fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Abby Johnson w Polsce! Spotkaj bohaterkę filmu „Nieplanowane”

Jej historia podbiła serca Polaków: wrażliwa kobieta, która przez kil­ka­naście lat pra­cowała w klinice abor­cyjnej Planned Paren­thood, przeszła nie­zwykłą prze­mianę. Kilka minut w gabi­necie, w którym na jej oczach prze­pro­wa­dzano aborcję sprawiło, że odmieniła swoje życie. W lutym 2020 roku o swojej historii opowie na spo­tka­niach w Byd­goszczy, Kra­kowie, Pile, Rumi oraz w Warszawie.

Miliony ludzi w Polsce poznało Abby Johnson dzięki filmowi „Nie­pla­nowane” oraz poru­sza­jącej książce pod tym samym tytułem. Jej przyjazd do Polski zbiega się także z pre­mierą nowej książki „Ściany będą wołać”, która ukaże się w lutym nakładem Wydaw­nictwa Esprit. Znajdują się w niej poru­szające świa­dectwa tych, którzy przez lata brali udział w abor­cyjnym pro­ce­derze. Teraz zabrali głos, by powie­dzieć całą prawdę o aborcji. Tak, jak przed laty zrobiła to Abby.

- Myślę, że Pan Bóg z moich złych wyborów i z całej tej matni, w której tkwiłam, wypro­wadził dobro. Wierzę w to głęboko – powie­działa Abby Johnson o swoim życiu w jednym z wywiadów. Johnson nie szuka tanich wymówek. Przy­znaje, że przez kil­ka­naście lat pra­cowała dla Planned Paren­thood i pod­pisała ponad 20 tysięcy zgód na aborcję. Sama dokonała też dwóch aborcji na wła­snych dzieciach.

Od wielu lat Abby jest bardzo aktywną i odważną dzia­łaczką pro-life. W książce „Nie­pla­nowane” – której wydanie chciały zablo­kować pro­abor­cyjne orga­ni­zacje – odsłoniła kulisy dzia­łania prze­mysłu abor­cyjnego. Jej dawni pra­co­dawcy marzą tylko o jednym: by Abby zamilkła. Ona jednak bez wahania mówi o indok­try­nacji, jakiej pod­dawani są pra­cownicy klinik abor­cyjnych, by prze­konać ich, że aborcja w okre­ślonych przy­padkach jest koniecz­nością. Odważnie mówi także o tym, w jaki sposób obrońcy życia są nisz­czeni w prze­strzeni publicznej.

- Naj­bar­dziej prze­ra­żającą rzeczą było to, jak udało im się zin­fil­trować media. Jak z ogromnym suk­cesem sprzedali swoje kłamstwo do spo­łe­czeństwa na masową skalę. Mogą powie­dzieć cokolwiek i ludzie po prostu w to wierzą. To jest naj­bar­dziej prze­ra­żające – mówiła Abby w roz­mowie z Pauliną Guzik. Czy ten opis nie przy­pomina nam także pol­skiej rzeczywistości?

Abby Johnson od wielu lat postrzega Polskę jako kraj szcze­gólnie ważny nie tylko w walce o obronę życia, ale także o nawró­cenie świata. – Będzie taki czas, że będziemy cierpieć z powodu naszych prze­konań, ale nigdy tak bardzo, jak cierpi zabijane nie­na­ro­dzone dziecko i nigdy tak bardzo jak cierpiał nasz Pan, Jezus Chrystus – powie­działa w spe­cjalnym prze­słaniu do Polski, zachę­cając, byśmy stanęli w obronie naj­waż­niej­szych war­tości. Za kilka tygodni spotka się z Polakami osobiście.

Trasa Abby Johnson w Polsce roz­pocznie się 11 lutego. Oto kalendarz jej spotkań:

11 lutego, godz. 17.30 – Byd­goszcz – Parafia pw. św. Marka Ewan­ge­listy (Fordon), ul. Sale­zjańska 1;

12 lutego, godz. 12.00 – Kraków – spe­cjalne spo­tkanie dla czy­tel­ników i sym­pa­tyków tygo­dnika „Nie­dziela” (infor­macja o miejscu spo­tkania – już wkrótce).

12 lutego, godz. 17.15 – Kraków – Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia (Łagiewniki), gdzie Mszy Świętej prze­wod­niczył będzie Metro­polita Kra­kowski abp Marek Jędraszewski;

13 lutego, godz. 17.30 – Piła – Parafia pw. św. Jana Bosko, ul. Libelta 3;

14 lutego, godz. 17.30 – Rumia – Sank­tu­arium NMP Wspo­mo­żenia Wiernych, ul. NMP Wspo­mo­żenia Wiernych 1;

15 lutego, godz. 17.30 – War­szawa – Bazylika Naj­święt­szego Serca Jezusa, ul. Kawę­czyńska 53.

Wszystkie spo­tkania roz­poczną się modlitwą prze­bła­galną za grzechy prze­ciwko życiu. Następnie odpra­wiona zostanie Msza Święta, a po niej Abby Johnson wygłosi świa­dectwo swojego życia.

Zobacz zapro­szenie Abby na spo­tkania w Polsce:

Orga­ni­za­torem przy­jazdu Abby Johnson do Polski jest sale­zjański Ośrodek Ducho­wości i Kultury w Lądzie. Wkrótce w Polsce ukaże się także nowa książka Abby Johnson „Ściany będą wołać”. Abby zamie­ściła w niej świa­dectwa lekarzy i per­sonelu klinik abor­cyjnych, którzy przez lata zaj­mowali się aborcją. Wszyscy oni nawrócili się i dzisiaj działają w ruchach pro-life. W książce znajdują się poru­szające świa­dectwa wstrzą­sa­jących doświadczeń, które na zawsze zmieniły ich życie. Wielu z nich pomogła sama Abby. Johnson jest bowiem zało­ży­cielką fun­dacji „I nie było już nikogo”, która zajmuje się udzie­laniem pomocy mate­rialnej oraz duchowej osobom byłym pra­cow­nikom prze­mysłu abor­cyjnego. Fun­dacja pomogła dotąd ponad 500 takim osobom.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka objęło patro­natem wizytę Abby Johnson w Polsce. Więcej infor­macji na temat przy­jazdu Abby do Polski szukaj na stronie abbywpolsce.pl.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj