Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2020)

W na­szym Kon­kur­sie wzię­ło udział bli­sko 4500 dzie­ci z ca­łej Pol­ski. Bar­dzo cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu na­szych Naj­młod­szych. Je­ste­śmy pod wra­że­niem po­my­sło­wo­ści wszyst­kich prac i kre­atyw­ne­go po­dej­ścia do waż­ne­go te­ma­tu rodziny.