Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Argentyna przeciw zabijaniu nienarodzonych dzieci

Argentyna

W po­nad 200 ar­gen­tyń­skich mia­stach od­by­ły się de­mon­stra­cje prze­ciw­ko pre­zy­denc­kie­mu pro­jek­to­wi do­pusz­cza­ją­ce­mu abor­cję na życzenie.

Pre­zy­dent Ar­gen­ty­ny Al­ber­to Fer­nán­dez pod­jął ini­cja­ty­wę le­ga­li­za­cji za­bi­ja­nia po­czę­tych dzie­ci. Zgło­sił swój pro­jekt usta­wy do Kon­gre­su i ogło­sił, że speł­nia swo­ją obiet­ni­cę, a przy­czy­ną opóź­nie­nia by­ła pan­de­mia COVID-19: „Le­ga­li­za­cja prze­ry­wa­nia cią­ży ra­tu­je ży­cie ko­biet i chro­ni ich zdol­no­ści roz­rod­cze, na któ­re czę­sto ma­ją wpływ nie­le­gal­ne, nie­bez­piecz­ne abor­cje, ale wpro­wa­dze­nie te­go pra­wa nie zwięk­szy licz­by abor­cji, ani ich nie wspie­ra” – oznaj­mił Pre­zy­dent Argentyny.

Pro­jekt pre­zy­den­ta ma być przed­mio­tem de­ba­ty par­la­men­tar­nej pod­ję­tym jesz­cze w grud­niu. Prze­wi­du­je on, że nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko mo­że zo­stać za­mor­do­wa­ne do 14 ty­go­dnia ży­cia, bez wzglę­du na powód.

Kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy lu­dzi wzię­ło udział w ma­ni­fe­sta­cji na rzecz pro-li­fe, któ­ra od­by­wa­ła się w róż­nych mia­stach jed­no­cze­śnie. Był to zde­cy­do­wa­ny pro­test prze­ciw­ko pre­zy­denc­kie­mu pro­jek­to­wi le­ga­li­za­cji abor­cji w Ar­gen­ty­nie. Naj­wię­cej lu­dzi zgro­ma­dzi­ło się w Bu­enos Aires przed bu­dyn­kiem Kon­gre­su Na­ro­do­we­go Ar­gen­ty­ny. Uczest­ni­cy nie­śli trans­pa­ren­ty z na­pi­sa­mi „Abor­cja nie jest roz­wią­za­niem”, czy „Po­wiedz ży­ciu tak!”.

Ar­gen­tyń­ski rząd już kil­ka­krot­nie pró­bo­wał prze­for­so­wać pra­wo za­le­ga­li­zo­wa­nia abor­cji. W 2018 ro­ku pro­po­zy­cję usta­wy abor­cyj­nej po­par­ła Izba De­pu­to­wa­nych, ale Se­nat ją od­rzu­cił. Bój o za­le­ga­li­zo­wa­nie abor­cji pod­sy­ca­ny jest przez pro­abor­cyj­ne or­ga­ni­za­cje fe­mi­ni­stycz­ne, któ­re wsz­czy­na­ją nie­usta­nie awan­tu­ry na ulicach.

Dziś w Ar­gen­ty­nie abor­cja jest do­zwo­lo­na w przy­pad­ku gwał­tu, czy za­gro­że­nia ży­cia mat­ki. Ar­gen­ty­na jest oj­czy­zną pa­pie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry przy­po­mniał: „Jest to za­sad­ni­czo pro­blem ety­ki ludz­kiej, po­prze­dza­ją­cy ja­kie­kol­wiek wy­zna­nie re­li­gij­ne”. Z te­go wła­śnie po­wo­du, jak pi­sze, trze­ba od­po­wie­dzieć so­bie na dwa py­ta­nia: „czy aby roz­wią­zać ja­kiś pro­blem, słusz­ne jest nisz­cze­nie czy­je­goś ży­cia i wy­naj­mo­wa­nie płat­ne­go mordercy?”.

Ma­ni­fe­sta­cja jest afir­ma­cją ży­cia i po­ka­zu­ją, że zde­cy­do­wa­na więk­szość Ar­gen­tyń­czy­ków, nie tyl­ko ka­to­li­cy, sprze­ci­wia­ją się ini­cja­ty­wie Al­ber­to Fernándeza.

JB
Źró­dło: vaticannews.va

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj