fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Aborcyjny biznes ciałami abortowanych dzieci

Zeznania mene­dżerów i dyrek­torów orga­ni­zacji Planned Paren­thood jed­no­znacznie potwier­dzają, że firma zaj­mowała się nie­le­galnym handlem organami abor­to­wanych dzieci.

Przez prawie pięć lat, abor­cyjna orga­ni­zacja Planned Paren­thood z zapartym tchem twier­dziła, że nigdy nie sprze­dawała części ciał abor­to­wanych dzieci, a ich praktyki abor­cyjne były cał­ko­wicie zgodne z prawem. Zeznania pra­cow­ników złożone pod przy­sięgą na temat tych praktyk opo­wiadają zupełnie inną historię. Orga­ni­zacja Center for Medical Pro­gress (CMP) na swojej stronie inter­ne­towej opu­bli­kowała film z frag­mentami zeznań przed­sta­wi­cieli abor­cyjnej kliniki Planned Paren­thood. (https://www.centerformedicalprogress.org/fetal-trafficking-under-oath/testimony)

Z zeznań dyrektor Tram Nguyen i dyrektor medycznej Dorothy Fer­guson jasno wynika, że były one świadome han­dlo­wania czę­ściami ciał nie­na­ro­dzonych dzieci. Przed­sta­wione zostały również potwier­dzające maile wraz z doku­mentami kadry kie­row­niczej. Deborah Nucatola, była główna dyrektor usług medycznych Planned Paren­thood Fede­ration of America, pod przy­sięgą przy­znała, że wie­działa o otrzy­my­waniu pie­niędzy za części ciał dzieci, ale nigdy nie zadała sobie trudu, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Jak podaje CMP zeznania pochodzą z 2019 r.

W 2015 roku dzien­nikarz śledczy David Daleiden nagrał ukrytą kamerą 14 filmów, które ujawniły nie­le­galną sprzedaż organów abor­to­wanych dzieci przez pra­cow­ników Planned Paren­thood. Na fil­mikach chwalili się umie­jęt­no­ściami zabi­jania dzieci w taki sposób, aby uzyskać ich nie­na­ru­szone narządy. Później te narządy miały być sprze­dawane za ogromne pie­niądze insty­tucjom medycznym. Podczas nagrania przed­sta­wi­ciele Planned Paren­thood tar­gowali się o ceny zakrwa­wionych organów abor­to­wanych dzieci. Ujaw­nienie tych bru­talnych prze­stępstw spo­wo­dowało wielki szok spo­łeczny na całym świecie. Obcięcie dofi­nan­so­wania pla­cówek Planned Paren­thood wpłynęło na spadek ich dochodów. Dlatego oskarżono dzien­ni­karzy śled­czych w tym Davida Dale­idena o zła­manie prze­pisów o ochronie pry­wat­ności. Planned Paren­thood zażądał także 200 milionów dolarów odszko­do­wania za straty finansowe.

David Daleiden apeluje, by wyciągnąć kon­se­kwencje wobec abor­cyjnej kor­po­racji: – Okła­mywali opinię publiczną i Kongres, ale teraz nie ma już żadnych wąt­pli­wości, że Planned Paren­thood sprze­dawało części ciał płodów. Żywe dzieci w łonach matek i kobiety w ciąży trak­towali jak pie­niężne plony.

Tak wiele bru­talnych prze­stępstw jak: zabi­janie żywo uro­dzonych dzieci, aborcje, oraz nie­le­galny handel ludzkimi organami, obnaża wielką machinę zła jaką jest orga­ni­zacja Planned Parenthood.

Nie ulega wąt­pli­wości, że kon­se­kwencje powinny zostać wycią­gnięte w naj­większym wymiarze. Mamy nadzieję, że Planned Paren­thood szybko zniknie z życia publicznego.

 

JB

Źródło: tvp.info

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj