Przesłanie 43. Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę 18 marca 2023 r.

43. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

My, przed­sta­wi­cie­le pol­skich ru­chów obro­ny ży­cia czło­wie­ka i praw ro­dzi­ny, ze­bra­ni przed Cu­dow­nym Ob­ra­zem Mat­ki Bo­żej Częstochowskiej:

  1. Wy­ra­ża­my wdzięcz­ność za do­bre pra­wo za­sad­ni­czo chro­nią­ce życie

W stycz­niu bie­żą­ce­go ro­ku mi­nę­ła trzy­dzie­sta rocz­ni­ca uchwa­le­nia usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży. Pol­ska ja­ko pierw­sze pań­stwo na świe­cie, dzia­ła­jąc w wa­run­kach de­mo­kra­tycz­nych, przy­ję­ła pra­wo blo­ku­ją­ce moż­li­wość do­ko­ny­wa­nia abor­cji z tak zwa­nych przy­czyn spo­łecz­nych, czy­li w prak­ty­ce „na życzenie”.

Usta­wa ta ura­to­wa­ła set­ki ty­się­cy nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci i po­mo­gła zmie­nić świa­do­mość Po­la­ków w za­kre­sie pra­wa do ży­cia. Obroń­cy ży­cia wy­ra­ża­ją wdzięcz­ność Bo­żej Opatrz­no­ści i wszyst­kim lu­dziom, któ­rzy do­pro­wa­dzi­li do jej przyjęcia.

  1. Pro­si­my o od­po­wie­dzial­ny i opar­ty o fak­ty dia­log do­ty­czą­cy obro­ny życia

Wy­rok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r. osta­tecz­nie po­twier­dził, że praw­na ochro­na ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci z po­dej­rze­niem cho­ro­by lub nie­peł­no­spraw­no­ści wy­ni­ka wprost z pol­skiej usta­wy za­sad­ni­czej i nie mo­że być pod­wa­żo­na przez ża­den akt praw­ny niż­sze­go rzędu.

Wzy­wa­my po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy do od­po­wie­dzial­ne­go i rze­tel­ne­go wy­po­wia­da­nia się na te­mat obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa chro­nią­ce­go ży­cie. Na­gła­śnia­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie dra­ma­tów ma­tek i ich dzie­ci do ata­ko­wa­nia pra­wa do ży­cia uwa­ża­my za nie­do­pusz­czal­ne i wy­jąt­ko­wo cy­nicz­ne. To nie pra­wo chro­nią­ce ży­cie jest win­ne, ale nie­rzad­ko błąd le­kar­ski, nie­wła­ści­wa pro­ce­du­ra me­dycz­na czy brak kon­kret­ne­go wsparcia.

  1. Wzy­wa­my do po­mo­cy dla ro­dzin osób z niepełnosprawnościami

Go­rą­co ape­lu­je­my do piel­grzy­mów zgro­ma­dzo­nych na Ja­snej Gó­rze i do wszyst­kich lu­dzi do­brej wo­li o włą­cze­nie się w zbie­ra­nie pod­pi­sów pod pro­jek­tem oby­wa­tel­skim „STOP za­ka­zo­wi pracy”.

Pro­jekt ten za­kła­da znie­sie­nie dys­kry­mi­nu­ją­ce­go za­ka­zu po­dej­mo­wa­nia ja­kiej­kol­wiek pra­cy przez ro­dzi­ców i opie­ku­nów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­rzy po­bie­ra­ją tzw. świad­cze­nia pielęgnacyjne.

Obroń­cy ży­cia oce­nia­ją obo­wią­zu­ją­cy za­kaz ja­ko nie­spra­wie­dli­wy i ocze­ku­ją je­go pil­ne­go znie­sie­nia. Nie mo­że­my zgo­dzić się na to, aby ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­ce nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci mia­ły za­kaz pra­cy, by­ły ska­za­ne na ubó­stwo i nie mo­gły przez to za­pew­nić swo­im dzie­ciom na­le­ży­tej re­ha­bi­li­ta­cji i leczenia.

Pro­si­my o so­li­dar­ność z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i pod­pi­sa­nie się pod tym pro­jek­tem oraz zbiór­kę pod­pi­sów w swo­ich ro­dzi­nach i wśród zna­jo­mych. Szcze­gó­ły i ta­be­le do zbie­ra­nia pod­pi­sów na stro­nie www.stopzakazowipracy.pl

  1. Ape­lu­je­my o udział w wy­bo­rach i wy­bór kan­dy­da­tów dla któ­rych ży­cie czło­wie­ka jest praw­dzi­wą wartością

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się wy­bo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi z nie­po­ko­jem śle­dzi­my de­kla­ra­cje przed­wy­bor­cze pa­da­ją­ce ze stro­ny li­de­rów nie­któ­rych ugru­po­wań po­li­tycz­nych, któ­rzy opo­wia­da­ją za re­fe­ren­dum abor­cyj­nym (PSL i Pol­ska 2050) al­bo wprost za le­ga­li­za­cją abor­cji „na ży­cze­nie” (PO, Le­wi­ca). Szcze­gól­nie po­tę­pia­my sło­wa li­de­ra Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej Do­nal­da Tu­ska, któ­ry za­po­wie­dział, że dla prze­ciw­ni­ków abor­cji „na ży­cze­nie” nie bę­dzie miej­sca na li­stach wy­bor­czych je­go partii.

Przy­po­mi­na­my, że te­go ty­pu po­my­sły są nie tyl­ko sprzecz­ne z pol­ską ra­cją sta­nu, ale go­dzą w po­rzą­dek kon­sty­tu­cyj­ny RP.

Ape­lu­je­my, aby wy­bie­ra­jąc do Sej­mu i Se­na­tu swo­ich przed­sta­wi­cie­li, pa­mię­tać o sło­wach św. Ja­na Paw­ła II, któ­ry 19 czerw­ca 1983 ro­ku tu­taj, na Ja­snej Gó­rze po­wie­dział: „Sto­su­nek do da­ru ży­cia jest wy­kład­ni­kiem i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem au­ten­tycz­ne­go sto­sun­ku czło­wie­ka do Bo­ga i do czło­wie­ka, czy­li wy­kład­ni­kiem i spraw­dzia­nem au­ten­tycz­nej re­li­gij­no­ści i moralności”.

 

W imie­niu pielgrzymów

 

Woj­ciech Zię­ba, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka,
Pa­weł Wo­sic­ki, Fun­da­cja „Głos dla Życia”,
Adam Ki­siel, Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzieci

 

Kon­takt:

Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka,

ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków, tel. 12 421 08 43,

e‑mail: biuro@pro-life.pl, www.pro-life.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj