fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Nakład kalen­darza na rok 2021 został wyczerpany. Zapra­szamy do zama­wiania edycji na rok 2022. Będzie dostępna od września br.

Drodzy Przy­ja­ciele!

Zachęcam do zamó­wienia kalen­darza ściennego na rok 2021. Zawiera on prace nade­słane na XVI edycję kon­kursu „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu”. Te prace to znak, że wielu młodych ludzi potrafi poważnie i z sza­cunkiem podejść do tematyki obrony życia ludz­kiego. Dostrzega, że temat ten dotyczy nie tylko tak dra­stycznych i bole­snych spraw jak euta­nazja i aborcja, ale rozumie, że obrona życia to także pomoc słabszym, nie­peł­no­sprawnym i wyklu­czonym ze spo­łe­czeństwa. To roz­maite akcje począwszy od „Okna życia”, doraźna pomoc, aż po modlitwę i zawie­rzenie Bogu każdego ludz­kiego istnienia.

Nasze sto­wa­rzy­szenie, od samego początku, stara się działać w obronie życia ludz­kiego, nie tylko edu­kując, czy zachę­cając do modlitwy, ale też poma­gając właśnie tym naj­bar­dziej bez­bronnym i potrze­bu­jącym. Kil­ka­dziesiąt rodzin korzysta dłu­go­falowo z pomocy, jaką ofe­rujemy. Dlatego proszę o zamó­wienie tego kalen­darza. Dochód z jego dys­try­bucji prze­zna­czymy na pomoc rodzinom z dziećmi nie­peł­no­sprawnymi oraz wsparcie matek ocze­ku­jących potomstwa, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Zamó­wienie kalen­darza to także wyra­żenie uznania dla młodych twórców, których prace wyko­rzy­sta­liśmy w jego przy­go­to­waniu i poparcia dla idei, z której zrodził się konkurs.

Z góry dziękuje za okazana pomoc i wsparcie.

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

„Kalendarz za życiem” 2021:

Poprzedni
Następny

Jeden kalendarz to 19 zł (koszty prze­syłki pokrywa Sto­wa­rzy­szenie). Zamó­wienie kalen­darza można złożyć:

 • wypeł­niając for­mularz zamiesz­czony poniżej
 • tele­fo­nicznie w godzinach 8.00 — 16.00 pod numerem 12 311 02 61
 • pisząc na adres:

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Czło­wieka
ul. Kro­wo­derska 24/1
31–142 Kraków

Prosimy nie wysyłać pie­niędzy z góry! Za kalendarz zapłacą Państwo po otrzy­maniu prze­syłki pocz­towej. Zamó­wienia reali­zujemy w ciągu dwóch dni roboczych.

Formularz zamówienia:

  Osoba*:
  Imię*:
  Nazwisko*:
  Ulica*:
  Numer domu*:
  Numer miesz­kania:
  Kod pocztowy*:
  Miej­scowość*:
  Numer telefonu:
  Adres email*:
  Liczba zama­wianych kalendarzy: 
  Skąd dowie­dzieli się Państwo o naszych kalendarzach?

  Uwagi:

  Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

  Pola ozna­czone * należy wypełnić obowiązkowo.

  Share on facebook
  Udostępnij
  Share on twitter
  Tweetnij
  Share on print
  Wydrukuj