Tylko życie ma przyszłość!

Abby Johnson w Polsce! Spotkaj bohaterkę filmu „Nieplanowane”

Jej hi­sto­ria pod­bi­ła ser­ca Po­la­ków: wraż­li­wa ko­bie­ta, któ­ra przez kil­ka­na­ście lat pra­co­wa­ła w kli­ni­ce abor­cyj­nej Plan­ned Pa­ren­tho­od, prze­szła nie­zwy­kłą prze­mia­nę. Kil­ka mi­nut w ga­bi­ne­cie, w któ­rym na jej oczach prze­pro­wa­dza­no abor­cję spra­wi­ło, że od­mie­ni­ła swo­je ży­cie. W lu­tym 2020 ro­ku o swo­jej hi­sto­rii opo­wie na spo­tka­niach w Byd­gosz­czy, Kra­ko­wie, Pi­le, Ru­mi oraz w Warszawie.

Mi­lio­ny lu­dzi w Pol­sce po­zna­ło Ab­by John­son dzię­ki fil­mo­wi „Nie­pla­no­wa­ne” oraz po­ru­sza­ją­cej książ­ce pod tym sa­mym ty­tu­łem. Jej przy­jazd do Pol­ski zbie­ga się tak­że z pre­mie­rą no­wej książ­ki „Ścia­ny bę­dą wo­łać”, któ­ra uka­że się w lu­tym na­kła­dem Wy­daw­nic­twa Esprit. Znaj­du­ją się w niej po­ru­sza­ją­ce świa­dec­twa tych, któ­rzy przez la­ta bra­li udział w abor­cyj­nym pro­ce­de­rze. Te­raz za­bra­li głos, by po­wie­dzieć ca­łą praw­dę o abor­cji. Tak, jak przed la­ty zro­bi­ła to Abby.

- My­ślę, że Pan Bóg z mo­ich złych wy­bo­rów i z ca­łej tej mat­ni, w któ­rej tkwi­łam, wy­pro­wa­dził do­bro. Wie­rzę w to głę­bo­ko – po­wie­dzia­ła Ab­by John­son o swo­im ży­ciu w jed­nym z wy­wia­dów. John­son nie szu­ka ta­nich wy­mó­wek. Przy­zna­je, że przez kil­ka­na­ście lat pra­co­wa­ła dla Plan­ned Pa­ren­tho­od i pod­pi­sa­ła po­nad 20 ty­się­cy zgód na abor­cję. Sa­ma do­ko­na­ła też dwóch abor­cji na wła­snych dzieciach.

Od wie­lu lat Ab­by jest bar­dzo ak­tyw­ną i od­waż­ną dzia­łacz­ką pro-li­fe. W książ­ce „Nie­pla­no­wa­ne” – któ­rej wy­da­nie chcia­ły za­blo­ko­wać pro­abor­cyj­ne or­ga­ni­za­cje – od­sło­ni­ła ku­li­sy dzia­ła­nia prze­my­słu abor­cyj­ne­go. Jej daw­ni pra­co­daw­cy ma­rzą tyl­ko o jed­nym: by Ab­by za­mil­kła. Ona jed­nak bez wa­ha­nia mó­wi o in­dok­try­na­cji, ja­kiej pod­da­wa­ni są pra­cow­ni­cy kli­nik abor­cyj­nych, by prze­ko­nać ich, że abor­cja w okre­ślo­nych przy­pad­kach jest ko­niecz­no­ścią. Od­waż­nie mó­wi tak­że o tym, w ja­ki spo­sób obroń­cy ży­cia są nisz­cze­ni w prze­strze­ni publicznej.

- Naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cą rze­czą by­ło to, jak uda­ło im się zin­fil­tro­wać me­dia. Jak z ogrom­nym suk­ce­sem sprze­da­li swo­je kłam­stwo do spo­łe­czeń­stwa na ma­so­wą ska­lę. Mo­gą po­wie­dzieć co­kol­wiek i lu­dzie po pro­stu w to wie­rzą. To jest naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce – mó­wi­ła Ab­by w roz­mo­wie z Pau­li­ną Gu­zik. Czy ten opis nie przy­po­mi­na nam tak­że pol­skiej rzeczywistości?

Ab­by John­son od wie­lu lat po­strze­ga Pol­skę ja­ko kraj szcze­gól­nie waż­ny nie tyl­ko w wal­ce o obro­nę ży­cia, ale tak­że o na­wró­ce­nie świa­ta. – Bę­dzie ta­ki czas, że bę­dzie­my cier­pieć z po­wo­du na­szych prze­ko­nań, ale ni­gdy tak bar­dzo, jak cier­pi za­bi­ja­ne nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko i ni­gdy tak bar­dzo jak cier­piał nasz Pan, Je­zus Chry­stus – po­wie­dzia­ła w spe­cjal­nym prze­sła­niu do Pol­ski, za­chę­ca­jąc, by­śmy sta­nę­li w obro­nie naj­waż­niej­szych war­to­ści. Za kil­ka ty­go­dni spo­tka się z Po­la­ka­mi osobiście.

Tra­sa Ab­by John­son w Pol­sce roz­pocz­nie się 11 lu­te­go. Oto ka­len­darz jej spotkań:

11 lu­te­go, godz. 17.30 – Byd­goszcz – Pa­ra­fia pw. św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty (For­don), ul. Sa­le­zjań­ska 1;

12 lu­te­go, godz. 12.00 – Kra­ków – spe­cjal­ne spo­tka­nie dla czy­tel­ni­ków i sym­pa­ty­ków ty­go­dni­ka „Nie­dzie­la” (in­for­ma­cja o miej­scu spo­tka­nia – już wkrótce).

12 lu­te­go, godz. 17.15 – Kra­ków – Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia (Ła­giew­ni­ki), gdzie Mszy Świę­tej prze­wod­ni­czył bę­dzie Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski abp Ma­rek Jędraszewski;

13 lu­te­go, godz. 17.30 – Pi­ła – Pa­ra­fia pw. św. Ja­na Bo­sko, ul. Li­bel­ta 3;

14 lu­te­go, godz. 17.30 – Ru­mia – Sank­tu­arium NMP Wspo­mo­że­nia Wier­nych, ul. NMP Wspo­mo­że­nia Wier­nych 1;

15 lu­te­go, godz. 17.30 – War­sza­wa – Ba­zy­li­ka Naj­święt­sze­go Ser­ca Je­zu­sa, ul. Ka­wę­czyń­ska 53.

Wszyst­kie spo­tka­nia roz­pocz­ną się mo­dli­twą prze­bła­gal­ną za grze­chy prze­ciw­ko ży­ciu. Na­stęp­nie od­pra­wio­na zo­sta­nie Msza Świę­ta, a po niej Ab­by John­son wy­gło­si świa­dec­two swo­je­go życia.

Zo­bacz za­pro­sze­nie Ab­by na spo­tka­nia w Polsce:

Or­ga­ni­za­to­rem przy­jaz­du Ab­by John­son do Pol­ski jest sa­le­zjań­ski Ośro­dek Du­cho­wo­ści i Kul­tu­ry w Lą­dzie. Wkrót­ce w Pol­sce uka­że się tak­że no­wa książ­ka Ab­by John­son „Ścia­ny bę­dą wo­łać”. Ab­by za­mie­ści­ła w niej świa­dec­twa le­ka­rzy i per­so­ne­lu kli­nik abor­cyj­nych, któ­rzy przez la­ta zaj­mo­wa­li się abor­cją. Wszy­scy oni na­wró­ci­li się i dzi­siaj dzia­ła­ją w ru­chach pro-li­fe. W książ­ce znaj­du­ją się po­ru­sza­ją­ce świa­dec­twa wstrzą­sa­ją­cych do­świad­czeń, któ­re na za­wsze zmie­ni­ły ich ży­cie. Wie­lu z nich po­mo­gła sa­ma Ab­by. John­son jest bo­wiem za­ło­ży­ciel­ką fun­da­cji „I nie by­ło już ni­ko­go”, któ­ra zaj­mu­je się udzie­la­niem po­mo­cy ma­te­rial­nej oraz du­cho­wej oso­bom by­łym pra­cow­ni­kom prze­my­słu abor­cyj­ne­go. Fun­da­cja po­mo­gła do­tąd po­nad 500 ta­kim osobom.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ob­ję­ło pa­tro­na­tem wi­zy­tę Ab­by John­son w Pol­sce. Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat przy­jaz­du Ab­by do Pol­ski szu­kaj na stro­nie abbywpolsce.pl.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj