fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Antykoncepcja wpływa na strukturę mózgu

Kana­dyjscy naukowcy opu­bli­kowali naj­nowsze badania z których wynika, że sto­so­wanie hor­mo­nalnych środków kon­troli płod­ności może zmienić strukturę i funk­cjo­no­wanie mózgu a także powo­dować depresję.

Nafissa Ismail, pro­fesor nad­zwy­czajna Uni­wer­sytetu w Ottawie oraz główna autorka badań wyjaśnia, że sto­so­wanie hor­mo­nalnych środków kon­troli płod­ności, może zmienić strukturę i funk­cjo­no­wanie kobiecego mózgu: „Nasze wyniki pokazują, że kobiety uży­wające środków anty­kon­cep­cyjnych w okresie dojrzewania/młodości mają stę­pioną reakcję na stres. Anty­kon­cepcja zmienia aktywność mózgu w czasie pro­cesów pamię­ciowych. Użycie środków hor­mo­nalnych ogólnie wiąże się ze zwięk­szoną aktyw­nością prze­strzeni przed­czo­łowej mózgu podczas pro­cesów pamię­ciowych na nega­tywnie pobu­dzające bodźce.”

Prze­badano grupę 75 kobiet, które skie­rowano pod rezonans magne­tyczny, w celu prze­ana­li­zo­wania struktur mózgu. W tym samym czasie wyko­nywały one test pamię­ciowy. Dodatkowo 140 kobiet poddano badaniom w warunkach labo­ra­to­ryjnych u których ana­li­zowano ich reakcję na stres. Kobiety te miały wygłosić prze­mó­wienie i wyko­nywać pamię­ciowe dzia­łania mate­ma­tyczne.

W raporcie czytamy: „Kobiety, które zaczęły sto­sować anty­kon­cepcję doustną w czasie dojrzewania/adolescencji wykazują stę­pioną reakcję na stres i doświad­czają odmiennej aktyw­ności mózgu w czasie, gdy pamięć robocza prze­twarza neu­tralne wize­runki, w porów­naniu do kobiet, które zaczęły sto­sować anty­kon­cepcję doustną w wieku dorosłym. Sto­so­wanie anty­kon­cepcji ustnej w czasie doj­rze­wania zostało także sko­ja­rzone ze zmianami struk­tu­ralnymi w rejonach mózgu zwią­zanych z regu­lacją emocji i pamięcią, takich jak zakręt wrze­cio­nowaty oraz przed­klinek”.

Jak wynika z badań, ist­nieją różnice w struk­turze i funk­cjo­no­waniu mózgu pomiędzy użyt­kow­niczkami anty­kon­cepcji doustnej a kobietami, które jej nie sto­sowały. Zaży­wanie środków anty­kon­cep­cyjnych, wiąże się ze zna­czącymi zmianami struk­tu­ralnymi w poszcze­gólnych rejonach mózgu, które odpo­wiadają za pamięć i emocje.

Prof. Nafissa Ismail zauważyła także, że anty­kon­cepcja hor­mo­nalna wpływa na zdrowie kobiet i funk­cjo­no­wanie mecha­nizmu zwią­zanego z układem ner­wowym. Badania wymagają dalszej pracy, by zro­zumieć w pełni dzia­łanie anty­kon­cepcji hor­mo­nalnej i by móc odpo­wie­dzieć na pytanie: „dla­czego nie­które kobiety doświad­czają zaburzeń zwią­zanych z nastrojem”.

Sto­so­wanie anty­kon­cep­cyjnych hor­monów płciowych, niesie ze sobą wiele skutków ubocznych. Do działań nie­po­żą­danych, należą: nad­ci­śnienie, powi­kłania sercowo-naczy­niowe, choroba nie­do­krwienna serca, trądzik, zakrzepica, przy­bie­ranie na wadze, nowo­twory piersi, endo­me­trium. Jak wynika z raportu to tej listy doszły również zmiany w struk­turze i funk­cjo­no­waniu mózgu i stany depre­syjne. Wiele kobiet się­ga­jących po środki hor­mo­nalne nie jest infor­mo­wanych, że mogą one powo­dować tak duże dole­gli­wości. Nie­które mogą być nawet śmier­telne. Anty­kon­cepcja w sztuczny sposób ubez­pładnia akt mał­żeński. Tym­czasem, płodność nie jest chorobą, by ją eli­mi­nować i z nią walczyć. Jedynym słusznym wyborem jest sto­so­wanie Natu­ralnego Pla­no­wania Rodziny (NPR), tu nie­płodność wynika z bio­lo­gicznego rytmu orga­nizmu kobiety.

JB
Źródło: lifesitenews.com, fronda.pl

%d bloggers like this: