Tylko życie ma przyszłość!

Zarząd Sto­wa­rzy­szenia:

Woj­ciech Zięba – prezes zarządu
Maria Rze­gocka-Piela – zastępca prezesa zarządu
Bożena Kawecka – skarbnik zarządu
Mag­dalena Guziak-Nowak – sekretarz zarządu, dyrektor ds. edu­kacji
Marcin Nowak – członek zarządu, koor­dy­nator ds. wolontariatu