Tylko życie ma przyszłość!

28 lipca, 2022

Wiadomości

Pozytywny i owocny dialog pro-life

Ży­je­my w zla­icy­zo­wa­nym świe­cie, wie­lo­kul­tu­ro­wym i wie­lo­wy­zna­nio­wym. A nie­rzad­ko by­wa to świat wręcz da­le­ki od kul­tu­ry i wia­ry. W ta­kim śro­do­wi­sku obro­na war­to­ści i świę­to­ści ży­cia sta­je się nie­by­wa­le trud­nym za­da­niem, że­by nie po­wie­dzieć – niemożliwym.