Tylko życie ma przyszłość!

Dro­dzy Przyjaciele!

Po­le­cam Pań­stwa uwa­dze ka­len­darz ścien­ny na rok 2022. Pra­ce, któ­re wy­bra­li­śmy zo­sta­ły na­de­sła­ne na XVII edy­cję kon­kur­su „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu”. Ser­decz­ne przy­ję­cie kon­kur­su to znak, że wie­lu mło­dych lu­dzi po­tra­fi po­waż­nie i z sza­cun­kiem po­dejść do te­ma­ty­ki obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Zde­cy­do­wa­na więk­szość prac do­ty­czy­ła ad­op­cji, po­mo­cy nie­peł­no­spraw­nym i wy­klu­czo­nym oraz wal­ce o dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne i ich pra­wa. Ni­gdy nie chcie­li­śmy, aby kon­kurs był po­strze­ga­ny ja­ko kon­kurs an­ty­abor­cyj­ny. Dzia­łal­ność pro-li­fe nie za­czy­na się i nie koń­czy na te­ma­cie abor­cji. Te­mat obro­ny ży­cia czło­wie­ka jest bar­dzo sze­ro­ki i za­wie­ra wie­le po­zy­tyw­nych aspek­tów, któ­re na­le­ży pod­kre­ślać oraz pro­mo­wać, co traf­nie za­uwa­ża­ją mło­dzi ludzie.

Na­sze sto­wa­rzy­sze­nie, od sa­me­go po­cząt­ku, sta­ra się dzia­łać w obro­nie ży­cia ludz­kie­go, nie tyl­ko edu­ku­jąc, czy za­chę­ca­jąc do mo­dli­twy, ale też po­ma­ga­jąc wła­śnie tym naj­bar­dziej bez­bron­nym i po­trze­bu­ją­cym. Kil­ka­dzie­siąt ro­dzin ko­rzy­sta dłu­go­fa­lo­wo z po­mo­cy, ja­ką ofe­ru­je­my. Życz­li­we za­in­te­re­so­wa­nie się ka­len­da­rzem to tak­że wy­ra­że­nie uzna­nia dla mło­dych twór­ców, któ­rych pra­ce wy­ko­rzy­sta­li­śmy w je­go przy­go­to­wa­niu i po­par­cia dla idei, z któ­rej zro­dził się konkurs.

Z gó­ry dzię­ku­je za oka­za­ną po­moc i wsparcie.

 

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

„Kalendarz za życiem” 2022:

Po­przed­ni
Na­stęp­ny

Ka­len­darz moż­na otrzymać:

  • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej
  • dzwo­niąc w go­dzi­nach 8.00 — 16.00 pod nu­mer 12 311 02 61
  • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/1
31–142 Kra­ków

Formularz zamówienia:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj