Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia”

15 czerw­ca 2022 r. w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach od­bę­dzie się uro­czy­stość wrę­cze­nia sta­tu­etek „Przy­ja­ciel Życia”.

„Przy­ja­ciel Ży­cia” jest wy­róż­nie­niem przy­zna­wa­nym przez za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Otrzy­mu­ją je oso­by, któ­rym Sto­wa­rzy­sze­nie pra­gnie po­dzię­ko­wać za wkład w bu­do­wa­nie cy­wi­li­za­cji ży­cia i mi­ło­ści. W tym ro­ku sta­tu­et­kę „Przy­ja­ciel Ży­cia” otrzy­ma Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, za wy­bit­ny wkład w dzie­ło ochro­ny ży­cia i god­no­ści czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Dru­gą sta­tu­et­kę otrzy­ma­ją Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce Ka­ro­la, Mai i We­ro­ni­ki z ze­spo­łem Do­wna za po­sta­wę pro-li­fe w co­dzien­no­ści, wy­ra­ża­ją­cą się w mi­ło­ści ro­dzi­ciel­skiej oraz za­an­ga­żo­wa­niu w ochro­nę ży­cia i god­no­ści dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych i niepełnosprawnych.

Pro­gram uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia sta­tu­etek „Przy­ja­ciel Życia”
śro­da 15 czerw­ca 2022 r.
Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach, ul. Sio­stry Fau­sty­ny, Kraków

16.00 – uro­czy­sta ga­la z wrę­cze­niem sta­tu­etek Przy­ja­cie­la Ży­cia (Au­la św. Ja­na Paw­ła II przy Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Krakowie)

17.30 – pre­mie­ra fil­mu do­ku­men­tal­ne­go pt. „Skrzy­dła miłości”

18.00 – Msza św. pod prze­wod­nic­twem JE ks. abp. Mar­ka Ję­dra­szew­skie­go (Ba­zy­li­ka Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach)

Do tej po­ry sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel Ży­cia” otrzymali:

dr n. med. Wan­da Pół­taw­ska (le­karz psy­chia­tra, więź­niar­ka obo­zu w Ra­vens­brück, współ­pra­co­wa­ła ze św. Ja­nem Paw­łem II),

dr n. med. Ra­fał Mi­cha­lik (pe­dia­tra, współ­twór­ca Fun­da­cji „Pro Hu­ma­na Vi­ta” oraz Ma­ło­pol­skie­go Od­dzia­łu Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Le­ka­rzy Polskich),

dr hab. Ali­cja Grześ­ko­wiak (praw­nicz­ka i po­li­tyk, współ­au­tor­ka pro­jek­tu usta­wy o ochro­nie praw­nej dziec­ka po­czę­te­go, ini­cja­tor­ka od­rzu­ce­nia przez Se­nat no­we­li­za­cji z 1996 r. Usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia ciąży),

Te­re­sa Król (pe­da­gog, me­to­dyk, au­tor­ka se­rii pod­ręcz­ni­ków do wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie; dzię­ki mi­ni­stro­wi Mi­ro­sła­wo­wi Hand­ke­mu i jej sta­ra­niom przed­miot ten zo­stał wpro­wa­dzo­ny do pol­skich szkół),

Ka­ta­rzy­na i Ma­te­usz Kło­sko­wie (ini­cja­to­rzy i fun­da­to­rzy kam­pa­nii bil­l­bo­ar­do­wej pro-life).

Sta­tu­et­kę „Przy­ja­ciel Ży­cia” Sto­wa­rzy­sze­nie przy­zna­je tak­że ci­chym bo­ha­te­rom – ro­dzi­com za po­sta­wę pro-li­fe w co­dzien­no­ści. Do tej po­ry na­gro­dę tę otrzy­ma­li An­na i Zbi­gniew Ka­sprzy­ko­wie oraz Mar­ta i An­drzej Witeccy.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia sta­tu­etek Przy­ja­cie­la Ży­cia. Pro­si­my o po­twier­dze­nie przy­by­cia. Zgło­sze­nia uczest­nic­twa przyj­mu­je­my do 7 czerw­ca 2022 r. pod nu­me­rem te­le­fo­nu 12 421 08 43 (w go­dzi­nach 8.00 – 16.00) lub ma­ilo­wo: biuro@pro-life.pl. Udział w uro­czy­sto­ści jest bezpłatny.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj