Wręczenie Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego Carlowi Andersonowi

Wręczenie Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego Carlowi Andersonowi. Fot.: diecezja.pl

W czwar­tek, 17 li­sto­pa­da 2022 r. w ka­pli­cy Pa­ła­cu Ar­cy­bi­sku­pów Kra­kow­skich wrę­czo­na zo­sta­ła na­gro­da imie­nia Czci­god­ne­go Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Cie­siel­skie­go – Oj­ca Ro­dzi­ny. Otrzy­mał ją by­ły Naj­wyż­szy Ry­cerz Ry­ce­rzy Ko­lum­ba, Carl Anderson.

Ka­pi­tu­ła Na­gro­dy „Źró­dła” przy Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka już po raz dwu­dzie­sty siód­my wy­róż­ni­ła oso­bę, któ­ra w szcze­gól­ny spo­sób za­słu­ży­ła się w dzia­łal­no­ści na rzecz umac­nia­nia ro­dzi­ny. Na­gro­da zo­sta­ła wrę­czo­na pod­czas od­by­wa­ją­ce­go się w Kra­ko­wie II Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su dla Mał­żeń­stwa i Ro­dzi­ny „Mał­żeń­stwo wy­bór czy dar?”.

Pod­czas uro­czy­sto­ści prze­wod­ni­czą­cy ka­pi­tu­ły na­gro­dy, prof. Ja­nusz Ka­wec­ki zwró­cił uwa­gę, że Carl An­der­son jest jej pierw­szym za­gra­nicz­nym lau­re­atem. Carl An­der­son to 13. Naj­wyż­szy Ry­cerz w hi­sto­rii Ry­ce­rzy Ko­lum­ba, któ­ry prze­wo­dził Ry­ce­rzom w wie­lu cha­ry­ta­tyw­nych przed­się­wzię­ciach ukie­run­ko­wa­nych na po­moc ro­dzi­nom. Carl An­der­son był mia­no­wa­ny przez pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II i pa­pie­ża Be­ne­dyk­ta XVI na róż­ne sta­no­wi­ska w wie­lu wa­ty­kań­skich ko­mi­sjach. Peł­nił rów­nież funk­cje w róż­nych ko­mi­te­tach Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Sta­nów Zjednoczonych.

Dzię­ku­jąc za wy­róż­nie­nie, lau­re­at wy­ra­ził na­dzie­ję, że po­stę­pu­ją­cy pro­ces be­aty­fi­ka­cyj­ny Je­rze­go Cie­siel­skie­go spra­wi, że je­go syl­wet­ka bę­dzie wzo­rem do na­śla­do­wa­nia dla mał­żon­ków, du­chow­nych i świec­kich w Kościele.

Pod­kre­ślił, że dzie­dzic­two za­war­te w na­ucza­niu św. Ja­na Paw­ła II jest waż­ne dla dzi­siej­szej od­po­wie­dzi na fi­lo­zo­ficz­ne i kul­tu­ro­we wy­zwa­nia współ­cze­sno­ści. Przy­wo­łał wy­stą­pie­nie pa­pie­ża Po­la­ka w cza­sie je­go pierw­szej piel­grzym­ki do USA w 1979 r., gdy w Wa­szyng­to­nie mó­wił, że za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych ni­gdy nie mo­że zo­stać za­ak­cep­to­wa­ne. Te sło­wa wów­czas da­ły si­łę ru­cho­wi pro-li­fe w USA. Carl An­der­son za­zna­czył, że wy­rok Roe prze­ciw­ko Wa­de le­ga­li­zu­ją­cy abor­cję w USA nie zo­stał­by w tym ro­ku uchy­lo­ny przez Sąd Naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdy­by nie wpływ Ja­na Paw­ła II, ja­ki wy­warł na for­ma­cję mi­lio­nów ka­to­li­ków opo­wia­da­ją­cych się za ży­ciem w USA: „To po­win­no da­wać nam wiel­ką na­dzie­ję i po­ka­zy­wać, ja­ką dro­gą po­dą­żać w przy­szło­ści” – zakończył.

Me­tro­po­li­ta kra­kow­ski abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gro­dy im. Sł. B. Je­rze­go Cie­siel­skie­go, po­wie­dział: „Znaj­du­jąc się po tej stro­nie ży­cia głę­bo­ko wie­rzy­my, że oni – św. Jan Pa­weł II Wiel­ki i Słu­ga Bo­ży Je­rzy Cie­siel­ski – są ra­zem wy­sła­wia­jąc Bo­ga – daw­cę wszel­kie­go ży­cia. Pod­kre­ślił tak­że obo­wią­zek chrze­ści­jan da­wa­nia świa­dec­twa o świę­to­ści każ­de­go ży­cia i dzię­ko­wał wła­śnie za ta­kie świa­dec­two Car­lo­wi Andersonowi.

W ce­re­mo­nii wrę­cze­nia na­gro­dy przy Fran­cisz­kań­skiej 3 wzię­li udział tak­że wdo­wa po Słu­dze Bo­żym, Da­nu­ta Cie­siel­ska oraz Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Wręczenie Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego Carlowi Andersonowi 17.11.2022 r.

Na­gro­da im. Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Cie­siel­skie­go – Oj­ca Ro­dzi­ny jest przy­zna­wa­na przez Ka­pi­tu­łę usta­no­wio­ną przez Fun­da­cję „Źró­dło”. Po za­koń­cze­niu dzia­łal­no­ści Fun­da­cji, w 2021 r. tę ini­cja­ty­wę prze­ka­za­no Pol­skie­mu Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Słu­ga Bo­ży Je­rzy Cie­siel­ski (1929–1970) swo­im ży­ciem da­wał świa­dec­two mi­ło­ści Bo­ga i bliź­nich. Z je­go oso­bą wią­żą się trzy cha­rak­te­ry­stycz­ne okre­śle­nia: „oj­ciec ro­dzi­ny, in­ży­nier i na­uko­wiec, chrze­ści­ja­nin XX wie­ku”. Jan Pa­weł II, pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi świa­ta na­uki w ko­le­gia­cie św. An­ny w Kra­ko­wie (8 czerw­ca 1997 r.), po­wie­dział o nim: Po­słu­gę uczo­ne­go – po­słu­gę my­śle­nia – uczy­nił dro­gą do świętości.

 

JB
Źró­dło: diecezja.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj