Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

„Za życiem”– 6 mld zł na realizację

Wi­ce­mi­ni­ster ro­dzi­ny Pa­weł Wdó­wik po­in­for­mo­wał, że w naj­bliż­szych la­tach na pro­gram „Za Ży­ciem” zo­sta­nie prze­zna­czo­ne 5,95 mld zł.

W ubie­głym ty­go­dniu rząd przy­jął uchwa­łę do­ty­czą­cą zmian w pro­gra­mie „Za ży­ciem”. Wi­ce­mi­ni­ster ro­dzi­ny i po­li­ty­ki spo­łecz­nej oraz peł­no­moc­nik rzą­du ds. osób nie­peł­no­spraw­nych Pa­weł Wdó­wik przy­po­mi­na, że pro­gram dzia­ła od 2017 ro­ku, na­to­miast w ro­ku 2021 zo­stał pod­da­ny oce­nie przez rzą­do­wy zespół.

„W cza­sie tej oce­ny prze­ana­li­zo­wa­li­śmy, co wy­ma­ga zmian w kie­run­ku speł­nie­nia ocze­ki­wań ro­dzin z dziec­kiem z nie­peł­no­spraw­no­ścią, osób nie­peł­no­spraw­nych. W efek­cie ma­my no­wy pro­gram kon­ty­nu­ują­cy więk­szość dzia­łań, wpro­wa­dza­ją­cy kil­ka no­wych istot­nych ele­men­tów” – mó­wi wi­ce­mi­ni­ster Pa­weł Wdówik.

Za­sad­ni­czą zmia­ną w pro­gra­mie „Za ży­ciem” jest pra­wie dwu­krot­ne zwięk­sze­nie środ­ków fi­nan­so­wych. W la­tach 2022–2026 bę­dzie to co naj­mniej 5,95 mld zł. W la­tach 2017–2021 by­ło to 3,1 mld zł. W 2022 ro­ku bu­dżet pro­gra­mu to 970 mln zł.

No­we dzia­ła­nia w pro­gra­mie „Za życiem”

Wzrost na­kła­dów na pro­gram „Za ży­ciem” wią­że się z pla­no­wa­nym uru­cho­mie­niem no­wych dzia­łań w je­go ra­mach. Do­rad­ca ro­dzi­ny to dzia­ła­nie, któ­re­go ce­lem jest za­pew­nie­nie ko­bie­tom w cią­ży i ich ro­dzi­nom oraz ro­dzi­nom z dzieckiem/osobą nie­peł­no­spraw­ną do­stę­pu do po­rad­nic­twa w za­kre­sie form wspar­cia, z któ­rych mo­gą sko­rzy­stać ro­dzi­ny, oso­by nie­peł­no­spraw­ne i ich opie­ku­no­wie. Rząd chciał­by, że­by ta­ki do­rad­ca (przy­naj­mniej je­den) był za­trud­nio­ny w każ­dym po­wie­cie, w peł­nym wy­mia­rze cza­su pra­cy, pro­por­cjo­nal­nie do licz­by lud­no­ści w powiecie.

Tran­zy­cja na ry­nek pra­cy to dzia­ła­nie, któ­re m.in. za­kła­da zmia­nę sys­te­mu przy­go­to­wa­nia za­wo­do­we­go uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do ak­tyw­ne­go uczest­nic­twa w ży­ciu spo­łecz­nym i za­wo­do­wym. Bę­dzie ono re­ali­zo­wa­ne przez or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we wy­spe­cja­li­zo­wa­ne w pra­cy z mło­dzie­żą z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, or­ga­ni­za­cje pra­co­daw­ców oraz szko­ły specjalne.

Świa­do­me i od­po­wie­dzial­ne ro­dzi­ciel­stwo to dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne dla mło­dzie­ży szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. Ich ce­lem jest m.in. po­moc mło­dzie­ży w przy­go­to­wa­niu się do pod­ję­cia przy­szłych ról mał­żeń­skich i ro­dzi­ciel­skich oraz przy­go­to­wa­nie do od­po­wie­dzial­ne­go rodzicielstwa.

Zwięk­sze­nie do­stęp­no­ści po­mo­cy praw­nej, po­rad­nic­twa oby­wa­tel­skie­go i edu­ka­cji praw­nej dla ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią bę­dzie re­ali­zo­wa­ne w opar­ciu o funk­cjo­nu­ją­ce punk­ty nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i nie­od­płat­ne­go po­rad­nic­twa oby­wa­tel­skie­go. Ko­bie­ty w cią­ży oraz dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich ro­dzi­ny bę­dą mo­gły sko­rzy­stać z po­mo­cy po­za ko­lej­no­ścią. Znie­sio­ne ma być też kry­te­rium trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej przy ubie­ga­niu się o pomoc.

Re­ali­za­cja no­wych dzia­łań ma roz­po­cząć się w 2022 ro­ku, po­za dzia­ła­niem do­ty­czą­cym do­rad­cy ro­dzi­ny, któ­re­go re­ali­za­cja zo­sta­ła prze­wi­dzia­na od 2023 roku.

Zmia­ny w do­tych­cza­so­wych działaniach

Przy­ję­ta przez rząd uchwa­ła za­kła­da rów­nież zmia­ny w wy­bra­nych dzia­ła­niach pro­gra­mu. Do­ty­czyć one bę­dą m.in. roz­wo­ju sie­ci do­mów dla ma­tek z ma­ło­let­ni­mi dzieć­mi i ko­biet w cią­ży. Z tej for­my po­mo­cy mo­gą sko­rzy­stać rów­nież oj­co­wie oraz in­ne oso­by spra­wu­ją­ce opie­kę nad ma­ło­let­ni­mi dziećmi.

Wię­cej pie­nię­dzy tra­fi też do pla­có­wek, któ­re przy­go­to­wu­ją dzie­ci z pro­ble­ma­mi roz­wo­jo­wy­mi do roz­po­czę­cia na­uki. W 2017 ro­ku, na po­cząt­ku funk­cjo­no­wa­nia pro­gra­mu, by­ło to 47 mln zł, w 2022 ro­ku bę­dzie to po­nad 97 mln zł, a w la­tach 2024–2026 – po 110 mln zł rocznie.

„Za­le­ży nam na tym, by wspar­cie w ra­mach pro­gra­mu by­ło tak za­pro­jek­to­wa­ne, by od­po­wia­dać na re­al­ne po­trze­by osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich ro­dzin. Prze­gląd i oce­na pro­gra­mu, któ­rej do­ko­na­li­śmy w 2021 ro­ku mia­ły słu­żyć wła­śnie wy­pra­co­wa­niu tych naj­lep­szych roz­wią­zań” – wska­zu­je wi­ce­mi­ni­ster Pa­weł Wdówik.

Pro­gram kom­plek­so­we­go wspar­cia dla ro­dzin „Za ży­ciem” re­ali­zo­wa­ny jest od 2017 ro­ku. Obej­mu­je on roz­wią­za­nia, w szcze­gól­no­ści w ob­sza­rach do­ty­czą­cych wspar­cia dla ko­biet w cią­ży i ich ro­dzin, wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka i je­go ro­dzi­ny, usług wspie­ra­ją­cych i re­ha­bi­li­ta­cyj­nych, wspar­cia miesz­ka­nio­we­go, ko­or­dy­na­cji, edu­ka­cji, po­rad­nic­twa i in­for­ma­cji, jak rów­nież in­ne in­stru­men­ty wsparcia.

Pod­kre­śla­my, że re­al­ny koszt utrzy­ma­nia i le­cze­nia dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go to śred­nio kwo­ta 4500 – 5400 zł mie­sięcz­nie. Jest to kwo­ta do­cho­dów nie­re­al­na do osią­gnię­cia dla więk­szo­ści ro­dzin, któ­re opie­ku­ją się dzieć­mi niepełnosprawnymi.

Rząd po­wi­nien umoż­li­wić oso­bom pra­cu­ją­cym po­bie­ra­nie świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go i zwięk­szyć bez­po­śred­nie wspar­cie fi­nan­so­we ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Ro­dzic, ja­ko opie­kun, do­sko­na­le zna po­trze­by swo­je­go nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka i naj­le­piej wie, na co w pierw­szej ko­lej­no­ści wy­dać otrzy­ma­ne środki.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj