VII ogólnopolski konkurs akademicki na prace magisterskie i licencjackie „Życie i godność” 2022

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza VII ogólnopolski konkurs na prace magisterskie i licencjackie pod hasłem „Życie i godność”. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży akademickiej do zainteresowania się zagadnieniami związanymi z promocją życia jako wartości o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla egzystencji poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw. Wyrazem tego zainteresowania byłoby podejmowanie przez studentów badań dotyczących tej kwestii, ujmowanych z perspektywy studiowanej przez nich dyscypliny, a jednocześnie stanowiących podstawę do przygotowania i obrony pracy dyplomowej. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2020–2022, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień:

 • życie ludzkie jako wartość,
 • motywy i formy afirmacji ludzkiego życia na różnych jego etapach i w różnych sytuacjach życiowych,
 • prezentacja i ocena projektów, programów oraz praktyk wspierających ludzkie życie i rodzinę lub zagrażających tym wartościom.

Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:

Prace magisterskie – I miejsce 3000 zł; II miejsce – 2500 zł; III miejsce – 2000 zł

Prace licencjackie – I miejsce -2000 zł; II miejsce – 1500 zł; III miejsce – 1000 zł

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 października 2022 roku na adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31-124 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs akademicki”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Wojciech Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Do pobrania pliki (PDF):
Plakat VII ogólnopolskiego konkursu akademickiego „Życie i godność” 2022

Regulamin VII ogólnopolskiego konkursu akademickiego „Życie i godność” 2022

Patronat honorowy:

Wyniki poprzednich edycji konkursu akademickiego:

Laureaci  Konkursu akademickiego 2020 „Życie i godność” na prace magisterskie i licencjackie

W kategorii prac licencjackich wyróżnienie zdobyła Zuzanna Kopczyńska, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku położnictwo, za pracę pt. „Poród domowy versus poród szpitalny – studium przypadku”.

Laureatką trzeciego miejsca została Joanna Jędrzejewska, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku położnictwo, za pracę pt. „Opieka paliatywna nad rodziną i noworodkiem w stanie terminalnym”.

Drugie miejsce przypadło Anecie Stachnik, absolwentce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo, za pracę pt. „Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rdzeniowym zanikiem mięśni typu I – studium przypadku”.

Pierwszą nagrodę komisja konkursowa przyznała Marii Rozenbajger, absolwentce Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku położnictwo, za pracę pt. „Zastosowanie NaProTECHNOLOGY w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności małżeńskiej – analiza przypadku”.

W kategorii prac magisterskich przyznano dwa wyróżnienia:

Klaudia Bujak, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo, za pracę pt. „Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia. Studium prawnoporównawcze” oraz Weronika Wojtyła-Białecka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku teologia, za pracę pt. „Prawo do sprzeciwu sumienia na przykładzie sprawy profesora Chazana”.

Trzecią nagrodę otrzymała Paulina Zduniak, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku nauki o rodzinie, za pracę pt. „Zależności między antykoncepcją a aborcją w świetle wybranej literatury”.

Drugą nagrodę zdobyła Dominika Łukasik, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku nauki o rodzinie, za pracę pt. „Potrzeby rodzin oczekujących narodzin dziecka z zespołem Downa a wsparcie, które otrzymują – na podstawie badań własnych”.

Laureatką pierwszego miejsca została Natalia Trzeciak, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku położnictwo, autorka pracy pt. „Sposób przekazywania niepomyślnej diagnozy w opinii matek dzieci dotkniętych ciężką chorobą rozpoznaną prenatalnie”.

Do przeczytania: skrót pracy magisterskiej p. Natalii Trzeciak – laureatki I nagrody

W Krakowie 23 lutego 2019 r. po raz trzeci rozdano nagrody w ogólnopolskim konkursie akademickim na prace magisterskie i licencjackie dotyczące problematyki pro-life.

– Byliście gotowi do obrony swojego stanowiska przed środowiskiem akademickim, rodziną, znajomymi, co niejednokrotnie mogło się wiązać z ostracyzmem społecznym – zwrócił się do laureatów konkursu Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. – Uważam, że to akt odwagi i prawdziwej dojrzałości. Cieszę się, że pisząc prace, daliście przykład miłości do drugiego człowieka, którego nie znacie. To wspaniale świadectwo, za które bardzo dziękuję – dodał.

Wyrazy uznania dla laureatów konkursu wyraziła też Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. – Jeśli młody człowiek podejmuje trud, aby napisać pracę z zakresu problematyki pro-life, to dokonanie takiego a nie innego wyboru musi być efektem przemyśleń: „Czy stać mnie na to, by w tak młodym wieku podjąć decyzję, kim naprawdę będę? Czy stać mnie na to, by nieść świadectwo prawdy przez całe swoje życie?” Jestem zachwycona, że wybraliście taką drogę – powiedziała Barbara Nowak. – Mam 36-letni staż pracy. Przez większość tego czasu pracowałam w szkole, teraz pełnię funkcję kuratora oświaty. Z tej dość długiej już perspektywy mogę państwu powiedzieć, że jeśli kiedykolwiek będziecie mieć wątpliwości, czy warto dbać o dobro dziecka, to warto wtedy pamiętać, że nie żyjemy tylko dla siebie, ale właśnie dla drugiego człowieka. Jeśli widzę nadzieję dla Polski, to widzę ją w państwu. I bardzo za to dziękuję – dodała.

Prace Komisji Konkursowej, której przewodniczącym był prof. Franciszek Adamski, podsumowała socjolog dr Krystyna Kluzowa. – We wszystkich trzech edycjach nadesłano 60 prac, w tegorocznej edycji – 17. Nasz konkurs jest więc kameralny, co wynika m.in. z tego, że nie wszyscy promotorzy chętnie akceptują tematy pro-life swoich dyplomantów – przyznała dr Krystyna Kluz. – Jedni uczestnicy poruszali prawne aspekty problematyki pro-life, inni skupiali się na zagadnieniach biologiczno-medycznych, społecznych czy też antropologicznych i etycznych. Wiele prac miało charakter interdyscyplinarny – omówiła. Zgłoszenia konkursowe napłynęły m.in. z uczelni w Katowicach, Toruniu, Opolu, Szczecinie czy Krakowie, a autorzy byli absolwentami m.in. takich kierunków jak filozofia, nauki o rodzinie, prawo, położnictwo, lingwistyka stosowana czy socjologia.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie zostali: mgr Anna Kubacka i mgr Wiesław Prostko (ex aequo I miejsce), Wioleta Waloszczyk (II miejsce), Krzysztof Sądecki (III miejsce) oraz Krzysztof Reszka (wyróżnienie). Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody w kategorii prac licencjackich. Otrzymały je Adriana Poryszewska (II miejsce) oraz Izabela Flaga (III miejsce). Tematyka nagrodzonych prac była bardzo różnorodna m.in. status dziecka poczętego w prawie rzymskim, stan prawnej ochrony nienarodzonego dziecka we wszystkich krajach Unii Europejskiej, opieka nad kobietą ciężarną w hospicjum perinatalnym po stwierdzeniu wady letalnej dziecka, rola i zadania położnej jako członka zespołu Hospicyjnej Opieki Perinatalnej, nowe media w służbie integracji osób niepełnosprawnych oraz problem jakości życia w dyskusji nad dopuszczalnością aborcji. Laureaci zaprezentowali swoje wnioski badawcze.

Szczególnymi gośćmi podczas rozdania nagród byli Teresa Król oraz dr n. med. Rafał Michalik. Teresa Król, wieloletni redaktor miesięcznika Wychowawca, jest autorką polskiego modelu edukacji seksualnej typu A, która wychowuje młodzież do wierności małżeńskiej. To dzięki jej programowi wychowawczemu mamy dziś na tle Europy bardzo dobre wyniki w zakresie wychowania młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa m.in. bardzo niskie wskaźniki ciąż u małoletnich, niską zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową wśród młodzieży czy też stosunkowo późny (na tle innych krajów europejskich) średni wiek inicjacji seksualnej. Z kolei dr n. med. Rafał to współzałożyciel Fundacji Pro Humana Vita. Jeszcze w czasie PRL-u wydał i podpisał swoim imieniem i nazwiskiem broszurę „Ocal życie bezbronnemu”, informującą o ochronie dzieci przed narodzeniem. W tamtych czasach był to czyn bohaterski, za który spotkały go pomówienia i szykany.

Organizatorem akademickiego konkursu pro-life jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez zmarłego 3 maja 2018 r. dr. inż. Antoniego Ziębę, jego założyciela i wieloletniego prezesa. Misją PSOŻC jest edukacja pro-life oraz pomoc charytatywna. W ramach tej pierwszej Stowarzyszenie wydaje broszury, książki i filmy pro-life, organizuje konferencje popularno-naukowe, konkursy, wystawy pokazujące piękno życia od poczęcia. Sięga po przekaz pozytywny, afirmujący życie. PSOŻC koordynuje też dwa programy pomocowe: Fundusz Wsparcia Rodziny (to pomoc dla samotnych mam i rodzin spodziewających się narodzin dziecka i będących w trudnej sytuacji finansowej) oraz Fundusz Dziecka Chorego (to wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci). Więcej na www.pro-life.pl.

Marcin Nowak
Koordynator ds. wolontariatu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Recenzje prac laureatów „Konkursu akademickiego 2018”

Prace magisterskie

I nagroda (ex aequo) – Anna Kubacka i Wiesław Prostko

Anna Kubacka – Prawo rzymskie i kultura etyczna starożytnych wobec dziecka poczętego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: Prawo, promotor: prof. dr hab. Andrzej Sokala

Do przeczytania: skrót nagrodzonej pracy p. Anny Kubackiej.

Autorka podjęła temat niełatwy ze względu fragmentaryczność źródeł oraz niejednorodność ich interpretacji, dostrzegalną w opiniach prezentowanych przez dotychczasowych badaczy zagadnienia. Praca stanowi udane opracowanie tytułowego tematu. Autorka umiejętnie wykorzystała bogatą literaturę przedmiotu i dobrze poradziła sobie z tekstami oryginalnymi. Jasny układ, konsekwentna realizacja wytyczonego celu oraz umiejętność formułowania wniosków popartych klarownie przedstawianymi argumentami, bardzo dobrze świadczą o jej przygotowaniu badawczym. Warto także dodać, że praca napisana jest dobrą polszczyzną, co przy dzisiejszej niskiej, niestety, kulturze języka, stanowi szczególnie pozytywny wyróżnik.

Wiesław ProstkoPolityka ochrony życia dzieci przed narodzeniem w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, kierunek: Administracja i polityka publiczna, promotor: prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Do przeczytania: skrót nagrodzonej pracy p. Wiesława Prostki.

Dotychczasowy brak na polskim rynku wydawniczym opracowań komparatystycznych, traktujących o politykach ochrony życia przed narodzeniem w różnych państwach należących do Unii Europejskiej sprawia, że prezentowana praca, w której Autor przedstawił sytuację w tym zakresie we wszystkich państwach członkowskich tej wspólnoty, stanowi opracowanie o charakterze nowatorskim. Na szczególne podkreślenie zasługuje ukazanie w niej mechanizmów propagandowych i oddziaływań organizacyjno-finansowych wpływających na kształtowanie opcji proaborcyjnej w analizowanych krajach, jak również przedstawienie tak wychowawczej, jak i deprawacyjnej roli prawa w dokonywaniu moralnych wyborów przez obywateli – zwłaszcza w odniesieniu do poczętego życia. Szerokie i umiejętne wykorzystanie literatury przedmiotu, w tym obcojęzycznej, bardzo dobrze świadczy o wysokich kwalifikacjach badawczych Autora.

II nagroda

Wioleta Waloszczyk – Prawno-moralne aspekty ciąży wysokiego ryzyka, Uniwersytet Śląski, kierunek: Nauki o rodzinie, promotor: dr hab., prof. UŚ Antoni Bartoszek

Choć zasadniczą część nagrodzonej pracy stanowiły rozważania skoncentrowane wokół zagadnień prawno-moralnych dotyczących ciąży wysokiego ryzyka, trzeba z naciskiem podkreślić, że Autorka ukazała je w znacznie szerszym kontekście, poddając analizie także medyczne, społeczne i psychologiczne aspekty obarczonej ryzykiem ciąży. To szerokie ujęcie problemu stanowi istotny walor pracy i pozwala potraktować ją jako studium o charakterze interdyscyplinarnym, którego lektura wzbogaca wiedzę czytelnika, a przejrzysty sposób prezentacji poruszanych kwestii sprawia,że dysertację tę czyta się z zainteresowaniem.

III nagroda

Krzysztof Sądecki – Problem jakości życia w dyskusji nad dopuszczalnością aborcji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: Filozofia, promotor: prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Praca dotyczy zagadnienia dopuszczalności aborcji ze względów eugenicznych, często podejmowanego w dyskursie publicznym i stanowiącego przedmiot ostrych polemik, w których argumenty emocjonalne przyćmiewają lub niekiedy nawet zastępują wymagające spokojnej analizy argumenty racjonalne. Zasadniczym problemem postawionym w pracy uczynił Autor dyskusję nad argumentem dotyczącym jakości życia, który jest często eksponowany przez zwolenników aborcji eugenicznej. Po przedstawieniu kategorii jakości życia jako podstawy jego wartościowania oraz wynikających z niej argumentów za przerywaniem ciąży, podjął polemikę ze zwolennikami aborcji eugenicznej, skupiając uwagę na dwóch kwestiach: normatywnym statusie poczętego życia oraz dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Konsekwentnie odrzucając argumenty eugeniczne, jednoznacznie opowiedział się za ochroną poczętego życia.

Wyróżnienie

Krzysztof Reszka – Nowe media w służbie integracji i motywacji osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński i o. dr Michał Legan

Autor poświęcił swą pracę osobom niepełnosprawnym, których status społeczny, mimo dokonujących się pozytywnych zmian w tej dziedzinie, ciągle jeszcze nie dorównuje pozycji osób pełnosprawnych. Bazując na licznych i dobrze dobranych źródłach, ukazał rolę, jaką w pokonywaniu przez nie barier komunikacyjnych, aktywizacji zawodowej, a także w promowaniu ich własnej twórczości odgrywają wybrane nowe media, a mianowicie portal społecznościowy Facebook, serwis YouTube oraz internetowa encyklopedia Wikipedia. W napisanej z pasją pracy w wykazał, że wbrew potocznej opinii, osoby niepełnosprawne często przewyższają swoimi kwalifikacjami i walorami tych, którzy potrafią jedynie obdarzać je współczuciem.

Prace licencjackie

II nagroda

Adriana Poryszewska – Niepomyślna diagnoza prenatalna – rola i zadania położnej jako członka zespołu Hospicyjnej Opieki Perinatalnej – studium przypadku, Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierunek: Położnictwo, promotor: mgr Małgorzata Stefaniak

Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób personel położniczy może pomóc rodzicom nienarodzonego dziecka w sytuacji definitywności negatywnej diagnozy prenatalnej i na czym ma polegać ich przygotowanie do narodzin dziecka z choroba lub wadą wrodzoną. Odpowiedź ta została ukazana na kanwie analizy konkretnego przypadku, dotyczącego ciężarnej matki dziecka z poważną wadą serca. Analiza obejmowała nie tylko prezentację sytuacji w wymiarze czysto medycznym, ale także wypowiedzi matki dziecka i położnej z hospicjum perinatalnego, uzyskane podczas przeprowadzonych z nimi wywiadów. Zagadnienia poruszone w tych wywiadach przyczyniły się do wzbogacenia pracy o cenny dla poruszanej problematyki aspekt humanistyczny.

III nagroda

Izabela Flaga – Opieka nad ciężarną w hospicjum perinatalnym po stwierdzeniu wady letalnej płodu – studium przypadku, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, kierunek: Położnictwo, promotor: dr. n. o zdr. Anna Mierzwa

Walorem pracy jest holistyczne ujęcie problemu w wymiarze podmiotowym, wyrażające się w uwzględnieniu nie tylko sytuacji i przeżyć ciężarnej matki dziecka obarczonego wadą letalną, ale także i jego ojca oraz skupieniu uwagi na zadaniach personelu hospicjum perinatalnego. Autorka przedstawiła te zadania w sposób bardzo konkretny, ukazując zarówno cele opieki nad matką i jej nienarodzonym dzieckiem w kolejnych fazach rozwoju ciąży, jak i planowane działania ukierunkowane na zminimalizowanie negatywnych odczuć i przeżyć wynikających z ciąży o negatywnym rokowaniu. Ta instruktażowa część pracy, po odpowiednim opracowaniu, mogłaby być wykorzystana jako pomoc w przygotowywaniu przyszłego personelu medycznego do pracy w sytuacjach trudnych, do których należy niewątpliwie opieka nad ciężarną matką z rozpoznaną wadą letalną jej nienarodzonego dziecka.

Lista laureatów „Konkursu akademickiego 2017” na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life:

Prace magisterskie

I nagroda – Anna Bogdanowicz: Status embrionu i płodu w prawie polskim (Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo)

II nagroda – Magdalena Zatyka: Konflikty wartości w opiece medycznej nad noworodkiem urodzonym na granicy przeżycia ( Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek: pielęgniarstwo)

III nagroda – Karolina Prońska: Moralna ocena aborcji eugenicznej w świetle wybranej literatury (Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, kierunek: nauki o rodzinie)

Wyróżnienie – Marta Chorzępa: Przysposobienie dziecka poczętego (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek: prawo)

Wyróżnienie – ks. Aliaksei Papliouka: Ideologia gender jako zagrożenie dla istoty małżeństwa i rodziny w polskiej debacie publicznej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, kierunek: teologia)

Prace licencjackie

I nagroda – nie przyznano

II nagroda – Natalia Trzeciak: Specyfika opieki nad pacjentką ze stwierdzoną wadą letalną płodu z uwzględnieniem opieki hospicjum perinatalnego – studium przypadku (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunek: położnictwo)

III nagroda – nie przyznano

Wyróżnienie – Natalia Anhalt: Dzieci jako współcześni żołnierze. Wykorzystywanie nieletnich do działań zbrojnych (Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych, kierunek: bezpieczeństwo narodowe)

Prace nadesłane na „Konkurs akademicki 2017”

Liczba prac ogółem: 20

 • prace magisterskie: 14
 • prace licencjackie:6

Uczelnie: (12 uczelni)

 1. Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań (6)
 2. Uniwersytet Gdański (3)
 3. Uniwersytet Wrocławski (2)
 4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa (1)
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Olsztyn (1)
 6. Uniwersytet Rzeszowski (1)
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin (1)
 8. Gdański Uniwersytet Medyczny (1)
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich – Wrocław (1)
 10. Uniwersytet Medyczny – Lublin (1)
 11. Uczelnia Łazarskiego – Warszawa (1)
 12. Ateneum – Szkoła Wyższa – Gdańsk (1)

Kierunki studiów: (10)

 1. Teologia (6)
 2. Prawo (3)
 3. Administracja (3)
 4. Nauki o rodzinie (2)
 5. Psychologia (1)
 6. Dialog i doradztwo społeczne (1)
 7. Bezpieczeństwo narodowe (1)
 8. Pielęgniarstwo (1)
 9. Położnictwo (1)
 10. Farmacja (1)

Tematyka prac:

 • prawne aspekty problematyki pro-life (6)
 • medyczne aspekty problematyki pro-life (3)
 • społeczne aspekty problematyki pro-life(4)
 • antropologiczne i etyczne aspekty problematyki pro-life (6)
 • poza profilem tematycznym konkursu (1)

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life 2016

24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Konkurs został zorganizowany w celu rozwijania wśród młodzieży akademickiej zainteresowania problematyką pro-life oraz popierania badań dotyczących obrony życia ludzkiego na różnych jego etapach i w różnych warunkach społeczno-kulturowych.

Na konkurs nadesłano 23 prace, w tym 16 magisterskich i 7 licencjackich z 12 uczelni z całej Polski.

Komisja konkursowa kierowana przez przewodniczącego Rady Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, prof. dr hab. Franciszka Adamskiego, nagrodziła następujące prace:

Iwona Stroka - I nagroda za pracę magisterską: Problem dzieciobójstwa na terenie województwa śląskiego, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Jarosz

Alicja Bańczyk - II nagroda za pracę magisterską: Zaprzestanie uporczywej terapii na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Kowalskiego

Piotr Guzdek - III nagroda za pracę magisterską: Poronienie samoistne jako problem społeczny, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL

Urszula Krupa (Białka) - wyróżnienie za pracę magisterską: Etyczno-społeczne aspekty komercjalizacji współczesnej medycyny na przykładzie związków lekarzy z przemysłem farmaceutycznym, przygotowaną pod kierunkiem ks. dr. hab. Andrzeja Muszali, prof. UPJPII

Katarzyna Waliczek - wyróżnienie za pracę magisterską: Aborcja - dobro czy zło dla płodu z wadą wrodzoną? Analiza na podstawie kazusu R.R. przeciwko Polsce, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. Włodzimierza Galewicza

Dominik Cwikła - II nagroda za pracę licencjacką: Lobbing aborcyjny w polskich mediach, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. WSKSiM

Joanna Kucia - III nagroda za pracę licencjacką: Analiza poziomu wiedzy i postawy małżeństw ze stażem 0-10 lat odnośnie NaProTECHNOLOGY, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Barnaś

Aleksandra Strzelecka - wyróżnienie za pracę licencjacką: Rola Teresy Strzembosz w historii i rozwoju domów samotnej matki w Polsce, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe.

Liczba prac nadesłanych ogółem: 23
prace magisterskie : 16
prace licencjackie: 7

Uczelnie:
Uniwersytet Jagielloński - Kraków (4)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Kraków (3)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa (6)
Uniwersytet Śląski - Katowice (1)
Uniwersytet Szczeciński - Szczecin (1)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn (1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Lublin (1)
Papieski Wydział Teologiczny - Wrocław (1)
Akademia Techniczno-Humanistyczna - Bielsko-Biała (1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Tarnów (2)
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej - Toruń (1)

Kierunki studiów:
Nauki o rodzinie (4)
Pielęgniarstwo (4)
Dziennikarstwo (3)
Teologia (3)
Pedagogika (2)
Prawo (2)
Położnictwo (2)
Filozofia (1)
Psychologia (1)
Socjologia (1)

Tematyka prac:
Bioetyczne i medyczne aspekty problematyki pro-life (8)
Społeczne, psychologiczno-pedagogiczne i prawne aspekty problematyki pro-life (15)