fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Bruksela: międzynarodowe targi dziećmi

W Brukseli roz­po­częły się mię­dzy­na­rodowe Targi Dzie­cięce – Men Having Babies. Podczas tego spo­tkania bogate pary gejowskie są infor­mowane o moż­li­wo­ściach wyna­jęcia suro­gatki i sprzedaży dzieci. A to wszystko dzieje się w Belgii mimo prawnego zakazu suro­gacji komercyjnej.

„Men Having Babies” to mię­dzy­na­rodowe, obwoźne targi dzieci. Ten event miał już miejsce w Paryżu i Tajpej a teraz odbywa się w Brukseli, nato­miast za miesiąc prze­niesie się do Tel-Awiwu.

Dzieci nazywane są „pro­duktem”, a ich koszt wynosi od 90 tys. do 150 tys. dolarów. W pakiecie para gejowska dostaje: wyna­jęcie macicy na dziewięć mie­sięcy, udzielana jest im pomoc prawna, dostar­czenie mate­riału bio­lo­gicznego, opłaty za przeloty i hotele.

Targi ze względu na pan­demię koro­na­wirusa odbywają się hybrydowo – część pre­zen­tacji jest oso­biście, a część za pośred­nictwem Internetu.

Można zobaczyć tam pary gejów trzy­ma­jących się za ręce, którzy prze­chodzą z jednego stoiska na drugi. Tam prze­glądają pro­spekty. Można zażyczyć sobie kon­kretną rasę, płeć, kolor włosów lub oczu dziecka.

Suro­gacja komer­cyjna jest zakazana w Belgii, ale jak widzimy nikt nie przejmuje się obo­wią­zu­jącym prawem. Swojego sprzeciwu nie wyraziły nawet orga­ni­zacje, które ostatnio mocno walczą o prawa kobiet. Nie prze­szkadza im trak­to­wanie kobiet jak inku­ba­torów do wyna­jęcia. Przecież suro­gacja grozi uprzed­mio­to­wieniem kobiet i spro­wa­dzaniem ich ciała do macicy, komer­cyjnego narzędzia. Wiele suro­gatek decyduje się na wyna­jęcie macicy z powodów finan­sowych. Nikt nie przejmuje się ich losem, podobnie jak losem dzieci, które tra­fiają w ręce homo­sek­su­alistów. Upodlenie kobiet przed­sta­wiane jest tu jako wielkie dobro­dziejstwo i prawo człowieka.

W więk­szości państw euro­pej­skich suro­gacja jest cał­ko­wicie nie­le­galna m.in. w Polsce, Austrii, Buł­garii, Chor­wacji, Niem­czech, Nor­wegii czy Hisz­panii. O suro­gacji stało się ostatnio głośno za przy­czyną ukra­iń­skiej klinki, która opu­bli­kowała w inter­necie film poka­zujący kołyski 46 dzieci, które nie zostały ode­brane przez zama­wia­jących je klientów, z powodu wywo­łanego pan­demią zamknięcia granic. Przy tej właśnie okazji w wielu krajach uak­tywniły się śro­do­wiska homo­sek­sualne, które zaczęły w mediach spo­łecz­no­ściowych oswajać ludzi z tym pro­ce­derem. O tym jak w pra­wo­daw­stwie powoli nor­ma­lizuje się „macice do wyna­jęcia” świadczą głośne historie znanych cele­brytów. Ricky Martin i jego partner Jwan Yosef zde­cy­dowali się na usługi suro­gatki, która uro­dziła im dziecko.

 

JB
Źródło: https://www.tvp.info

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj