fbpx

Płyty CD zespołu „Jakubowe Muszelki” – cegiełki na rozwój naprotechnologii w Polsce

Chcemy razem z innymi orga­ni­za­cjami stworzyć pro­fe­sjo­nalne centrum napro­tech­no­logii w Kra­kowie. Wkładem naszego Sto­wa­rzy­szenia będzie zakup wysokiej klasy aparatu USG (za ok. 70 tys. zł) do badań pre­na­talnych i moni­to­ro­wania cyklu kobiety.

Dzięki napro­tech­no­logii uro­dziło się już w Polsce wiele dzieci. Napro­tech­no­logia oka­zywała się sku­teczna nawet w przy­padkach, w których lekarze nie dawali nadziei na dziecko lub pro­po­nowali pro­cedurę „in vitro” jako jedyną szansę.

Ośmielam się zapro­po­nować Państwu cegiełkę na ten cel – płytę „Tutaj życie” z ujmującą muzyką dzie­cięcego zespołu „Jakubowe Muszelki”. Można ją zamówić tele­fo­nicznie (12 633 12 46), e‑mailem (zamawiam@pro-life.pl), lub korzy­stając z poniż­szego for­mu­larza.

Na płycie „Tutaj życie”:

 1. „Słowo numer 1”
 2. „Do życia marsz!”
 3. „Siłacze”
 4. „Kro­peczka”
 5. „Marzenie”
 6. „Anioł rodzinny”
 7. „Była cicha i piękna jak wiosna”
 8. „Witaminy dla rodziny”
 9. „Mario­netka”
 10. „Trzy słowa”
 11. „Ayo – moje serce to Afryka”
 12. „Jest Bosko!”

Jedna płyta to 17 zł (koszty prze­syłki pokrywa Sto­wa­rzy­szenie).

For­mularz zamó­wienia płyty:

Osoba*:
Imię*:
Nazwisko*:
Ulica*:
Numer domu*:
Numer miesz­kania:
Kod pocztowy*:
Miej­scowość*:
Numer telefonu:
Adres email*:
Liczba zama­wianych płyt:
Skąd dowie­dzieli się Państwo o naszych płytach?

Uwagi:

Zgodnie z unijnym roz­po­rzą­dzeniem ogólnym o ochronie danych oso­bowych (RODO) infor­mujemy, że Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z sie­dziba w Kra­kowie gro­madzi i prze­twarza dane osobowe swoich Dar­czyńców. Dar­czyńcy mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich spro­sto­wania, usu­nięcia lub ogra­ni­czenia ich prze­twa­rzania. Prosimy o zapo­znanie się z pełna treścią klauzuli infor­ma­cyjnej o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych, która zamie­ści­liśmy pod adresem inter­ne­towym: www.pro-life.pl/klauzula.

Pola ozna­czone * należy wypełnić obo­wiązkowo.

 

Wpłatę można prze­kazać on-line. Roz­li­czenia trans­akcji kartą kre­dytową i e‑przelewem prze­pro­wa­dzane są za pośred­nictwem Dotpay.pl:
Dotpay
  Kwota:
%d bloggers like this: