Włącz się w „Tydzień modlitw o ochronę życia”!

Każ­dy z nas po­wstał ja­ko jed­na ze 150 mi­liar­dów kom­bi­na­cji ge­ne­tycz­nych. Co wię­cej, ży­cie ludz­kie roz­po­czy­na się od poczęcia.