Webinary – spotkania o życiu

Za­pra­sza­my na we­bi­na­ry (spo­tka­nia on­li­ne) o te­ma­ty­ce pro-li­fe. Do uczest­nic­twa w nich za­chę­ca­my wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go życia.