Tylko życie ma przyszłość!

9 lutego, 2021

Wiadomości

Chorwacja i Węgry na drodze do ograniczenia aborcji

Na Wę­grzech trwa dys­ku­sja na te­mat zgod­no­ści tzw. abor­cji eu­ge­nicz­nej z kon­sty­tu­cją te­go kra­ju, któ­ra „gwa­ran­tu­je każ­de­mu czło­wie­ko­wi pra­wo do ży­cia od mo­men­tu poczęcia”.