Tylko życie ma przyszłość!

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Zgod­nie z no­we­li­za­cją usta­wy, dar­mo­we le­ki bę­dą przy­słu­gi­wa­ły ko­bie­tom od mo­men­tu stwier­dze­nia cią­ży do upły­wu 15 dni po pla­no­wej da­cie po­ro­du. Le­karz lub po­łoż­na w spe­cjal­nym za­świad­cze­niu bę­dą wska­zy­wać ten okres. Na­le­ży tak­że za­uwa­żyć, że z bez­płat­nych le­ków sko­rzy­sta­ją rów­nież ko­bie­ty bę­dą­ce w cią­ży, któ­re nie są ubezpieczone.

No­we prze­pi­sy o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej, fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków pu­blicz­nych wej­dą w ży­cie od 1 lip­ca bie­żą­ce­go ro­ku. Wy­kaz re­fun­do­wa­nych le­ków zo­sta­nie ogło­szo­ny naj­póź­niej w czte­ry mie­sią­ce od wej­ścia w ży­cie ustawy.

Jak na­pi­sa­no w in­for­ma­cji z kan­ce­la­rii pre­zy­denc­kiej, usta­wa ma na ce­lu: „Wpro­wa­dze­nie no­wych re­gu­la­cji w za­kre­sie za­pew­nie­nia ko­bie­tom w cią­ży bez­płat­ne­go do­stę­pu do le­ków słu­żą­cych le­cze­niu scho­rzeń zwią­za­nych z cią­żą, a tym sa­mym za­pew­nie­niu zdro­wia mat­ki i pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju dziecka.”

Bez­płat­ne le­ki ko­bie­tom w cią­ży, bę­dą mo­gli prze­pi­sy­wać le­ka­rze po­sia­da­ją­cy ty­tuł spe­cja­li­sty w dzie­dzi­nie po­łoż­nic­twa i gi­ne­ko­lo­gii lub le­ka­rze od­by­wa­ją­cy jesz­cze spe­cja­li­za­cję. Re­cep­tę bę­dzie tak­że mo­gła wy­sta­wić położna.

Oso­by upraw­nio­ne do wy­sta­wie­nia re­cep­ty bę­dą ana­li­zo­wać i we­ry­fi­ko­wać w sys­te­mie in­for­ma­cji ochro­ny zdro­wia ilość oraz ro­dzaj prze­pi­sa­nych le­ków, środ­ków spo­żyw­czych spe­cjal­ne­go prze­zna­cze­nia ży­wie­nio­we­go oraz wy­ro­bów me­dycz­nych pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa oraz ko­niecz­no­ści ich sto­so­wa­nia, bio­rąc pod uwa­gę re­cep­ty wy­sta­wio­ne oraz zrealizowane.

Przy­go­to­wa­ny przez rząd pro­gram „Cią­ża Plus” bę­dzie fi­nan­so­wa­ny z bu­dże­tu pań­stwa. W tym ro­ku pro­gno­zo­wa­ne jest prze­zna­cze­nie na ten cel 11 mln zł. W 2021 r. ma to już być po­nad dwu­krot­nie wyż­sza kwo­ta – 24,2 mln zł. Po­tem co ro­ku ma wzra­stać o 10 proc.

Cie­szy nas fakt, że pol­ski sys­tem zdro­wot­ny ota­cza co­raz to więk­szą ochro­ną i opie­ką mat­ki spo­dzie­wa­ją­ce się dziec­ka. Na­wet je­że­li ni­gdzie nie pra­cu­ją i nie są ubez­pie­czo­ne, mo­gą li­czyć na po­moc ze stro­ny pań­stwa. Pra­gnie­my za­uwa­żyć, że bar­dzo po­trzeb­ne jest zi­den­ty­fi­ko­wa­nie przez pań­stwo po­trzeb ma­tek spo­dzie­wa­ją­cych się dziec­ka, a tak­że okre­śle­nie czyn­ni­ków uła­twia­ją­cych re­ali­za­cję ro­li mat­ki, by ma­cie­rzyń­stwo sta­ło się dla niej źró­dłem ra­do­ści i spełnienia.

 

JB

Źró­dło: prezydent.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj