fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Batalia o życie Polaka

Trwa walka o życie naszego rodaka prze­by­wa­jącego w szpitalu w Ply­mouth w połu­dniowo-zachodniej Anglii. Decyzją Euro­pej­skiego Try­bunału Praw Czło­wieka, Polakowi wstrzymano poda­wanie poży­wienia i wody. Mini­sterstwo Spraw Zagra­nicznych pod­kre­śliło, że podjęło wszelkie możliwe dzia­łania na poziomie poli­tycznym, prawnym i konsularnym.

Pan R.S. to Polak w średnim wieku, który od kil­ku­nastu lat mieszka w Anglii, doznał on zatrzy­mania pracy serca na co naj­mniej 45 minut. Według szpitala w Ply­mouth doszło do poważnego i trwałego uszko­dzenia mózgu. Szpital zwrócił się do sądu o zgodę na odłą­czenie apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie. Na to zgo­dziły się także, miesz­kający w Anglii żona i dzieci męż­czyzny. Prze­ciwne temu były miesz­kające w Polsce: matka i siostra, a także miesz­kające w Anglii druga siostra i siostrzenica.

Sąd Opie­kuńczy uznał, że żona męż­czyzny wie lepiej niż jego matka i siostry. Orzekł też, że w obecnej sytuacji pod­trzy­my­wanie życia męż­czyzny nie jest w jego naj­lepszym inte­resie i w związku z tym odłą­czenie apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie będzie zgodne z prawem. Zdaniem bry­tyj­skiego sądu naru­szeniem god­ności męż­czyzny byłby transport do Polski w celu dal­szego leczenia – a to dlatego, że taka podróż wiąże się z ryzykiem śmierci pacjenta. Jest to absur­dalne tłu­ma­czenie, z którego wynika, że bar­dziej godne jest zagło­dzenie męż­czyzny na śmierć w szpitalu niż ryzyko utraty życia podczas transportu.

Sąd w Wielkiej Bry­tanii oraz Euro­pejski Try­bunału Praw Czło­wieka w Stras­burgu już po raz czwarty wyraziły zgodę na odłą­czenie męż­czyznę od apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie. Pacjent sam może oddychać, jest przy­tomny, słyszy, rozumie, czuje. Płyną mu łzy po twarzy. Nie może się jednak poro­zu­miewać, musi być pojony i doży­wiany. Męż­czyzna żyje, ale jego życie dalej jest zagrożone.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka wysto­sowało sta­nowczy sprzeciw do Ambasady Zjed­no­czonego Kró­lestwa Wielkiej Bry­tanii i Irlandii Pół­nocnej, wobec wstrzy­mania poda­wania poży­wienia i wody, prze­by­wa­jącemu w szpitalu w Ply­mouth, oby­wa­telowi Polski R.S: „Decyzja bry­tyj­skiego Sądu Opie­kuń­czego jest dra­stycznym naru­szeniem art. 2 Euro­pej­skiej Kon­wencji Praw Czło­wieka, który stanowi, że nikt nie może być umyślnie pozba­wiony życia i art. 3 – nikt nie może być poddany tor­turom ani nie­ludz­kiemu lub poni­ża­jącemu trak­to­waniu, a za takie należy uznać zaprze­stanie kar­mienia i nawad­niania nie­świa­domego pacjenta. Pozba­wienie pacjenta pokarmu i wody nie może być trak­towane jako zaprze­stanie upo­rczywej terapii, ponieważ są to dwa kom­po­nenty nie­zbędne do pod­trzy­mania życia pacjenta i są speł­nianiem jego pod­sta­wowych potrzeb”- napisano w apelu.

Z apelem o prze­ka­zanie Polaka do kraju wystąpiła także grupa osób ze świata nauki i mediów: „Sąd bry­tyjski i przed­sta­wi­ciele służby zdrowia uznały, że nie warto pozo­stawić go przy życiu. My w Polsce będziemy pró­bowali go ratować. (…) Nie usi­łujemy kwe­stio­nować pra­wo­moc­ności decyzji władz bry­tyj­skich. Wycho­dzimy jednak z zało­żenia, że jeśli ist­nieje choćby naj­mniejsza szansa obrony życia, należy ją wyko­rzystać. Dlatego zwracamy się do władz bry­tyj­skich, aby nam to umoż­liwiły. Dla ich państwa nie niesie to żadnego obcią­żenia” – napisano.

W opu­bli­ko­wanym na stronie MSZ oświad­czeniu pod­kre­ślono: „W sprawie oby­watela Polski prze­by­wa­jącego w szpitalu w Wielkiej Bry­tanii, w ramach posia­danych kom­pe­tencji i upo­ważnień podjęło wszelkie możliwe dzia­łania na poziomie poli­tycznym, prawnym i kon­su­larnym. (…) Przed­miotowa sprawa jest stale moni­to­rowana przez władze Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej, w tym resort spraw zagra­nicznych oraz Ambasadę RP w Lon­dynie. Wyrażamy zro­zu­mienie, a także soli­darność z rodziną pol­skiego oby­watela, która przeżywa teraz bardzo trudne chwile” – czytamy w komunikacie.

MSZ podało, że poparło wszystkie wnioski złożone w tej sprawie do insty­tucji mię­dzy­na­ro­dowych. Kalen­darium działań pod­jętych przez polski rząd:

23.12.2020 r. na roz­prawie bry­tyjski sąd ape­la­cyjny odrzucił wniosek o dopusz­czenie ape­lacji od wyroku. Na prośbę konsula orze­czenie o moż­li­wości odłą­czenia od apa­ratury wraz z uza­sad­nieniem zostało dorę­czone drogą mailową jeszcze tego samego dnia.

25.12.2020 r. polska część rodziny zwróciła się do Wydziału Kon­su­larnego z prośbą o inter­wencję. Konsul podjął nie­zwłocznie inter­wencję w szpitalu, infor­mując, że czy­nione są sta­rania w celu zor­ga­ni­zo­wania trans­portu medycznego do Polski i poprosił, żeby szpital roz­ważył moż­liwość ponownego pod­łą­czenia pacjenta do aparatury.

Na prośbę rodziny z Polski, Amba­sador Arkady Rze­gocki prze­kazał list Pod­se­kre­tarza Stanu Mini­sterstwa Spra­wie­dli­wości, Marcina Roma­now­skiego do jego bry­tyj­skiego odpo­wiednika w Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wości Wielkiej Bry­tanii, a następnie, w związku z brakiem reakcji 26.12.2020 r., Amba­sador RP ponowił kore­spon­dencję skie­rowaną bez­po­średnio do Ministra Spra­wie­dli­wości Wielkiej Brytanii.

26.12.2020 r. Minister Zbi­gniew Rau, w poro­zu­mieniu z Mini­strem Zdrowia, skie­rował do Ministra Raaba list w ww. sprawie z prośbą o nie­od­łą­czanie pacjenta od apa­ratury i z pro­po­zycją transferu pacjenta do Polski – bez­po­średnio do Cen­tralnego Szpitala Kli­nicznego MSWiA. List został za pośred­nictwem Ambasady RP w Lon­dynie nie­zwłocznie prze­kazany stronie brytyjskiej.

27.12.2020 r. MSZ RP złożyło do Euro­pej­skiego Try­bunału Praw Czło­wieka wniosek o zasto­so­wanie środka tym­cza­sowego na pod­stawie art. 39 Regu­laminu ETPC, zobo­wią­zu­jącego Wielką Bry­tanię do przy­wró­cenia sztucznego odży­wiania i nawad­niania oby­watela Polski, który przebywa po zawale serca w szpitalu na tery­torium Wielkiej Bry­tanii. Wniosek ten został skie­rowany przez MSZ po uzy­skaniu infor­macji o zło­żeniu przez rodzinę skargi do Euro­pej­skiego Try­bunału Praw Czło­wieka. MSZ zwróciło się też do Try­bunału o zobo­wią­zanie Wielkiej Bry­tanii do wyra­żenie zgody na transport pacjenta do Polski lub zba­danie go przez innych spe­cja­listów, wyzna­czonych przez rodzinę.

28.12.2020 r. wniosek MSZ został roz­pa­trzony nega­tywnie przez Try­bunał oraz odrzucone zostały dwa wnioski o zasto­so­wanie środków tym­cza­sowych wnie­sione do ETPC przez peł­no­moc­ników rodziny.

30.12.2020 r. na wniosek rodziny z Polski, polscy kon­su­lowie wzięli udział w kolejnej roz­prawie w Wielkiej Bry­tanii w cha­rak­terze obser­wa­torów, popie­rając wnioski o pod­łą­czenie pacjenta do apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie i transfer do Polski. Kon­su­lowie pod­kre­ślili, iż strona polska jest gotowa do wszelkiej współ­pracy, w szcze­gól­ności trans­portu lot­ni­czego pacjenta do Polski i zapew­nieniu mu opieki.

31.12.2020 r. kon­su­lowie ponownie wzięli udział w roz­prawie w cha­rak­terze obser­wa­torów. Sąd bry­tyjski uznał, że nie doszło do poprawy stanu zdrowia poszko­do­wanego, i że brak jest podstaw do zmiany wcze­śniej zapa­dłego roz­strzy­gnięcia. Ponadto, sąd po zapo­znaniu się z pismami MS i MSZ oraz sta­no­wi­skami zapre­zen­to­wanymi przez kon­sulów w trakcie roz­prawy, odrzucił wniosek rodziny z Polski o transfer pacjenta do Polski.

7.01.2021 r. Euro­pejski Try­bunał Praw Czło­wieka odrzucił skargę rodziny.

11.01.2021 r. odbyła się kolejna roz­prawa w sądzie ape­la­cyjnym dot. ww. Sąd II instancji, podobnie jak w pierwszej sprawie, odmówił wyra­żenia zgody na zło­żenie apelacji.

13.01.2021 r. rodzina złożyła kolejny wniosek do ETPC.

13.01.2021 r. MSZ złożyło do ETPC kolejny wniosek o zasto­so­wanie środka tym­cza­sowego na pod­stawie art. 39.

13.01.2021 r. ETPC poin­for­mował skar­żących o odrzu­ceniu ich kolejnego wniosku. Tym razem zostało również zamiesz­czone krótkie uza­sad­nienie, stwier­dzające, że w dniu 7 stycznia br. ETPC stwierdził, że w oparciu o zgro­ma­dzone mate­riały nie stwier­dzono jakie­go­kolwiek wystą­pienia naru­szenia praw i wol­ności chro­nionych Kon­wencją lub jej Protokołami.

13.01.2021 r. Ambasada RP prze­kazała wystą­pienie Mar­szałek Sejmu Elż­biety Witek do jej bry­tyj­skiego odpowiednika.

13/14.01.2021 r. drugi wniosek MSZ RP do ETPC został również odrzucony.

 

JB
Źródło: tvp.info, gov.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj