Publikacja „Jesteśmy w połowie drogi”

30 lat prawnej ochrony życia w Polsce

Opra­co­wa­nie przed­sta­wia hi­sto­rię abor­cji na prze­ło­mie 100 lat, w szcze­gól­no­ści sku­pia­jąc się na ostat­nim 30-le­ciu. W me­ry­to­rycz­ny spo­sób tłu­ma­czy czym jest abor­cja, wy­ja­śnia o co cho­dzi­ło z orze­cze­niem Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, oba­la mi­ty zwo­len­ni­ków za­bi­ja­nia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, a tak­że od­po­wia­da na py­ta­nie „czy usta­wa z 1993 ro­ku działa?”.

Za­wie­ra rów­nież in­for­ma­cje o roz­wo­ju pre­na­tal­nym dziec­ka, je­go pra­wach, a tak­że pra­wach ro­dzi­ców. Uka­zu­je wy­zwa­nia, ja­kie obec­nie sto­ją przed na­mi w kwe­stii obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Pre­zen­tu­je też naj­waż­niej­sze ini­cja­ty­wy Sto­wa­rzy­sze­nia. Pu­bli­ka­cję moż­na za­ma­wiać e‑mailem: biuro@pro-life.pl lub te­le­fo­nicz­nie: 12 421–08-43.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj