30-lat prawnej ochrony życia w Polsce

30 lat prawnej ochrony życia w Polsce

30 lat te­mu, 7 stycz­nia 1993 ro­ku Pol­ska sta­ła się pierw­szym pań­stwem de­mo­kra­tycz­nym, któ­re­go par­la­ment od­rzu­cił abor­cję „na żą­da­nie”. Sejm przy­jął usta­wę w sze­ro­kim za­kre­sie chro­nią­cą ży­cie. Burz­li­we pra­ce le­gi­sla­cyj­ne do­pro­wa­dzi­ły do przy­go­to­wa­nia pro­jek­tu usta­wy uchwa­lo­nej 7 stycz­nia 1993 r., któ­ra za­stą­pi­ła usta­wę abor­cyj­ną z 1956 r. Gło­so­wa­nie nad nią po­prze­dzo­ne by­ło wie­lo­let­nią pra­cą u pod­staw, a wpro­wa­dze­nie do de­ba­ty pu­blicz­nej te­ma­tu ochro­ny ży­cia po­czę­te­go by­ło wy­ni­kiem cięż­kiej pra­cy wie­lu ludzi.

Wie­my, że no­we pra­wo nie by­ło do­sko­na­łe, nie za­pew­nia­ło peł­nej ochro­ny wszyst­kim po­czę­tych dzie­ciom. Jed­nak w ów­cze­snych wa­run­kach spo­łecz­no-po­li­tycz­nych uzy­ska­no re­gu­la­cje, któ­re w tam­tym cza­sie by­ły moż­li­we do osią­gnię­cia. Mu­sia­ło mi­nąć ko­lej­ne 30 lat, aby nie­na­ro­dzo­nym dzie­ciom, po­dej­rze­wa­nym o nie­ule­czal­ną cho­ro­bę za­gwa­ran­to­wać pra­wo do uro­dze­nia się. W 2020 ro­ku tzw. abor­cja eu­ge­nicz­na zo­sta­ła uzna­na za nie­zgod­ną z Kon­sty­tu­cją RP. Ma­my po­wo­dy do ra­do­ści, ale nasz opty­mizm nie jest bez­kry­tycz­ny. 30 lat po uchwa­le­niu usta­wy mó­wi­my: Je­ste­śmy w po­ło­wie dro­gi! Wi­dzi­my jak wie­le jest jesz­cze do zrobienia.

Z tej oka­zji Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przy­go­to­wa­ło sze­reg wy­da­rzeń pod na­zwą „30 lat praw­nej ochro­ny ży­cia w Pol­sce”. Za­pra­sza­my!

Kon­fe­ren­cja

„Jak mó­wić dziś o abor­cji?
30 lat praw­nej ochro­ny ży­cia
w Pol­sce”

Kra­ków, UPJP2, 12 stycz­nia 2023 r.

Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Naukowa

„Pol­skie Wio­sny Ży­cia 1993*2021
Zma­ga­nia o znie­sie­nie sta­li­now­skiej usta­wy abor­cyj­nej z 27 kwiet­nia 1956 r.”

Po­znań, 13 stycz­nia 2023 r.

Pu­bli­ka­cja „Je­ste­śmy w po­ło­wie dro­gi.
30 lat ochro­ny ży­cia w Polsce”

Pu­bli­ka­cję moż­na za­ma­wiać e‑mailem:
biuro@pro-life.pl lub te­le­fo­nicz­nie: 12 421–08-43.

Po­bierz pu­bli­ka­cję w PDF:
„Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 06. Je­ste­śmy w po­ło­wie drogi”

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj