fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Zgodnie z nowe­li­zacją ustawy, darmowe leki będą przy­słu­giwały kobietom od momentu stwier­dzenia ciąży do upływu 15 dni po pla­nowej dacie porodu. Lekarz lub położna w spe­cjalnym zaświad­czeniu będą wska­zywać ten okres. Należy także zauważyć, że z bez­płatnych leków sko­rzy­stają również kobiety będące w ciąży, które nie są ubezpieczone.

Nowe przepisy o świad­cze­niach opieki zdro­wotnej, finan­so­wanych ze środków publicznych wejdą w życie od 1 lipca bie­żącego roku. Wykaz refun­do­wanych leków zostanie ogło­szony naj­później w cztery mie­siące od wejścia w życie ustawy.

Jak napisano w infor­macji z kan­ce­larii pre­zy­denckiej, ustawa ma na celu: „Wpro­wa­dzenie nowych regu­lacji w zakresie zapew­nienia kobietom w ciąży bez­płatnego dostępu do leków słu­żących leczeniu schorzeń zwią­zanych z ciążą, a tym samym zapew­nieniu zdrowia matki i pra­wi­dłowego rozwoju dziecka.”

Bez­płatne leki kobietom w ciąży, będą mogli prze­pi­sywać lekarze posia­dający tytuł spe­cja­listy w dzie­dzinie położ­nictwa i gine­ko­logii lub lekarze odby­wający jeszcze spe­cja­li­zację. Receptę będzie także mogła wystawić położna.

Osoby upraw­nione do wysta­wienia recepty będą ana­li­zować i wery­fi­kować w sys­temie infor­macji ochrony zdrowia ilość oraz rodzaj prze­pi­sanych leków, środków spo­żyw­czych spe­cjalnego prze­zna­czenia żywie­niowego oraz wyrobów medycznych pod względem bez­pie­czeństwa oraz koniecz­ności ich sto­so­wania, biorąc pod uwagę recepty wysta­wione oraz zrealizowane.

Przy­go­towany przez rząd program „Ciąża Plus” będzie finan­sowany z budżetu państwa. W tym roku pro­gno­zowane jest prze­zna­czenie na ten cel 11 mln zł. W 2021 r. ma to już być ponad dwu­krotnie wyższa kwota – 24,2 mln zł. Potem co roku ma wzrastać o 10 proc.

Cieszy nas fakt, że polski system zdro­wotny otacza coraz to większą ochroną i opieką matki spo­dzie­wające się dziecka. Nawet jeżeli nigdzie nie pracują i nie są ubez­pie­czone, mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. Pra­gniemy zauważyć, że bardzo potrzebne jest ziden­ty­fi­ko­wanie przez państwo potrzeb matek spo­dzie­wa­jących się dziecka, a także okre­ślenie czyn­ników uła­twia­jących reali­zację roli matki, by macie­rzyństwo stało się dla niej źródłem radości i spełnienia.

 

JB

Źródło: prezydent.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj