Kalifornia legalizuje zabijanie dzieci

Kapitol w Sacramento. Fot.: wikimedia.org

Ka­li­for­nia ugrun­to­wa­ła swo­ją po­zy­cję jed­ne­go z naj­bar­dziej ra­dy­kal­nie pro­abor­cyj­nych sta­nów w Ame­ry­ce. Wy­bor­cy po­przez gło­so­wa­nie za­twier­dzi­li za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci aż do urodzenia.

Ka­li­for­nia zmie­ni sta­no­wą kon­sty­tu­cję, aby za­gwa­ran­to­wać pra­wo do abor­cji i an­ty­kon­cep­cji. Wy­bor­cy za­twier­dzi­li w gło­so­wa­niu po­praw­ki zna­ne ja­ko Pro­po­zy­cja 1. By­ła to bez­po­śred­nia od­po­wiedź na orze­cze­nie Są­du Naj­wyż­sze­go USA w spra­wie Roe prze­ciw­ko Wade.

Ga­vin New­som wy­dał po­nad 2 mi­lio­ny do­la­rów na re­kla­my za­chę­ca­ją­ce wy­bor­ców do gło­so­wa­nia nad Pro­po­zy­cją 1. Naj­więk­szym fun­da­to­rem kam­pa­nii by­ła jed­nak Fe­de­ra­cja In­dian z Gra­ton Ran­che­ria z da­ro­wi­zną w wy­so­ko­ści 5 mi­lio­nów dolarów.

„Dzi­siaj świę­tu­je­my wol­ność re­pro­duk­cyj­ną i to gło­śne, ja­sne prze­sła­nie, że abor­cja jest i na za­wsze bę­dzie chro­nio­na w Ka­li­for­nii” – po­wie­dział prze­wod­ni­czą­cy Se­na­tu Pro Tem To­ni At­kins (D‑San Die­go) pod­czas wy­da­rze­nia w Sa­cra­men­to. „Hi­sto­ria po­ka­za­ła nam, że pra­wa czło­wie­ka mu­szą być za­pi­sa­ne w na­szej kon­sty­tu­cji, aby żad­na eks­tre­mi­stycz­na wła­dza nie mo­gła ich na­ru­szać”- dodał.

Czo­ło­wi orę­dow­ni­cy obro­ny ży­cia i Ko­ściół ka­to­lic­ki są prze­ciw­ko tej pro­po­zy­cji. Bi­skup San Jo­se Oscar Can­tú, prze­wod­ni­czą­cy Ka­li­for­nij­skiej Kon­fe­ren­cji Ka­to­lic­kiej, po­wie­dział, że pro­po­no­wa­na sta­no­wa po­praw­ka kon­sty­tu­cyj­na jest zła dla ko­biet i dzieci.

„Przy­wód­cy po­li­tycz­ni Ka­li­for­nii ja­sno po­wie­dzie­li, że prio­ry­te­tem pań­stwa jest uła­twie­nie za­koń­cze­nia cią­ży, ale trud­ne i kosz­tow­ne utrzy­ma­nie cią­ży. Ko­bie­ty, dzie­ci i ro­dzi­ny za­słu­gu­ją na coś lep­sze­go”- na­pi­sał Can­tú, do któ­re­go do­łą­czy­li bi­skup Oran­ge Ke­vin Vann i bi­skup po­moc­ni­czy Ti­mo­thy Freyer.

Usta­wo­daw­cy, któ­rzy opo­wie­dzie­li się za po­praw­ką, nie spre­cy­zo­wa­li do­kład­nie, co ona ro­bi. Son­da­że po­ka­zu­ją, że wy­bor­cy z Ka­li­for­nii po­pie­ra­ją po­praw­kę, ale w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze sprze­ci­wia­ją się tak­że póź­nym abor­cjom, na któ­re po­praw­ka zezwala.

Trze­ba pod­kre­ślić, że trwa­ją pra­ce nad roz­sze­rze­niem usług wspar­cia dla ro­dzin i ma­tek bę­dą­cych w cią­ży, po­przez no­wą kam­pa­nię o na­zwie We­re Born Ready.

„Sta­raj­my się stwo­rzyć świat, któ­ry bę­dzie pie­lę­gno­wał każ­de ludz­kie ży­cie i iden­ty­fi­ko­wał praw­dzi­we roz­wią­za­nia pro­ble­mów, z ja­ki­mi bo­ry­ka­ją się ko­bie­ty w cza­sie cią­ży – aby żad­na ko­bie­ta nie czu­ła, że ​​jej je­dy­nym wy­bo­rem jest abor­cja” – za­ape­lo­wa­li bi­sku­pi. Ka­li­for­nia ma naj­więk­szą licz­bę pla­có­wek abor­cyj­nych w kraju-168.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj