Petycja do Ministra Edukacji

Mi­ni­ster Zdro­wia Iza­be­la Lesz­czy­na za­po­wie­dzia­ła wpro­wa­dze­nie rzą­do­we­go pa­kie­tu roz­wią­zań „Bez­piecz­na, świa­do­ma ja”. Ogło­szo­ny pa­kiet wy­ra­sta z kal­ku­la­cji po­li­tycz­nych i ma cha­rak­ter ide­olo­gicz­ny. Po­mi­ja ra­cje kon­sty­tu­cyj­ne i prze­czy zdro­we­mu rozsądkowi.