Tylko życie ma przyszłość!

Antykoncepcja wpływa na strukturę mózgu

Ka­na­dyj­scy na­ukow­cy opu­bli­ko­wa­li naj­now­sze ba­da­nia z któ­rych wy­ni­ka, że sto­so­wa­nie hor­mo­nal­nych środ­ków kon­tro­li płod­no­ści mo­że zmie­nić struk­tu­rę i funk­cjo­no­wa­nie mó­zgu a tak­że po­wo­do­wać depresję.

Na­fis­sa Isma­il, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­na Uni­wer­sy­te­tu w Ot­ta­wie oraz głów­na au­tor­ka ba­dań wy­ja­śnia, że sto­so­wa­nie hor­mo­nal­nych środ­ków kon­tro­li płod­no­ści, mo­że zmie­nić struk­tu­rę i funk­cjo­no­wa­nie ko­bie­ce­go mó­zgu: „Na­sze wy­ni­ki po­ka­zu­ją, że ko­bie­ty uży­wa­ją­ce środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych w okre­sie dojrzewania/młodości ma­ją stę­pio­ną re­ak­cję na stres. An­ty­kon­cep­cja zmie­nia ak­tyw­ność mó­zgu w cza­sie pro­ce­sów pa­mię­cio­wych. Uży­cie środ­ków hor­mo­nal­nych ogól­nie wią­że się ze zwięk­szo­ną ak­tyw­no­ścią prze­strze­ni przed­czo­ło­wej mó­zgu pod­czas pro­ce­sów pa­mię­cio­wych na ne­ga­tyw­nie po­bu­dza­ją­ce bodźce.”

Prze­ba­da­no gru­pę 75 ko­biet, któ­re skie­ro­wa­no pod re­zo­nans ma­gne­tycz­ny, w ce­lu prze­ana­li­zo­wa­nia struk­tur mó­zgu. W tym sa­mym cza­sie wy­ko­ny­wa­ły one test pa­mię­cio­wy. Do­dat­ko­wo 140 ko­biet pod­da­no ba­da­niom w wa­run­kach la­bo­ra­to­ryj­nych u któ­rych ana­li­zo­wa­no ich re­ak­cję na stres. Ko­bie­ty te mia­ły wy­gło­sić prze­mó­wie­nie i wy­ko­ny­wać pa­mię­cio­we dzia­ła­nia matematyczne.

W ra­por­cie czy­ta­my: „Ko­bie­ty, któ­re za­czę­ły sto­so­wać an­ty­kon­cep­cję do­ust­ną w cza­sie dojrzewania/adolescencji wy­ka­zu­ją stę­pio­ną re­ak­cję na stres i do­świad­cza­ją od­mien­nej ak­tyw­no­ści mó­zgu w cza­sie, gdy pa­mięć ro­bo­cza prze­twa­rza neu­tral­ne wi­ze­run­ki, w po­rów­na­niu do ko­biet, któ­re za­czę­ły sto­so­wać an­ty­kon­cep­cję do­ust­ną w wie­ku do­ro­słym. Sto­so­wa­nie an­ty­kon­cep­cji ust­nej w cza­sie doj­rze­wa­nia zo­sta­ło tak­że sko­ja­rzo­ne ze zmia­na­mi struk­tu­ral­ny­mi w re­jo­nach mó­zgu zwią­za­nych z re­gu­la­cją emo­cji i pa­mię­cią, ta­kich jak za­kręt wrze­cio­no­wa­ty oraz przedklinek”.

Jak wy­ni­ka z ba­dań, ist­nie­ją róż­ni­ce w struk­tu­rze i funk­cjo­no­wa­niu mó­zgu po­mię­dzy użyt­kow­nicz­ka­mi an­ty­kon­cep­cji do­ust­nej a ko­bie­ta­mi, któ­re jej nie sto­so­wa­ły. Za­ży­wa­nie środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych, wią­że się ze zna­czą­cy­mi zmia­na­mi struk­tu­ral­ny­mi w po­szcze­gól­nych re­jo­nach mó­zgu, któ­re od­po­wia­da­ją za pa­mięć i emocje.

Prof. Na­fis­sa Isma­il za­uwa­ży­ła tak­że, że an­ty­kon­cep­cja hor­mo­nal­na wpły­wa na zdro­wie ko­biet i funk­cjo­no­wa­nie me­cha­ni­zmu zwią­za­ne­go z ukła­dem ner­wo­wym. Ba­da­nia wy­ma­ga­ją dal­szej pra­cy, by zro­zu­mieć w peł­ni dzia­ła­nie an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej i by móc od­po­wie­dzieć na py­ta­nie: „dla­cze­go nie­któ­re ko­bie­ty do­świad­cza­ją za­bu­rzeń zwią­za­nych z nastrojem”.

Sto­so­wa­nie an­ty­kon­cep­cyj­nych hor­mo­nów płcio­wych, nie­sie ze so­bą wie­le skut­ków ubocz­nych. Do dzia­łań nie­po­żą­da­nych, na­le­żą: nad­ci­śnie­nie, po­wi­kła­nia ser­co­wo-na­czy­nio­we, cho­ro­ba nie­do­krwien­na ser­ca, trą­dzik, za­krze­pi­ca, przy­bie­ra­nie na wa­dze, no­wo­two­ry pier­si, en­do­me­trium. Jak wy­ni­ka z ra­por­tu to tej li­sty do­szły rów­nież zmia­ny w struk­tu­rze i funk­cjo­no­wa­niu mó­zgu i sta­ny de­pre­syj­ne. Wie­le ko­biet się­ga­ją­cych po środ­ki hor­mo­nal­ne nie jest in­for­mo­wa­nych, że mo­gą one po­wo­do­wać tak du­że do­le­gli­wo­ści. Nie­któ­re mo­gą być na­wet śmier­tel­ne. An­ty­kon­cep­cja w sztucz­ny spo­sób ubez­pład­nia akt mał­żeń­ski. Tym­cza­sem, płod­ność nie jest cho­ro­bą, by ją eli­mi­no­wać i z nią wal­czyć. Je­dy­nym słusz­nym wy­bo­rem jest sto­so­wa­nie Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny (NPR), tu nie­płod­ność wy­ni­ka z bio­lo­gicz­ne­go ryt­mu or­ga­ni­zmu kobiety.

JB
Źró­dło: lifesitenews.com, fronda.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj