy­wa­ga­cje fi­lo­zo­fów, ale rze­czy­wi­stość każ­de­go czło­wie­ka” – Py­ta­nia: za­szcze­pić się czy nie? pójść na dia­gno­sty­kę pre­na­tal­ną czy nie? od­dać ro­dzi­ca do ho­spi­cjum czy nie? – to są py­ta­nia bio­etycz­ne – zwra­ca uwagę.

Prof. Kmie­ciak prze­ko­nu­je, że mi­mo róż­nic świa­to­po­glą­do­wych czy od­mien­nych do­świad­czeń – są prze­strze­nie, w któ­rych mo­że­my się spo­tkać. Pod­kre­śla, że nie cho­dzi o prze­ko­ny­wa­nie się na si­łę, ale o dia­log. „Je­że­li w dys­ku­sjach do­ty­czą­cych in vi­tro, abor­cji, dy­le­ma­tów do­ty­czą­cych za­sto­so­wa­nia róż­nych tech­nik me­dycz­nych, czy umie­ra­nia spoj­rzy­my na czło­wie­ka ja­ko pa­cjen­ta, to sta­je się on dla każ­de­go z nas ele­men­tem tro­ski. Z ta­kiej per­spek­ty­wy ła­twiej bę­dzie nam zna­leźć wspól­ną płasz­czy­znę wal­ki o god­ność czło­wie­ka” – mó­wi bio­etyk i za­po­wia­da, że obok przy­kła­dów ze swo­jej prak­ty­ki bę­dzie przy­wo­ły­wał tak­że sy­tu­acje bio­etycz­ne z fil­mów, tak­że fabularnych.

Wy­kład prof. Bła­że­ja Kmie­cia­ka bę­dzie do­stęp­ny od wtor­ku 28 wrze­śnia od godz. 17.30, a we czwar­tek 30 wrze­śnia o godz. 17.30 za­pla­no­wa­na jest se­sja Q&A, w cza­sie któ­rej eks­pert bę­dzie na ży­wo od­po­wia­dał na na­de­sła­ne py­ta­nia. Oba wy­da­rze­nia zo­sta­ną udo­stęp­nio­ne w ser­wi­sie YouTu­be na ka­na­le In­ter­dy­scy­pli­nar­nej Aka­de­mii Bio­ety­ki. Wy­star­czy się za­pi­sać ko­rzy­sta­jąc z for­mu­la­rza do­stęp­ne­go na stro­nie www.akademiabioetyki.pl.

Dr hab. n. praw. Bła­żej Kmie­ciak, prof. UM w Ło­dzi, pe­da­gog spe­cjal­ny, so­cjo­log pra­wa i bio­etyk, jest ab­sol­wen­tem re­so­cja­li­za­cji, so­cjo­lo­gii i po­dy­plo­mo­wych stu­diów w za­kre­sie pra­wa me­dycz­ne­go i bio­ety­ki. Ukoń­czył Szko­łę Praw Czło­wie­ka or­ga­ni­zo­wa­ną przez Hel­siń­ską Fun­da­cję Praw Czło­wie­ka oraz Szko­łę Pro­fi­lak­ty­ki Uza­leż­nień w War­sza­wie. Po­sia­da upraw­nie­nia me­dia­to­ra. Od­by­wał kurs z za­kre­su bio­ety­ki or­ga­ni­zo­wa­ny przez Ken­ne­dy In­sti­tu­te of Ethics, Uni­wer­sy­te­tu Geo­r­ge­town oraz pół­rocz­ne szko­le­nie do­ty­czą­ce prak­ty­ki w prze­strze­ga­niu praw dziec­ka oraz prze­ciw­dzia­ła­niu prze­mo­cy wo­bec dzie­ci or­ga­ni­zo­wa­ne przez Cen­ter for He­alth and Hu­man Ri­ghts Uni­wer­sy­te­tu Ha­rvard i Or­ga­ni­za­cję Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych. Przez osiem lat peł­nił funk­cję Rzecz­ni­ka Praw Pa­cjen­ta Szpi­ta­la Psy­chia­trycz­ne­go. W tym cza­sie kie­ro­wał rów­nież dzia­łem „bio­ety­ka” por­ta­lu biotechnologia.pl. Był prze­wod­ni­czą­cym ze­spo­łu przy Rzecz­ni­ku Praw Pa­cjen­ta ds. opra­co­wa­nia stan­dar­dów po­stę­po­wa­nia w te­ra­piach me­dycz­nych sto­so­wa­nych w okre­sie koń­czą­ce­go się ży­cia. Był człon­kiem Ze­spo­łu ds. Ochro­ny Au­to­no­mii Ro­dzi­ny i Ży­cia Ro­dzin­ne­go przy Mi­ni­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści. Pra­cu­je w Za­kła­dzie Pra­wa Me­dycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ło­dzi. Od 2020 r. jest prze­wod­ni­czą­cym Pań­stwo­wej Ko­mi­sji ds. Pedofilii.

Bio­ethics Lab to no­wa­tor­ski dwu­let­ni cykl spo­tkań kie­ro­wa­ny głów­nie do mię­dzy­na­ro­do­wej spo­łecz­no­ści bio­ety­ków i na­ukow­ców z róż­nych dzie­dzin opar­ty o in­ter­dy­scy­pli­nar­ne wy­kła­dy wy­bit­nych eks­per­tów. Do­stęp do dys­ku­sji i wy­kła­dów bę­dzie bez­płat­ny, otwar­ty dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych, w tym studentów.

Bio­ethics Lab to je­den z pro­jek­tów w ra­mach po­wsta­łej w Kra­ko­wie In­ter­dy­scy­pli­nar­nej Aka­de­mii Bio­ety­ki, któ­rej ce­lem jest po­pu­la­ry­za­cja na­uki, roz­wój bio­ety­ki i edu­ka­cji bio­etycz­nej w Pol­sce, a tak­że pro­mo­cja wie­dzy i ba­dań na­uko­wych w za­kre­sie na­uk przy­rod­ni­czych i me­dycz­nych, któ­re są nie­od­łącz­nie zwią­za­ne z licz­ny­mi, wciąż no­wy­mi dy­le­ma­ta­mi na­tu­ry etycznej.

In­ter­dy­scy­pli­nar­na Aka­de­mia Bio­ety­ki zo­sta­ła ob­ję­ta ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mi­ni­stra Edu­ka­cji i Nauki.

Szcze­gó­ły na www.akademiabioetyki.pl.

In­for­mu­je­my, że od paź­dzier­ni­ka w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca od­by­wać się bę­dą edu­ka­cyj­ne we­bi­na­ry pro-li­fe dla mło­dzie­ży i do­ro­słych. Or­ga­ni­zo­wa­ne są przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Na in­ter­ne­to­we spo­tka­nia za­pra­sza­my o godz. 19.00.

Spo­tka­nia po­pro­wa­dzi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i se­kre­tarz Za­rzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Do udzia­łu za­pra­sza­my wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go ży­cia i któ­rzy chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę oraz zdo­być ar­gu­men­ty do dys­ku­sji o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia i abor­cji. Pod­czas we­bi­na­rów prze­ka­zu­je­my wie­dzę w przy­stęp­nej for­mie, po­par­tą na­uko­wy­mi ba­da­nia­mi z ca­łe­go świa­ta. Wię­cej na te­mat we­bi­na­rów: pro-life.pl/webinary/

 

JB
Źró­dło: akademiabioetyki.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj