30 lat prawnej ochrony życia w Polsce

Kon­fe­ren­cja

Uni­wer­sy­tet Pa­pie­ski Ja­na Paw­ła II, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka

„Jak mówić dziś o aborcji?

30 lat praw­nej ochro­ny ży­cia w Polsce”

Kra­ków, UPJP2, 12 stycz­nia 2023 r.

miej­sce: au­la Bi­blio­te­ki Głów­nej UPJPII, ul. M. Bo­brzyń­skie­go 10 w Krakowie

Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny. Wy­ma­ga­na jest re­je­stra­cja po­przez po­niż­szy formularz:

Czy chcesz otrzy­mać za­świad­cze­nie o udzia­le w konferencji? 

7 stycz­nia 1993 ro­ku pol­ski Sejm przy­jął usta­wę o ochro­nie ży­cia czło­wie­ka. To był jej pierw­szy kształt. Da­le­ki od ide­ału. Ci­si zwy­cięz­cy tam­te­go dnia wie­dzie­li, że to do­pie­ro po­czą­tek dłu­giej pracy.

30 lat mi­nę­ło, jak je­den dzień. Dla czę­ści dzia­ła­czy pro-li­fe to ca­łe ich doj­rza­łe ży­cie, ro­śnie jed­nak gro­no tych, któ­rzy są co­raz to młod­si od usta­wy i nie zna­ją mrocz­nej rze­czy­wi­sto­ści PRL‑u, w któ­rej ro­dzi­ło się ma­rze­nie o Pol­sce wol­nej od abor­cji. W tak wie­lo­po­ko­le­nio­wym gro­nie róż­ne ma­my do­świad­cze­nia, a przez to in­ną wraż­li­wość i róż­ne nar­ra­cje. Róż­ni­my się w oce­nie środ­ków i me­tod, mó­wi­my róż­ny­mi ję­zy­ka­mi, ina­czej też oce­nia­my za­gro­że­nia. Co war­to oca­lić z do­świad­cze­nia pierw­szych pol­skich pro-li­fe­rów, a o czym ab­so­lut­nie nie wol­no za­po­mi­nać? Cze­go po­trze­bu­ją dzi­siej­si mło­dzi lu­dzie, by z prze­ko­na­niem i za­an­ga­żo­wa­niem kon­ty­nu­ować ak­tyw­ną tro­skę o ochro­nę ludz­kie­go ży­cia w prze­strze­ni pry­wat­nej i pu­blicz­nej? Wresz­cie, ja­kie wy­mia­ry spo­łecz­nej tro­ski o ochro­nę ży­cia czło­wie­ka szcze­gól­nie wo­ła­ją o uważ­ność te­raz, gdy dwie naj­groź­niej­sze prze­słan­ki do abor­cji ma­my w Pol­sce usunięte?

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od po­nad dwu­dzie­stu lat dzia­ła na rzecz obro­ny ży­cia czło­wie­ka z my­ślą o tym, by dla każ­de­go oca­lo­ne­go ludz­kie­go ży­cia z rów­nym za­an­ga­żo­wa­niem stwa­rzać przy­ja­zną i bez­piecz­ną prze­strzeń do dal­sze­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my to od lat po­przez or­ga­ni­zo­wa­nie wspar­cia fi­nan­so­we­go dla ro­dzin w ra­mach kil­ku fun­du­szy, po­zy­tyw­ną edu­ka­cję dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych oraz przez ani­mo­wa­nie wspól­no­ty modlitwy.

Or­ga­ni­zu­jąc wraz z Uni­wer­sy­te­tem Pa­pie­skim Ja­na Paw­ła II kon­fe­ren­cję po­pu­lar­no-na­uko­wą „Jak mó­wić o abor­cji? 30 lat usta­wy o ochro­nie ży­cia czło­wie­ka w Pol­sce”, chce­my pod­su­mo­wać trzy ostat­nie de­ka­dy ru­chu pro-li­fe – do­ce­nić osią­gnię­cia te­go cza­su i okre­ślić za­da­nia na przy­szłość w trzech ob­sza­rach: hi­sto­rii i pra­wa, me­dy­cy­ny i spo­łe­czeń­stwa oraz mediów.

To wy­da­rze­nie kie­ru­je­my w pierw­szej ko­lej­no­ści do li­ce­ali­stów, stu­den­tów i wy­cho­waw­ców, za­pra­sza­jąc do spo­tka­nia mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go. Bo wspo­mi­na­jąc prze­szłość, chce­my roz­ma­wiać przede wszyst­kim o przyszłości.

Trans­mi­sja na żywo:

Pro­gram:

8.15 – 9.00 Po­ran­na ka­wa, rejestracja

9.00 Otwar­cie konferencji

 

Blok hi­sto­rycz­no-praw­ny

9.15 – 9.35 Krót­ka hi­sto­ria spo­łecz­ne­go opo­ru wo­bec abor­cji. Przy­pa­dek pol­ski, red. To­masz Ro­wiń­ski („Chri­stia­ni­tas”, „Do­Rze­czy”)

9.35 – 9.55 Ety­ka me­dycz­na a pra­wo – za czy prze­ciw ży­ciu?, ks. prof. dr hab. Ta­de­usz Bie­sa­ga (UPJPII)

9.55 – 10.10 Se­sja pytań

10.10 – 10.30 Prze­rwa na kawę

 

Blok me­dycz­no-spo­łecz­ny

10.30 – 10.50 Ho­spi­cja per­ina­tal­ne – bo jest wy­bór! Mo­del wspar­cia ro­dzi­ców dzie­ci z wa­dą le­tal­ną, Ra­do­sław Sku­bis (Ho­spi­cjum Al­ma Spei)

10.50 – 11.10 Słod­ko-gorz­ki suk­ces. Za­po­mnia­ne dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, Woj­ciech Zię­ba (PSOŻC)

11.10 – 11.25 Se­sja pytań

11.25 – 12.25 Prze­rwa na lunch

 

Blok me­dia-spo­łe­czeń­stwo

12.25 – 12.45 Od me­ta­for wo­jen­nych po vi­su­al sto­ry­tel­ling – stra­te­gie nar­ra­cji pro-li­fe we współ­cze­snych me­diach, dr hab. Klau­dia Cy­ma­now-So­sin (UPJPII)

12.45 – 13.05 Spór o abor­cję. Spo­łecz­na ma­ni­pu­la­cja, Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak (PSOŻC)

 

13.05 – 13.20 Se­sja pytań

13.20 – 13.35 Prze­rwa na kawę

 

13.35 Pro­jek­cja fil­mu do­ku­men­tal­ne­go „Tam Ktoś jest!”

14.00 Za­mknię­cie konferencji

Red. To­masz Ro­wiń­ski – hi­sto­ryk idei, pu­bli­cy­sta, re­dak­tor, au­tor licz­nych ksią­żek-wy­wia­dów po­ru­sza­ją­cych za­gad­nie­nia wia­ry i teo­lo­gii w kon­tek­ście kul­tu­ry i cza­sów naj­now­szych, jak rów­nież waż­nych ese­istycz­nych ksią­żek: Bę­kar­ty Dan­te­go. Szki­ce o za­ni­ka­niu i od­ra­dza­niu się wi­dzial­ne­go chrze­ści­jań­stwa oraz Kró­le­stwo nie z te­go świa­ta. O za­sa­dach Pol­ski ka­to­lic­kiej na pod­sta­wie wy­da­rzeń now­szych i daw­niej­szych. Pu­bli­ko­wał tak­że w ta­kich ty­tu­łach jak m.in. „Rzecz­po­spo­li­ta”, Ty­go­dnik „Plus Mi­nus”, „Ty­go­dnik Po­wszech­ny”, „Znak”, „Po­lo­nia Chri­stia­na”, „Kul­tu­ra Li­be­ral­na”, „Teo­lo­gia Po­li­tycz­na”, „Pres­sje”, „No­wa Kon­fe­de­ra­cja”. Re­dak­tor pro­wa­dzą­cy por­ta­lu „Chri­stia­ni­tas” oraz czło­nek ze­spo­łu ty­go­dni­ka „Do Rze­czy”. No­mi­no­wa­ny do Na­gro­dy „Do­bry Dzien­ni­karz” 2022.

Ks. prof. dr hab. Ta­de­usz Bie­sa­ga SDB – fi­lo­zof, etyk, bio­etyk, teo­re­tyk ety­ki me­dycz­nej, by­ły wy­kła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Pa­pie­skie­go Ja­na Paw­ła II i Aka­de­mii Igna­tia­num w Kra­ko­wie. Roz­wi­ja ety­kę per­so­na­li­stycz­ną Ka­ro­la Woj­ty­ły, bio­ety­kę chrze­ści­jań­ską oraz pro­po­nu­je od­no­wio­ną wer­sję hi­po­kra­tej­skiej ety­ki me­dycz­nej. Au­tor licz­nych pu­bli­ka­cji na­uko­wych z dzie­dzi­ny bio­ety­ki oraz ety­ki le­kar­skiej, któ­re nie uni­ka­ją naj­bar­dziej draż­li­wych i trud­nych za­gad­nień, ar­gu­men­tu­jąc na rzecz hu­ma­ni­stycz­ne­go kie­run­ku roz­wo­ju bio­tech­no­lo­gii i me­dy­cy­ny. Wśród nich war­to wy­mie­nić m.in.: Spór o ety­kę me­dycz­ną. Te­le­olo­gizm E. D. Pel­le­gri­no a kon­trak­tu­alizm R. M. Ve­at­cha oraz Pod­sta­wy ety­ki i bio­ety­ki (zob. www.biesaga.info). Wie­lo­let­ni, ce­nio­ny au­tor „Me­dy­cy­ny Prak­tycz­nej”. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa To­ma­sza z Akwi­nu oraz Ko­mi­sji Ety­ki Me­dycz­nej PAN.

Dr hab. Klau­dia Cy­ma­now-So­sin – me­dio­znaw­ca, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie na­uk o ko­mu­ni­ka­cji spo­łecz­nej i me­dia re­la­tions. Pra­cow­nik na­uko­wy na Wy­dzia­le Na­uk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Pa­pie­skie­go Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie i w Szko­le Dok­tor­skiej UPJPII, wy­kła­dow­ca na stu­diach po­dy­plo­mo­wych Ma­ster od Bu­si­ness Ad­mi­ni­stra­tion (MBA) i na Wy­dzia­le Hu­ma­ni­stycz­nym AHG w Kra­ko­wie. Czło­nek sek­cji ak­sjo­lo­gii me­diów Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Ko­mu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej. Au­tor­ka licz­nych ar­ty­ku­łów i ksią­żek na­uko­wych po­świę­co­nych zna­cze­niu ję­zy­ka i ob­ra­zu w ko­mu­ni­ka­cji w wy­mia­rze etycz­no-ak­sjo­lo­gicz­nym, w tym za­gad­nie­niu obec­no­ści idei w prze­ka­zach me­dial­nych oraz per­swa­zji w środ­kach spo­łecz­ne­go prze­ka­zu. Wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Ra­dy Pro­gra­mo­wej Ra­dia Kra­ków, eks­pert w Cen­trum Fun­da­cji Cen­trum im. Wła­dy­sła­wa Grab­skie­go. Lau­re­at­ka Na­gro­dy Kra­jo­wej Ra­dy Ra­dio­fo­nii i Te­le­wi­zji im. dr. Paw­ła Stęp­ki za naj­lep­sze wy­daw­nic­two z dzie­dzi­ny me­diów elek­tro­nicz­nych za książ­kę Lo­ko­wa­nie idei w re­kla­mie. Stu­dium ana­li­tycz­no-ba­daw­cze na pod­sta­wie tre­ści w pol­skiej wer­sji ser­wi­su YouTu­be. Pry­wat­nie żo­na i ma­ma czwór­ki dzieci.

Ra­do­sław Sku­bis – psy­cho­log, psy­cho­te­ra­peu­ta, spe­cja­li­sta te­ra­pii uza­leż­nień. Pra­cu­je w Al­ma Spei Ho­spi­cjum dla Dzie­ci, w ra­mach któ­re­go to­wa­rzy­szy ro­dzi­com i bli­skim dzie­ci cho­rych ter­mi­nal­nie oraz ro­dzi­com ocze­ku­ją­cym na­ro­dzin dziec­ka z cho­ro­bą le­tal­ną (ho­spi­cjum per­ina­tal­ne). Zaj­mu­je się rów­nież udzie­la­niem wspar­cia w ża­ło­bie ro­dzi­com i ro­dzeń­stwu dzie­ci, któ­re odeszły.

Woj­ciech Zię­ba – pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, od lat za­an­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność na rzecz peł­nej ochro­ny praw­nej ży­cia czło­wie­ka oraz po­moc ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w Pol­sce. W swo­jej dzia­łal­no­ści kła­dzie na­cisk na po­moc i fi­nan­so­we wspar­cie dla ro­dzin dzie­ci cho­rych i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, edu­ka­cję dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych oraz obec­ność w me­diach z po­zy­tyw­nym prze­ka­zem pro-li­fe i dzia­ła­nia oby­wa­tel­skie na rzecz pra­wa chro­nią­ce­go ży­cie ludz­kie. Twór­ca Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak – czło­nek za­rzą­du i dy­rek­tor ds. edu­ka­cji w Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka (PSOŻC), dzien­ni­kar­ka, pro-li­fer­ka. Współ­au­tor­ka se­rii pod­ręcz­ni­ków Wę­dru­jąc ku do­ro­sło­ści. Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie oraz au­tor­ka ksią­żek, m.in. zbio­ru re­por­ta­ży Dzie­ci z ser­ca, po­świę­co­ne­go ro­dzi­nom za­stęp­czym i ad­op­cyj­nym. By­ła dzien­ni­kar­ką „Prze­wod­ni­ka ka­to­lic­kie­go” oraz re­dak­tor na­czel­ną mie­sięcz­ni­ka „Dro­ga”. Pro­pa­ga­tor­ka po­zy­tyw­nej edu­ka­cji pro-li­fe – or­ga­ni­za­tor­ka kon­kur­sów, kon­fe­ren­cji po­pu­lar­no-na­uko­wych, pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, au­tor­ka m.in. po­pu­lar­ne­go cy­klu we­bi­na­rów Edu-Li­fe. Do­rad­ca ro­dzin­ny. Pry­wat­nie ma­ma i żona. 

Pa­tro­ni medialni:

Lo­ka­li­za­cja: Au­la Bi­blio­te­ki Głów­nej UPJPII, ul. M. Bo­brzyń­skie­go 10 w Krakowie

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj