„Fundusz ochrony macierzyństwa” zapewnia pomoc finansową kobietom w ciąży, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. W ramach Funduszu kobieta otrzymuje przed porodem wsparcie w wysokości 2000 zł, a następnie, do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, comiesięczne wsparcie w wysokości 300 zł. Dzięki temu, że środki są wypłacane już w ciąży, mama może m.in. skompletować wyprawkę dla noworodka, zapłacić za wizyty lekarskie, kupić pieluchy.

Regulamin „Funduszu ochrony macierzyństwa”

I. Celem funduszu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w ramach działalności statutowej jest:

 1. wsparcie finansowe kobiet w ciąży, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, a dzięki temu ułatwienie im podjęcia decyzji o urodzeniu,
 2. współfinansowanie kosztów związanych z ciążą i porodem, a także utrzymaniem dziecka do ukończenia przez nie pierwszego roku życia.

II. Adresaci pomocy:

Kobiety w ciąży, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

III. Forma pomocy:

 1. Pomoc ma charakter finansowy i jest przyznawana w odpowiedzi na otrzymane podanie.
 2. Kobieta objęta pomocą otrzymuje przed porodem wsparcie w wysokości do 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), rozliczane na podstawie przedstawionych faktur, a po urodzeniu dziecka 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 3. Pomoc może zostać wykorzystana na sfinansowanie:
  • badań kontrolnych, lekarstw i suplementów w czasie ciąży,
  • kosztów porodu,
  • „wyprawki” dla dziecka (wózek, butelki, odciągacz pokarmu, łóżeczko, wanienka, itp.),
  • ubrań dziecięcych i artykułów higienicznych (np. pieluch, środków pielęgnacyjnych),
  • lekarstw i szczepionek dla dziecka,
  • żywności dla dziecka,
  • specjalistycznych wizyt i badań lekarskich dla matki i dziecka,
  • opłat za żłobek dla dziecka.
 1. Wypłaty będą dokonywane do 10-go dnia każdego miesiąca, na podstawie imiennych rachunków (faktur) dostarczanych do sekretariatu Stowarzyszenia najpóźniej do 5 go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w podaniu.
 2. W uzasadnionych przypadkach pomoc może zostać przedłużona do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Aby przedłużyć okres otrzymywania pomocy, należy przed ukończeniem przez dziecko objęte świadczeniem z „Funduszu ochrony macierzyństwa” pierwszego roku życia, ponownie złożyć podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi utrzymywanie się bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

IV. Zasady przyznawania pomocy:

 1. Wsparcie przyznawane jest decyzją Zarządu Stowarzyszenia po rozpatrzeniu podania, którego formularz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Podania można składać przez cały rok.
 3. Podania oraz dokumenty poświadczające bardzo trudną sytuację materialną i rodzinną można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia. W przypadku kserokopii, należy przedstawić oryginały do wglądu.
 4. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć prawidłowo wypełnione i posiadające wszystkie wymagane załączniki podanie do 30 dni od daty złożenia go w sekretariacie Stowarzyszenia.
 5. Wszystkie osoby, które złożyły podania zostaną poinformowane pisemnie o decyzji Zarządu.

V. Zobowiązania kobiety otrzymującej pomoc:

 1. Kobieta objęta pomocą zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 30 dni od porodu kserokopię aktu urodzenia dziecka oraz przedstawić do wglądu właściwemu pracownikowi Stowarzyszenia oryginał tego dokumentu. Stowarzyszenie może wstrzymać wypłaty, gdy kobieta nie dostarczy aktu urodzenia dziecka w terminie.
 2. Kobieta objęta pomocą zobowiązuje się wykorzystać otrzymaną pomoc wyłącznie dla dobra własnego i własnego dziecka.
 3. W przypadku zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, kobieta objęta pomocą zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Stowarzyszenie.

VI. Fundusz finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia, w ramach działalności statutowej.

VII. Zarząd może zadecydować o zaprzestaniu wypłacania pomocy:

 1. W przypadku zaprzestania przez kobietę objętą pomocą sprawowania opieki nad dzieckiem.
 2. Gdy kobieta objęta pomocą zaprzestanie rozliczania się za pomocą faktur, dokumentujących wydatki opisane w punkcie III na okres dłuższy niż trzy miesiące, bez uzasadnionego powodu i powiadomienia o tym Stowarzyszenia, przyznany fundusz zostanie zamknięty.
 3. W przypadku trudnej i bolesnej sytuacji, jaką jest poronienie lub urodzenie martwego dziecka czy jego śmierć przed ukończeniem pierwszego roku życia, kobieta objęta pomocą zobowiązana jest do dostarczenia stosownego zaświadczenia lekarskiego do 30 dni od zaistnienia zdarzenia.

VIII. Zarząd zastrzega sobie prawo kontroli miejsca zamieszkania kobiety objętej pomocą w celu stwierdzenia, czy rzeczywiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i czy wykorzystuje zakupione z funduszu sprzęty. Kontroli może dokonać komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia. Kobieta objęta pomocą zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie takiej kontroli.

IX. Wszelkich informacji o zapomogach Stowarzyszenie udziela pod numerem telefonu: 12 421–08–43 lub e mailem: pomoc@pro-life.pl.

Regulamin obowiązuje od 15 stycznia 2021 r.

Do pobrania:

Regulamin „Funduszu ochrony macierzyństwa”

Formularz „Funduszu ochrony macierzyństwa”