Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Za­rząd Stowarzyszenia:

Woj­ciech Zię­ba – pre­zes za­rzą­du
Ma­ria Rze­goc­ka-Pie­la – za­stęp­ca pre­ze­sa za­rzą­du
Bo­że­na Ka­wec­ka – skarb­nik za­rzą­du
Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak – se­kre­tarz za­rzą­du, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji
Mar­cin No­wak – czło­nek za­rzą­du, ko­or­dy­na­tor ds. wolontariatu

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj

Polecamy artykuły: