Bydgoszcz: 100 poczęć dzięki naprotechnologii

Rodzina. Fot.: pl.123rf.com

100 po­częć – to efekt dzia­łal­no­ści Cen­trum No­we Ży­cie w Byd­gosz­czy, je­dy­ne­go ta­kie­go miej­sca w re­gio­nie ku­jaw­sko-po­mor­skim, zaj­mu­ją­ce­go się przy­czy­no­wym le­cze­niem nie­płod­no­ści z wy­ko­rzy­sta­niem naprotechnologii.

„Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie po­dzię­ko­wać za oka­za­ne wspar­cie. Nasz sy­nek uro­dził się zdro­wy” – na­pi­sa­li szczę­śli­wi ro­dzi­ce „set­ne­go dziec­ka”. Do tej po­ry z dzia­łal­no­ści cen­trum sko­rzy­sta­ło kil­ka­set par. Więk­szo­ści z nich nie da­wa­no na­dziei na na­tu­ral­ne po­czę­cie, pro­po­nu­jąc czę­sto me­to­dę in-vitro.

Ce­lem dzia­łal­no­ści cen­trum jest wni­kli­we szu­ka­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści zdro­wot­nych. Po­nie­waż – jak pod­kre­śla­ją je­go za­ło­ży­ciel­ki – nie­płod­ność jest ob­ja­wem in­nych cho­rób a nie cho­ro­bą sa­mą w so­bie. „Dla­te­go też pa­ry z pro­ble­mem nie­płod­no­ści wy­ma­ga­ją in­ter­dy­scy­pli­nar­ne­go po­dej­ścia do za­bu­rzeń zdro­wot­nych i po­trze­bu­ją kom­plek­so­we­go wspar­cia” – do­da­ją Agniesz­ka Re­mus i Ca­ri­ne Stranz.

Cen­trum za­pew­nia pa­rze opie­kę ko­or­dy­na­to­ra pro­ce­su le­cze­nia nie­płod­no­ści, któ­ry to­wa­rzy­szy na każ­dym je­go eta­pie. Ofe­ro­wa­na wie­lo­spe­cja­li­stycz­na po­moc obej­mu­je na­ukę pro­wa­dze­nia ob­ser­wa­cji we­dług Mo­de­lu Cre­igh­ton, któ­ry jest pod­sta­wo­wym na­rzę­dziem dia­gno­stycz­nym w na­pro­tech­no­lo­gii, skie­ro­wa­nie do le­ka­rza na­pro­tech­no­lo­ga, po­ra­dę die­te­tycz­ną oraz psychologiczną.

Szcze­gó­ło­wa dia­gno­sty­ka płod­no­ści ko­bie­ty, a za­ra­zem męż­czy­zny po­zwa­la zi­den­ty­fi­ko­wać wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu or­ga­ni­zmu, któ­rych eli­mi­na­cja pro­wa­dzi do przy­wró­ce­nia peł­nej funk­cjo­nal­no­ści ukła­du roz­rod­cze­go. Przy­czy­no­we le­cze­nie nie­płod­no­ści obej­mu­je wie­dzę z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii czy bio­lo­gii ukła­du roz­rod­cze­go, im­mu­no­lo­gii, ga­stro­en­te­ro­lo­gii, uro­lo­gii, an­dro­lo­gii, aler­go­lo­gii, die­te­ty­ki i wie­lu in­nych dzie­dzin współ­cze­snej me­dy­cy­ny. W ra­zie po­trze­by sto­so­wa­ne są wy­so­ce spe­cja­li­stycz­ne pro­ce­du­ry z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii operacyjnej.

Mo­del Cre­igh­ton to ła­twa w na­uce i in­ter­pre­ta­cji me­to­da roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści, nie wy­ma­ga­ją­ca po­mia­ru tem­pe­ra­tu­ry cia­ła, sto­so­wa­na z po­wo­dze­niem przez wszyst­kie ko­bie­ty, na­wet bar­dzo ak­tyw­ne za­wo­do­wo czy pra­cu­ją­ce w try­bie zmianowym.

„Sza­cu­nek do ży­cia ludz­kie­go, a tak­że in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do pa­cjen­ta, zo­sta­ły w Cen­trum No­we Ży­cie po­sta­wio­ne na pierw­szym miej­scu” – do­da­ły Agniesz­ka Re­mus i Ca­ri­ne Stranz.

Cen­trum dzia­ła od kwiet­nia 2018 ro­ku. „Pa­trzy­my na mi­ja­ją­cy rok z wiel­ką wdzięcz­no­ścią i ra­do­ścią: za każ­dą spo­tka­ną ko­bie­tę, na­rze­czo­nych, mał­żeń­stwo; za każ­dy uśmiech, za­do­wo­le­nie użyt­kow­ni­ków Mo­de­lu Cre­igh­ton; za po­pra­wę sta­nu zdro­wia tych, któ­rych ota­cza­my tro­ską; za każ­de spo­tka­nie w Cen­trum No­we Ży­cie i w in­nych miej­scach, gdzie mó­wi­ły­śmy o tro­sce o płod­ność; a na­de wszyst­ko – za każ­de po­czę­te i na­ro­dzo­ne brzusz­kiem i ser­dusz­kiem No­we Ży­cie” – czy­ta­my na FB w po­ście pod­su­mo­wu­ją­cym 2022 rok. Wię­cej in­for­ma­cji na www.nowe-zycie.pl

Na­pro­tech­no­lo­gia po­wsta­ła w ode­zwie na en­cy­kli­kę św. Paw­ła VI. Jej twór­cą jest ame­ry­kań­ski le­karz pro­fe­sor Tho­mas Hil­gers, któ­ry otrzy­mał od św. Ja­na Paw­ła II bło­go­sła­wień­stwo oraz wie­lo­let­nie wspar­cie fi­nan­so­we dla roz­wi­ja­nia i roz­pro­pa­go­wa­nia swo­je­go dzieła.

Czę­sto le­ka­rze uka­zu­ją in vi­tro za naj­lep­szą i je­dy­ną me­to­dę na po­czę­cie dziec­ka, na­to­miast bar­dzo rzad­ko pro­po­nu­ją sku­tecz­niej­szą i zgod­ną z bio­etycz­ny­mi za­sa­da­mi na­pro­tech­no­lo­gię. War­to za­zna­czyć, że in vi­tro po­cią­ga za so­bą po­waż­ne kon­se­kwen­cje dla zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go dziec­ka, jak i mat­ki. Na­to­miast na­pro­tech­no­lo­gia oprócz usu­wa­nia skut­ków nie­płod­no­ści le­czy jej przyczyny.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj