Tylko życie ma przyszłość!

28 września, 2021

Wiadomości

Floryda zakazuje aborcji

Stan Flo­ry­da wpro­wa­dził 22 wrze­śnia pra­wo za­ka­zu­ją­ce prze­ry­wa­nia cią­ży, któ­re jest opar­te na „wzor­cu tek­sań­skim”. Ozna­cza to, że nie wol­no do­ko­nać abor­cji od chwi­li, gdy moż­na roz­po­znać ak­tyw­ność ser­ca nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, czy­li od mniej wię­cej szó­ste­go ty­go­dnia ciąży.