Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

25 stycznia, 2023

Bydgoszcz: 100 poczęć dzięki naprotechnologii

100 po­częć – to efekt dzia­łal­no­ści Cen­trum No­we Ży­cie w Byd­gosz­czy, je­dy­ne­go ta­kie­go miej­sca w re­gio­nie ku­jaw­sko-po­mor­skim, zaj­mu­ją­ce­go się przy­czy­no­wym le­cze­niem nie­płod­no­ści z wy­ko­rzy­sta­niem naprotechnologii.

Przeczytaj więcej »