Tylko życie ma przyszłość!

Aborcyjny biznes ciałami abortowanych dzieci

Ze­zna­nia me­ne­dże­rów i dy­rek­to­rów or­ga­ni­za­cji Plan­ned Pa­ren­tho­od jed­no­znacz­nie po­twier­dza­ją, że fir­ma zaj­mo­wa­ła się nie­le­gal­nym han­dlem or­ga­na­mi abor­to­wa­nych dzieci.

Przez pra­wie pięć lat, abor­cyj­na or­ga­ni­za­cja Plan­ned Pa­ren­tho­od z za­par­tym tchem twier­dzi­ła, że ni­gdy nie sprze­da­wa­ła czę­ści ciał abor­to­wa­nych dzie­ci, a ich prak­ty­ki abor­cyj­ne by­ły cał­ko­wi­cie zgod­ne z pra­wem. Ze­zna­nia pra­cow­ni­ków zło­żo­ne pod przy­się­gą na te­mat tych prak­tyk opo­wia­da­ją zu­peł­nie in­ną hi­sto­rię. Or­ga­ni­za­cja Cen­ter for Me­di­cal Pro­gress (CMP) na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej opu­bli­ko­wa­ła film z frag­men­ta­mi ze­znań przed­sta­wi­cie­li abor­cyj­nej kli­ni­ki Plan­ned Pa­ren­tho­od. (https://www.centerformedicalprogress.org/fetal-trafficking-under-oath/testimony)

Z ze­znań dy­rek­tor Tram Nguy­en i dy­rek­tor me­dycz­nej Do­ro­thy Fer­gu­son ja­sno wy­ni­ka, że by­ły one świa­do­me han­dlo­wa­nia czę­ścia­mi ciał nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ły rów­nież po­twier­dza­ją­ce ma­ile wraz z do­ku­men­ta­mi ka­dry kie­row­ni­czej. De­bo­rah Nu­ca­to­la, by­ła głów­na dy­rek­tor usług me­dycz­nych Plan­ned Pa­ren­tho­od Fe­de­ra­tion of Ame­ri­ca, pod przy­się­gą przy­zna­ła, że wie­dzia­ła o otrzy­my­wa­niu pie­nię­dzy za czę­ści ciał dzie­ci, ale ni­gdy nie za­da­ła so­bie tru­du, aby wszyst­ko od­by­wa­ło się zgod­nie z pra­wem. Jak po­da­je CMP ze­zna­nia po­cho­dzą z 2019 r.

W 2015 ro­ku dzien­ni­karz śled­czy Da­vid Da­le­iden na­grał ukry­tą ka­me­rą 14 fil­mów, któ­re ujaw­ni­ły nie­le­gal­ną sprze­daż or­ga­nów abor­to­wa­nych dzie­ci przez pra­cow­ni­ków Plan­ned Pa­ren­tho­od. Na fil­mi­kach chwa­li­li się umie­jęt­no­ścia­mi za­bi­ja­nia dzie­ci w ta­ki spo­sób, aby uzy­skać ich nie­na­ru­szo­ne na­rzą­dy. Póź­niej te na­rzą­dy mia­ły być sprze­da­wa­ne za ogrom­ne pie­nią­dze in­sty­tu­cjom me­dycz­nym. Pod­czas na­gra­nia przed­sta­wi­cie­le Plan­ned Pa­ren­tho­od tar­go­wa­li się o ce­ny za­krwa­wio­nych or­ga­nów abor­to­wa­nych dzie­ci. Ujaw­nie­nie tych bru­tal­nych prze­stępstw spo­wo­do­wa­ło wiel­ki szok spo­łecz­ny na ca­łym świe­cie. Ob­cię­cie do­fi­nan­so­wa­nia pla­có­wek Plan­ned Pa­ren­tho­od wpły­nę­ło na spa­dek ich do­cho­dów. Dla­te­go oskar­żo­no dzien­ni­ka­rzy śled­czych w tym Da­vi­da Da­le­ide­na o zła­ma­nie prze­pi­sów o ochro­nie pry­wat­no­ści. Plan­ned Pa­ren­tho­od za­żą­dał tak­że 200 mi­lio­nów do­la­rów od­szko­do­wa­nia za stra­ty finansowe.

Da­vid Da­le­iden ape­lu­je, by wy­cią­gnąć kon­se­kwen­cje wo­bec abor­cyj­nej kor­po­ra­cji: – Okła­my­wa­li opi­nię pu­blicz­ną i Kon­gres, ale te­raz nie ma już żad­nych wąt­pli­wo­ści, że Plan­ned Pa­ren­tho­od sprze­da­wa­ło czę­ści ciał pło­dów. Ży­we dzie­ci w ło­nach ma­tek i ko­bie­ty w cią­ży trak­to­wa­li jak pie­nięż­ne plony.

Tak wie­le bru­tal­nych prze­stępstw jak: za­bi­ja­nie ży­wo uro­dzo­nych dzie­ci, abor­cje, oraz nie­le­gal­ny han­del ludz­ki­mi or­ga­na­mi, ob­na­ża wiel­ką ma­chi­nę zła ja­ką jest or­ga­ni­za­cja Plan­ned Parenthood.

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że kon­se­kwen­cje po­win­ny zo­stać wy­cią­gnię­te w naj­więk­szym wy­mia­rze. Ma­my na­dzie­ję, że Plan­ned Pa­ren­tho­od szyb­ko znik­nie z ży­cia publicznego.

 

JB

Źró­dło: tvp.info

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj