18 edycji, ponad 26 tysięcy prac, uratowane dziecko

Cel | Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach.

Konkurs, który uratował dziecko | Nastolatki z Żelechowa nakręciły film konkursowy pt. Wzór. Jego bohaterami są skłóceni małżonkowie. Mąż jest żołnierzem i wyjeżdża na misję pokojową, zanim zdąży się dowiedzieć, ze jego żona jest w ciąży. Kilka tygodni później kobieta odkrywa, ze choruje na białaczkę i musi wybierać, która walka będzie priorytetowa – o nią czy o dziecko. Po tym jak film nastolatków trafił do internetu, odezwała się do nich pewna mama z Białegostoku. Powiedziała, ze dzięki niemu nie zdecydowała się na aborcje.

Tematyka | Wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” czy eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja.

Formy | Ołówek, pastele, akwarele, farby olejne, wydzieranki, wyklejanki, prace przestrzenne, strony internetowe, prezentacje multimedialne, filmy, teksty piosenek, teledyski, gry komputerowe… Wszystko pro-life!

Patron – bł. ks. Jerzy Popiełuszko | Nazywany „obrońcą kołyski”. Mówił, że „Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa”. Pomagał finansowo i organizacyjnie samotnym matkom i młodym dziewczynom w ciąży. Przygotowywał paczki żywnościowe i wyprawki niemowlęce, rozdawał lekarstwa. Był duszpasterzem służby zdrowia.

Terminy | Na prace konkursowe czekamy do 10 lutego 2023 r. Laureatów i osoby wyróżnione zaprosimy na uroczystą galę, gdzie pod koniec marca ogłosimy zwycięzców i wręczymy nagrody. Zwycięzcy zaprezentują swoje prace, spotkają się z artystami i poznają z innymi młodymi obrońcami życia człowieka. 

TRZY GRUPY WIEKOWE:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 7-8
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TRZY KATEGORIE ARTYSTYCZNE:

LITERACKA:

wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna...

PLASTYCZNA:

plakat, grafika, malarstwo,
montaż, gablota szkolna
i parafialna...

MULTIMEDIALNA:

strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny...

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAGRODY RZECZOWE:
SPRZĘT ELEKTRONICZNY, GRY PLANSZOWE, KSIĄŻKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NAGRODY PIENIĘŻNE:
I MIEJSCE – 2000 ZŁ, II MIEJSCE – 1500 ZŁ, III MIEJSCE – 1000 ZŁ
W KAŻDEJ KATEGORII

Chcesz wziąć udział w konkursie? Zapraszamy!

 • Przeczytaj regulamin.
 • Przygotuj pracę konkursową (literacką, plastyczną albo multimedialną).
 • Zarejestruj pracę elektronicznie, używając formularza dostępnego poniżej.
 • Wydrukuj formularz będący potwierdzeniem elektronicznej rejestracji, który otrzymasz mailem.
 • Podpisz formularz i poproś o podpis rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) następnie wyślij go pocztą lub kurierem do naszego biura.
 • Jeśli przygotowałaś/eś pracę plastyczną, wyślij ją razem z formularzem na adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków. Prace literackie i multimedialne wgraj na serwer podczas rejestracji elektronicznej.
 • Ostateczny termin nadsyłania prac: 10 lutego 2023 r. 
 • Sprawdź, czy wygrałaś/eś! Ogłoszenie wyników na www.pro-life.pl i Facebooku 28 lutego 2023 r.
 • Przyjedź do Częstochowy na Galę Finałową 18 marca 2023 r.

Regulamin XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży
o Nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
„Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

§ 1. Cele konkursu

 1. Rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na wartość życia człowieka poprzez promowanie tematyki pro-life.
 2. Zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i ujawniania swoich talentów plastycznych, dziennikarskich, literackich, filmowych.
 3. Kształtowanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności prezentowania otaczającego świata.

§ 2. Organizator konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie, zwane dalej Organizatorem.
 2. Adres Organizatora: ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków.
 3. Do spraw związanych z Konkursem Organizator udostępnia numer telefonu 12 421 08 43 (biuro Organizatora) oraz adres e-mail: konkurs@pro-life.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i rozstrzygania spraw niezawartych w Regulaminie. Ewentualne zmiany będą publikowane pod adresem internetowym: konkurs.pro-life.pl

§ 3. Autor pracy/Uczestnik konkursu

 1. Autorem pracy/Uczestnikiem konkursu jest osoba spełniająca kryteria wiekowe (dla poszczególnych kategorii), która zgłosiła i nadesłała pracę konkursową będącą wynikiem jej samodzielnej (lub zbiorowej w przypadku prac zbiorowych) pracy twórczej.

§ 4. Opiekun pracy

 1. Opiekunem pracy może być nauczyciel, katecheta, wychowawca lub, w szczególnych przypadkach, inna osoba pełnoletnia (np. rodzic) sprawująca opiekę nad Uczestnikiem konkursu w trakcie tworzenia pracy i zbierania do niej wiadomości, materiałów.

§ 5. Opiekun prawny

 1. Opiekunem prawnym jest osoba, która sprawuje opiekę i ochronę nad interesami osobistymi oraz majątkowymi dziecka; jest jego przedstawicielem ustawowym (podejmuje czynności prawne w jego imieniu).

§ 6. Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z całej Polski i zostanie rozstrzygnięty w trzech przedziałach wiekowych:
  1. uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
  2. uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych,
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół policealnych.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej w każdym z trzech wymienionych przedziałów wiekowych. Każda praca może być przypisana tylko i wyłącznie do jednej z powyższych kategorii.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz on-line na stronie internetowej Organizatora Konkursu: konkurs.pro-life.pl. Po kliknięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie na konkurs”, Uczestnik Konkursu (Autor Pracy) otrzyma na podany w formularzu adres e-mail plik PDF z wypełnionym formularzem zgłoszenia. Otrzymany plik PDF (formularz zgłoszenia) należy wydrukować, a po podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, Rodzica lub Opiekuna Prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Opiekuna Pracy, należy przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Organizatora. Dotyczy to także prac wysyłanych elektronicznie. W przypadku prac wysyłanych fizycznie, formularz zgłoszeniowy należy przesłać w przesyłce razem z pracą. Brak prawidłowo wypełnionego formularza uniemożliwi Organizatorowi zakwalifikowanie pracy do oceny oraz wysyłanie dyplomu.
 4. Uczestnicy Konkursu, którzy chcieliby, aby ich udział w Konkursie był punktowany jako osiągnięcie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich, powinni zgłosić pracę za pośrednictwem szkolnego opiekuna konkursu. Lista wojewódzkich kuratoriów oświaty, które uwzględniają udział w Konkursie „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” przy rekrutacji do szkół średnich jest opublikowana na stronie Organizatora Konkursu: konkurs.pro-life.pl. Ze szczegółowymi zasadami punktacji należy zapoznać się na stronie internetowej danego kuratorium.
 5. Prace literackie i multimedialne o objętości do 512 MB przyjmowane są wyłącznie on-line za pośrednictwem formularza na stronie internetowej konkursu: konkurs.pro-life.pl w formie elektronicznej, w formatach: pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, odp, jpg, gif, tif, mpg, mp4, mov, mp3, wav (prace mogą być skompresowane w formie zip lub rar). W przypadku plików o większej objętość niż 512 MB, np. dłuższych filmów, należy zapisać je na płycie DVD lub pendrivie, a następnie przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Organizatora wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia otrzymanym na podany przy rejestracji adres e-mail.
 6. Prace z kategorii literackiej muszą spełniać następujące kryteria:
  1. przykładowa forma pracy: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż i inne gatunki literackie i dziennikarskie
  2. prace literackie należy przesyłać do Organizatora wyłącznie on-line w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej konkursu: konkurs.pro-life.pl, w postaci pliku o objętości do 512 MB w formacie pdf (plik może byś skompresowany do formatu zip lub rar);
  3. praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem Autora Pracy oraz tytułem pracy wewnątrz pliku (lewy górny róg pierwszej strony pracy);
  4. wydrukowany formularz zgłoszenia po podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, Rodzica lub Opiekuna Prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Opiekuna Pracy, należy przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Organizatora.
 7. Prace z kategorii plastycznej muszą spełniać następujące kryteria:
  1. przykładowa forma pracy: plakat, grafika, obraz, fotografia, kolaż, rzeźba, gablota szkolna czy parafialna,
  2. technika prac dowolna,
  3. dopuszczalny maksymalny format prac – A0,
  4. prace plastyczne należy przesyłać na adres Organizatora Konkursu wyłącznie w postaci fizycznej pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków) z dopiskiem „Konkurs”,
  5. wydrukowany formularz zgłoszenia ze strony internetowej konkursu: konkurs.pro-life.pl po podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, Rodzica lub Opiekuna Prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Opiekuna Pracy, należy przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Organizatora wraz z pracą.
 8. Prace z kategorii multimedialnej muszą spełniać następujące kryteria:
  1. przykładowa forma pracy: strona internetowa, film, program radiowy, komputerowy program multimedialny, prezentacja, wideoklip,
  2. prace multimedialne w postaci pliku o objętości do 512 MB należy przesyłać do Organizatora on-line w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej konkursu: konkurs.pro-life.pl. Dopuszczalny format plików to: pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, odp, jpg, gif, tif, mpg, mp4, mov, mp3 lub wav (prace mogą być skompresowane w formie zip lub rar). W przypadku plików o większej objętość niż 512 MB, np. dłuższych filmów, należy przesłać je pocztą na płycie DVD lub pendrivie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia, którego drugą stronę wraz z imieniem i nazwiskiem Autora Pracy oraz tytułem pracy należy wyciąć i dołączyć do przesyłki z nośnikiem,
  3. praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem Autora Pracy oraz Tytułem Pracy w sposób jednoznacznie umożliwiającym jej identyfikację,
  4. wydrukowany formularz zgłoszenia po podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, Rodzica lub Opiekuna Prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Opiekuna Pracy, należy przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Organizatora. Dotyczy to także prac wysyłanych elektronicznie.
 9. Termin nadsyłania prac przesyłanych elektronicznie lub fizycznie mija 10 lutego 2023 r. Brana jest pod uwagę data nadania przesyłki. Prace nadesłane po wskazanym terminie nie będą poddane ocenie konkursowej.
 10. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać na wszystkie trzy kategorie w swoim przedziale wiekowym dowolną liczbę prac z zastrzeżeniem, że w każdej kategorii może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 11. Do każdej pracy należy wygenerować i przesłać osobny formularz zgłoszeniowy.
 12. Organizator dopuszcza do konkursu wyłącznie prace zawierające poprawnie wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy oraz jego wydruk ze wszystkimi wymaganymi podpisami przesłany na adres Organizatora.
 13. W przypadku prac zbiorowych, każdy Współautor jest zobowiązany do dołączenia do pracy osobnego formularza zgłoszeniowego.
 14. W przypadku prac zbiorowych wszyscy autorzy powinni należeć do tej samej kategorii wiekowej. W innych przypadkach, gdy praca ma wielu autorów, którzy należą do różnych kategorii wiekowych, zgłoszona praca przypisywana jest do kategorii wiekowej najstarszego uczestnika.
 15. W Konkursie mogą także brać udział prace już publikowane, lecz nie wcześniej niż przed 1 września 2021 roku.

§ 7. Laureaci i Wyróżnieni

 1. Laureatem konkursu jest osoba, która decyzją Komisji konkursowej zajęła pierwsze, drugie bądź trzecie miejsce w jednej z kategorii, w odpowiednim przedziale wiekowym.
 2. Wyróżnionym w konkursie jest osoba, która decyzją Komisji konkursowej otrzymała wyróżnienie w jednej z kategorii, w odpowiednim przedziale wiekowym.

§ 8. Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
  1. pozytywne podejście do tematu obrony życia człowieka,
  2. jakość wykonania,
  3. oryginalność,
  4. stopień trudności wykonania adekwatny do wieku autora,
  5. kompozycja,
  6. walory artystyczne.
 4. Komisja oceniać będzie wyłącznie prace odnoszące się wyłącznie do ochrony życia człowieka.
 5. Nadsyłane prace powinny mieć pozytywny przekaz i nie powinny zawierać żadnych drastycznych zdjęć, obrazów ani opisów. Prace zawierające drastyczne zdjęcia, obrazy czy opisy będą odrzucane przez Komisję Konkursową.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 7. Komisja nie będzie oceniać prac niespełniających wszystkich warunków zawartych w regulaminie np. niezawierających poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

§ 9. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Alfabetyczna lista laureatów i wyróżnionych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora konkurs.pro-life.pl i na fanpage’u Organizatora na Facebooku 28 lutego 2023 r.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas Gali Finałowej Konkursu, która odbędzie się 18 marca 2023 r. na Jasnej Górze. W szczególnych przypadkach miejsce i termin Gali Finałowej mogę ulec zmianie. O ewentualnej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej www.pro-life.pl oraz na swoim fanpage’u na Facebooku.
 3. Laureaci mają obowiązek poinformować Organizatora o swoim udziale w gali wręczania nagród telefonicznie: 12 421-08-43 lub e-mailem: biuro@pro-life.pl z tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 10. Nagrody główne i dodatkowe

 1. Organizator przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z trzech kategorii w każdym z trzech przedziałów wiekowych, chyba że nie będzie podstaw do przyznania któregoś z miejsc.
 2. Organizator ma prawo przyznać dowolną liczbę wyróżnień.
 3. W przypadku zgłaszania prac posiadających więcej niż jednego Autora (Prace zbiorowe) należy zaznaczyć w Formularzu konkursowym osobę, która w razie przyznania nagrody bądź wyróżnienia otrzyma nagrodę/wyróżnienie. Pozostali współautorzy otrzymają dyplomy.
 4. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii dla uczniów szkół podstawowych przewidziano nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny, gry planszowe i książki. Za zajęcie miejsc I, II i III w każdej z kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziano nagrody pieniężne: miejsce I – 2000 zł, miejsce II – 1500 zł i miejsce III – 1000 zł. Ponadto laureaci otrzymają dyplomy.
 5. Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life.
 6. Do 30 maja 2023 r. Opiekunowie prac otrzymają listownie podziękowanie.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu akceptuje jego Regulamin.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkurs.pro-life.pl i w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin, oświadcza, że praca konkursowa jest wynikiem jego samodzielnej pracy twórczej i przysługują mu do niej wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw, odpowiada Uczestnik Konkursu lub jego Rodzic/Opiekun Prawny.
 4. W przypadku uzasadnionego wykorzystania w pracy przez Uczestnika Konkursu treści (tekstów, utworów muzycznych lub ich fragmentów, zdjęć, obrazów itd.) nie będących jego autorstwa, należy podać autora i źródło pochodzenia wykorzystanych treści.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojej pracy w publikacjach informacyjnych i edukacyjnych wydawanych przez Organizatora (drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w internecie) oraz wyświetlanie jej i emisję telewizyjną. W przypadku chęci wykorzystania prac przez inne organizacje i media (np. sponsorzy i patroni Konkursu) jest to możliwe za dodatkową zgodą Uczestnika Konkursu lub/i Rodzica/Opiekuna prawnego.
 6. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, wydania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania.
 7. Opiekun Pracy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania.
 8. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Organizator Konkursu – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) Organizator Konkursu informuje, że gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której treść dostępna jest pod adresem internetowym: pro-life.pl/klauzula.
 9. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu mogą zostać podane publicznie oraz zostać opublikowane na stronie internetowej oraz na fanpage’u Organizatora na Facebooku w celu przedstawienia listy laureatów konkursu lub prezentacji prac konkursowych.
 10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 11. Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoje prace konkursowe za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poświadczoną podpisem na formularzu zgłoszeniowym. Rodzice lub Opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika Konkursu oświadczają, że nadesłana praca konkursowa jest wynikiem jego samodzielnej pracy twórczej i przysługują mu do niej wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika Konkursu.
 12. Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację jego pracy w publikacjach informacyjnych i edukacyjnych wydawanych przez Organizatora (drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w internecie) oraz wyświetlanie jej i emisję telewizyjną. W przypadku chęci wykorzystania prac przez inne organizacje i media (np. sponsorzy i patroni Konkursu) jest to możliwe za dodatkową zgodą Uczestnika Konkursu lub/i Rodzica/Opiekuna prawnego.
 13. Rodzice lub Opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania.
 14. Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności statutowej Organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych własnych i autora oraz na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach osobowe zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której treść dostępna jest pod adresem internetowym: pro-life.pl/klauzula.

Kraków, 5 października 2022 r.

Do pobrania plik PDF: Regulamin konkursu

Arkusz zgłoszeniowy na XIX konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Do pobrania [pliki PDF]:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Kategoria literacka (kliknij)

Kategoria plastyczna:

Kategoria multimedialna (rozwiń playlistę):

Uwaga! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpisów na świadectwach osiągnięć laureatów Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” w kategorii szkół podstawowych informujemy, iż:

 • wpis osiągnięcia dotyczy tylko laureata konkursu,
 • laureatami w rozumieniu regulaminu są osoby, które zajęły miejsca pierwsze, drugie i trzecie w poszczególnych kategoriach artystycznych,
 • na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wpisuje się osiągnięcia ucznia w okresie bycia w szkole. Przykładowo, jeśli uczeń zostanie laureatem konkursu w kl. 7 lub niższej, to to osiągnięcie powinno mu zostać wpisane także na świadectwie ukończenia szkoły,
 • zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe, wojewódzki kurator oświaty corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach (przez zawody rozumie się: różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa).

Laureaci poprzednich edycji konkursu: